11 november 1988 – 11.00

Mijn kind er heerst droefenis in je hart, daar jij meerdere malen moet vernemen, dat jouw Moeder niet begrepen wordt en nog minder wordt geloofd, dat Zij Haar Boodschappen vanaf deze plaats aan de wereld geeft.
Kinderen luister daarom nog beter naar de Woorden, welke Ik U laat horen.
Iemand vecht ervoor, dat anderen het goede trachten na te leven om het rechte pad te bewandelen, maar ook gestreden wordt om te proberen anderen te benaderen met harde tred, omdat hij, die men op zijn levenspad tegenkomt, met veel ten grote vrijgevigheid de liefde voor zijn medemens verkeerd nastreeft en benut.
Hij, die meent goed te doen om zijn medemens te laten delen van zijn bezit, ja zelfs grote bedragen er aan uitgeeft, doch er met zijn partner niet altijd over durft te spreken, beleeft zijn eens gedane belofte niet na, ja zelfs verkeerd met het jawoord : “samen delen, samen streven “!
De werkzaamheden zullen onder zulke omstandigheden stagneren en er onder lijden.
Zo laat God de mens voelen dat er geen zegen kan rusten op handelingen welke van verkeerde invloed zijn.
Het is evenwel goed, zijn evennaaste in nood te helpen, doch helpen in valse nood is zijn medemens brengen naar de weg van verderf tot in de eeuwige verdoemenis. Hier is dan ook geen sprake van armoe noch gebrek en met zulk een duivelse aanmoediging dreigt de gever eraan ten gronde te gaan.
Als men goede doelen nastreeft, door van de overvloed weg te schenken aan Godshuis of Kapel ter verbetering of uitbreiding, geeft men aan God en niet aan den duivel.
Spoedig zal de tijd weer aanbreken van de Advent.
Velen zullen zich weer te goed doen aan vermaken en genot.
Bidt daarom in deze tijd dat de Kleine Jezus de Grote Messias deze wereld wederom verlost van duivelse begeerten.
Maakt geen plannen om alles om U heen zo weelderig en zo gemakkelijk mogelijk in te richten en elke ontbering en alle ongerief zoveel gij kunt te verwijderen. Streef nooit naar overtollige welstand, maar deel dan met de werkelijk behoeftige mens.
Onderzoek U ernstig over de neiging tot zinnelijke vermaken. Deze is het hevigst in een ziel, die, Gods Tegenwoordigheid uit het oog verliezend, maar weinig getroffen wordt door Diens Oneindige Schoonheid, welke gij uit geheel Uw hart verplicht zijt te beminnen.
De aanhoudende voldoening der zinnen richt een scheidsmuur op tussen Jezus Christus en Uwe ziel. Gij wordt door geen ruimte van Hem gescheiden en toch zijt gij op deze manier verre van Hem.
Kinderen, vraag God om de rampen dezer wereld weg te nemen door Uw liefde tot Hem.
Vandaag zal Pater Pio welke Mijn Metgezel is U allen en alles Zegenen.
Ook Uw Moeder geeft Haar Zegen aan allen, die er naar verlangen.
Mogen zij, die deze plaats willen afbreken onder Mijn bescherming vallen door middel van Uw gebed.
Moge Gods Zegenende Liefde U altoos en overal vergezellen. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief