11 januari 1979 – 07.00

Gij denkt aan het redden van vele zielen. Vele ontelbare jaren zijn dikwijls nodig, deze zielen in het diepste verblijf te redden om de eenvoudige reden, dat er niemand is of er maar aan denkt om de Vader eerherstel te brengen voor hun misstappen gedurende hun verblijf op aarde.
Ja, vele zielen hebben niemand, die voor hen bidden. Zij zijn gedoemd tot onmacht en afwachten wie ze redden zal door gebed. Alleen al een welwillende gedachte kan hun lijden verkorten.
Mijn kinderen, gebruik uw tijd daarom nuttig en grijp naar de menigvuldige genadetekenen, die in ieders bereik liggen. Zolang men op aarde vertoeft wordt gij allen door de Hemel macht gegeven om uw broeders en zusters te redden.
Bid en offer daarom voor de meest verlaten zielen en breng hen de bevrijding, dan zal uw plaats in de Hemel een triomftocht worden.
Het bedroeft Ons, dat er vele zielen het einde van de aardse tijd moeten afwachten om een plaats te verwerven in het Hemelrijk, want er is niemand die hen helpt.
Hier zal Ik een gebed aan toevoegen, dat ge bij iedere samenkomst kunt bidden om deze arme zielen te redden:

God de Vader, Gij Die de Almachtige Grootheid bezit, wij smeken U, red de meest verlaten zielen, die nog zover van U verwijderd zijn. Help hen door onze gebeden om ze dichter te brengen naar het geluk, dat Eeuwige Glorie heet. In al hun verplichtingen, waarin zij op aarde zijn tekort geschoten, willen wij door onze gebeden en offers hen helpen een plaats te bekomen in Uw Koninkrijk. Hiermede vragen wij U, Schepper en Koning van het heelal, om de gunst te verkrijgen, dat Gij ons Uw Lieve Moeder als Medeverlosseres wilt laten optreden. Zij is de Smekende Almacht en de Koningin van de Vrede. Maria, Lieve Moeder, mogen wij in alle nederigheid U als Tussenpersoon, als Hulp der Christenen blijven aanroepen. Geef Lieve Moeder door onze gebeden een reikende Hand aan de meest verlatenen. Wij zullen U hier op aarde blijven loven en danken en het uitdragen aan alle mensen, tot wij bij U mogen zijn in de Hemel. Heilige Moeder, Deur van de Hemel, bid voor ons.

Mijn kinderen, zorgt dat deze gebeden onder biddende groepen worden verspreid, dan zal voor al Mijn kinderen de Deur des Hemels geopend worden en met alle Engelen en Heiligen voor u een plaats bereiden. Help daarom alle kinderen te redden, want ook deze waren door God geschapen, naar Zijn Eigen Gelijkenis.
Ik zal vanuit Het Hofke allen Zegenen.
Mijn kinderen, wanneer ge een glimp kondt opvangen van het Hemelrijk en de Deuren zich een ogenblik ontsloten, dan zoudt ge de offers en beproevingen beter aan kunnen.
De wereld bidt om vrede, maar die moet elke mens zichzelf aanmeten; dan is er vrede, die niemand meer zal ontnomen worden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief