11 maart 1981 – 06.30

Mijn kinderen God heeft aan Mozes de Tien Geboden ter hand gesteld en de
drie eersten daarvan hebben uitdrukkelijk betrekking op de liefde tot
God. Want alleen Hem zult gij aanbidden en geen afgoden vereren. Alleen
met eerbied zult gij Zijn Heilige Naam uitspreken en de dag des Heren
zult gij heiligen. Houdt men er zich ook aan wanneer deze drie geboden
worden uitgesproken ? Het vierde gebod daarentegen luidt : “Eert uw
vader en uw moeder”, doch ook uw evennaasten zult gij liefhebben als
uzelve”! Want alwie vertoornd is op zijn broeder is strafbaar voor het
gerecht. Het geweten kan voor een mens die een armzalig schepsel is
nooit de hoogste norm van menselijk handelen zijn, het is wel de laatste
maatstaf, omdat God de mens de keus laat om uit eigen vrije wil het doel
te bereiken wat hem het beste lijkt. De mens moet handelen volgens Gods
wet. Doch hij wordt vrij gelaten in die zin, dat hij zijn eigen geweten
kan volgen en er tegenin gaan. Maar als redelijk geschapen wezen is hij
niet vrij omdat hij de plicht heeft Zijn Schepper te erkennen en te
dienen. Iedere mens is verplicht zijn hartstochten te bestrijden daar ze
anders slechte vruchten voortbrengen en dit niet alleen voor hem zelf
schade berokkent, doch ook voor de samenleving. Beschouw echter uw hart
als de woning des Heren, de Tempel van de H.Geest, de plaats des offers.
Het altaar, waarop de wierrook branden moet van een aanhoudend gebed,
dat als een welriekende geur gestadig opstijgt tot de Troon van de
Goddelijke Majesteit. Het onaandachtige gebed stijgt als een rook zonder
geur ten Hemel. Het is alsof Jezus tot Zijn Hemelse Vader bad : Ik heb
Mij met hunne natuur en hun zonden bekleed, opdat Gij hen Vader zoudt
bekleden met gerechtigheid en heiligheid. Hij offerde Zich op voor u
allen, opdat gij u zoudt opofferen voor Hem. Voor allen die in Zijn
Woord geloven vraagt Hij Zijn Vader hen goedwillend te zijn. Want niet
alleen Zijn Apostelen en hun opvolgers treft deze bede doch al de
kinderen der kerk. Toen Jezus op aarde Zijn laatste woorden sprak, dacht
Hij ook aan u, bezorgd als Hij was voor uw eigen heil. Hij vroeg voor u
allen dezelfde gunst als welke Hij voor Zijn Apostelen afsmeekte,
namelijk aan te zijn met al de Zijnen door de band der wederzijdse
liefde. Daar hoorden allen bij, ook de ongeboren mens, doch evenzo zijn
huurmoordenaars. Houd op met deze onschuldige mens, die het levenslicht
nog niet gezien heeft, om het te doden! Want Christus is ook voor hen
gestorven. Hij heeft ook hen Zijn gelijkenis gegeven. Want door dit
leven uit te moorden hangt ge Christus opnieuw aan het Kruis. Telkens
opnieuw zal Ik blijven smeken om de vele Herodussen tot inkeer te
brengen net zolang tot deze hun titel als “arts” opnieuw waardig mogen
zijn. Gij beweent een vriend, een bloedverwant, of wellicht uw
dierbaarste bezit op aarde. Jezus de Gekruisigde zal u Zijn Moeder geven
om te troosten en Vader Jozef om zorg voor de nabestaanden te dragen.
Roep daarom Zijn voorspraak in als ge in de grootste moeilijk-heden
verkeert, want Hij is niet alleen de Zorgvolle Verdediger van Christus,
doch ook de Trooster en steun van elk huisgezin. Verkeert gij in de
bitterste nood aangaande uw zieletoestand, roep Hem dan bij Naam, want
Hij is de Schrik der duivelen en het Licht der Aartsvaders. In al uw
kwellingen en na al de misslagen werp u dan neder aan de voet van het
Kruis. Want Hij heeft door Zijn Kruisdood u redding gebracht. Maar
luister dan ook naar het Woord van Uw Moeder en wees een kind dat zich
opnieuw met God verzoent. Onbekende wegen vertonen zich aan uw ogen en
gij weet niet welke weg gij kiezen zult. Laat u niet door de duivel
beinvloeden, doch volg de stem van uw hart die immer Gods wegen zal
volgen. Een enkele vrijwillige zonde is voor Het Hart van Jezus veel
pijnlijker dan al het lijden dat Hij op Calvarie verduurde voor Zijn
Lichaam. Sla eens een blik op uw geweten, dan kunt ge zich voorstellen,
dat uw zonden de Zaligmaker dodelijk gegriefd hebben. Bidt voor uw
regering, dat zij Gods wet niet verbreekt. Laat hen niet schuldig zijn
aan het bloed van ontelbare martelaren. Gij mocht leven, om voor hun
zaligheid te bidden, maar ook voor die van hen die doden. De tijd van
voorbereiding is begonnen en uw regering zal beslissen. Doch bidt allen
dat God hen de genade mag verlenen om ze niet van zich af te stoten.
Altijd zal er lijden zijn, doch dit mag enkel van God komen en niet door
de mens zijn medemens worden aangedaan. Doodt niet en laat niet doden,
doch roep de Heilige Michael aan om hen te beschermen tegen elke lage
list die aan de mens door de duivel wordt ingegeven en roep vaak de
H.Jozef aan als Patroon van de Stervenden, “bidt voor hen “! en “Hart
van Jezus in Uw doodsstrijd, ontferm U over deze kleine ongeborenen die
nu al stervende zijn. Mijn Woorden zijn lang, maar toch nog te kort om
elk hart te treffen. Laat daarom de herinnering aan Jezus’ Lijden voor
hen een waarschuwing zijn die menen te mogen beschikken over leven en
dood. God heeft allen lief, de allerkleinsten, doch ook hun moordenaars.
Gij die uw land regeert luister naar het smeken van Haar, Die ook Uw
Moeder is. Wees gegroet gij allen die het Woord Gods willen aanhoren en
Zijn Zegen zal u behoeden !

Aanmelden voor de nieuwsbrief