11 februari 1990 – 14.05

Mijn geliefden !
Nog een korte wijle en U leeft weer in de H.Vastentijd. Vooraf zal men het inluiden met rumoer en onvrede en de wellust zal botvieren. Kunt U echter, terwijl de dringende Bede van Jezus’ H.Hart biddend tot U komt, nog aarzelen, al gevoelt U den tegenstand uwer zinnelijke natuur?
Jezus beschouwt de geheimste plooien van jullie harten, Hij beschikt over alles, over geheel uw wezen, maar bent U ook tot alles bereid?
Al zijt U niet van het Roomse Katholieke Geloof, verwacht Ik toch, dat de offers welke de Liefde van U vergt, vrijwillig worden aangenomen. Moge de H.Communie Die gij ontvangt een nieuw Verbond zijn tussen Zijn Hart en het uwe. Hopelijk zijt ge hiervan verzekerd.
Ondervraag u-zelf of gij een of andere heimelijke ingeving versmaadt, als er een offer gevraagd wordt.
Is er soms niet een of ander werk van Godsvrucht of naastenliefde tot hetwelk U maar weinig goede wil aan den dag legt.
-…een of andere oefening van deugd, waartoe gij maar niet besluiten kunt?
Wees edelmoedig en weiger Hem niets.
De liefde is een vlam, die alles wat zij aanraakt, verteert.
Gij leeft niet meer voor u-zelve, als gij door een voortdurende opoffering aan de Grootheid Zijner Liefde kunt beantwoorden.
In Het Aanbiddelijk Sacrament als opgesloten, wil Zijn Hart Het Begin, Het Middelpunt en Het Einde van al uw handelingen wezen.
Met alles tevreden, evenals in Zijn Leven op aarde, Vraagt Het slechts uw liefde. Voldoet daarom aan Zijn Verlangen en Hij zal over U heersen. Zoek niet anders dan Hem, begeer slechts Hem alleen, op niets anders lettende dan op uw Heer.
Geen rust meer buiten Hem, geen vreugde zonder uw Zaligmaker.
Hij zal U genegen maken tot aan Zijn Hart Welgevallige Werken; door Zijn Hand Bestuurd, zult gij ze met een zuivere mening verrichten en niet vrezen Hem te dienen met de opoffering van U-zelven.
Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid.
Bid ook voor hen, die gevangen zitten en vraag den Heer vooral om goede Priesterroepingen en dat zij ook dan Herders zijn naar Zijn Woord en Daad.
Wat al heeft Jezus Christus niet voor U gedaan? Hij heeft Zichzelve gegeven als Slachtoffer om U te behoeden voor den eeuwigdurende ondergang. Probeer in de H.Vastentijd om U het een en ander te ontzeggen, want ook Jezus heeft Dorst naar U.
Hij verlangt dat gij, voor Mijn Beeld als de Toren van David, een gebed prevelt om daardoor telkens een ziel uit het vagevuur te redden.
Zeg niet : Ik heb al zoveel beelden in huis, want alleen de Turris Davidica laat Haar Licht stralen over de meest verlaten zielen, als U daarvoor bidt. Later na hun verlossing, zullen zij weten wie hen geholpen heeft om De Deur des Hemels te openen en zo zullen zij dan bij God de Vader voor U en de uwen een voorspraak doen.
Bid voor de zieke evenmens, zodat zij de warmte gevoelen van iemand die nog liefde geeft, om alzo een beetje vreugde en geluk te mogen ervaren.
Smeek God de Vader om de pijnen te verzachten, welke Mijn Priesterzoon – nu nog in uw midden – steeds te verduren heeft. Hij is Mijn zeer Geliefde Zoon, want hij is het, die U een bijzondere zegen geeft, zodat ge het Sacrament van boetvaardigheid ontvangen kunt. Ook Mijn Moederzegen zal U niet ontbreken en wel op hetzelfde moment.
Op 25 maart kom Ik weder. Wees gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief