11 februari 1984 – 09.30

Elisabeth, alle angst en zorgen zullen op dit ogenblik verdwijnen, want niets is schoner in het leven dan verbonden te mogen zijn met de Hemel.
Wees niet moedeloos als zij, die geen hoop meer hebben, maar richt uw vertrouwen op God.
Tot al degenen, die naar Mijn Roepstem willen luisteren wil Ik spreken. Laat elke Boodschap die Ik tot u mag richten nog dieper in u doordringen ! Gij behoort hierbij langdurig te vertoeven en het met veel liefde overwegen.
Tot welk leven God u ook geroepen heeft, steeds meer moet gij tot deze Wijsheid terugkeren. God moet heersen in uw leven. Of gij in een druk apostolaat door al de bezigheden ervan haast ten onder gaat of wanneer allerlei zorgen u dreigen het niet meer aan te kunnen of uw gedachtengang zich steeds bezig houdt met al de geestelijke en stoffelijke noden van u of van een ander, moet gij de moed niet verliezen, omdat gij dit alleen zoudt moeten verwerken.
God zal heersen in uw leven als gij er ook krachtdadig om smeekt.
Zie het leven niet al te somber in.
Allen hebt u een moeder gehad, die u het leven mocht schenken, maar allen hebt gij dezelfde Moeder ontvangen, Die je bijstaat en verlichting schenkt in al je moeilijkheden. Al hebt u Haar misschien nog nimmer met het licht uwer ogen gezien, allen zult ge toch moeten aanvoelen, dat er iemand is die beide armen om u heenslaat.
Deze waarheid moet ge niet alleen willen aannemen, maar moet in u verankerd worden. Ze moet met u meegroeien, een levensovertuiging worden, waarvan uw gehele doen en laten de sporen draagt.
Moeilijkheden en zorgen overspoelen uw land. Gij bidt en smeekt om daarvan verlost te worden. Maar moeten niet allen door een donker dal om eens voor goed de Heer te mogen aanschouwen ?
Bij wijlen komt het in uw gedachten op, dat de tekenen die zich in het leven voordoen de eindtijd zal zijn.
Als dit alleen de voorloper ervan is, zoudt ge u moeten schamen als ge nu pas gebeden stortte en beklaagde, omdat Hij toch een Almachtige God is.
Waarom dan deze noden ? Waarvoor al dit lijden ? Hoe kan die Goede God alles laten vernietigen, want waaraan hebben wij dat verdiend?
Moeten wij Hem nog langer Goede Vader noemen ?
Ook al zult u menige keer bidden, zult u zich afvragen : waarom moet mij dit gebeuren ? Hoort de Hemel mijn bidden dan niet ?
Moet ik dan overal maar ja en amen op zeggen…. ?
God vraagt niet naar goede beloften, maar naar daden !
Hij wilde de zondvloed niet, maar de mensen vroegen er om, daar ze niet wilden luisteren naar Zijn Goede Raad. Ook nu denkt men, dat het steeds maar dezelfden zijn die de straffen en lasten te verduren krijgen altijd maar weer dezelfde moeilijkheden ondervinden in het leven.
Waarom niet deze of gene die toch niet deugt ?
Zou deze mens niet veeleer verbitterd kunnen zjn na alles wat hij in stilte te verduren heeft ? Hij laat het wellicht niet bemerken, daar hij zich groot wil houden.
Zou deze mens met al zijn menselijk falen het niet veel moeilijker hebben dan u ?
Gij voelt u bij tijd en wijlen gesteund door Gods Almacht met de liefde van een Moeder Die over u waakt.
Gij kunt wel onder allerlei lasten gebukt gaan terwille van uw gezin of om de grote ideevorming voor anderen te bereiken, de zwaarste arbeid is altijd het inwendige van de mens. Ieder leeft in eigen omstandigheden, kent dus ook eigen gevaren en zwakke punten.
Men verwacht daarnaast steun van anderen, met wat liefde natuurlijk mag men die vriendschap bezitten, ge moogt er zelfs van genieten, want God is Het, Die u die menselijke steun verleende, Die hulp en wijsheid bood waarnaar elke mens gezocht heeft.
Wanneer deze hulp niet komt opdagen, zoek dan naar de Allergrootste Steunpilaar – God aan het Kruis -!
Daar zult ge de kracht vinden als ge slechts met een vinger naar het hout voelt en weten wat deze Weldoener voor u gedaan heeft.
God laat de wereld niet in aan dag vergaan zonder u vooraf te hebben gewaarschuwd.
Laat daarom de goede raad van Uw Aller Moeder niet tevergeefs zijn geweest, maar bidt en werk.
Als u smeekt voor die ander om de vreugde te bekomen, zult ge die uzelve aanmeten zonder het te weten.
Bidt voor de Priesters, opdat zij door de verlokkingen dezer wereld toch standvastig kunnen blijven aan hun heilige roeping.
Laat de spreekwoordelijke taal van : – velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren – niet van kracht zijn door al de verleidingen dezer wereld, maar bidt voor hen !
Gedenk in uw gebeden vooral uwen Opperherder met zijn naaste medewerkers en vraag om uitkomst voor de noodlijdende Kerk.
Wanneer gij naar Mijn Woorden luistert en de geboden zult onderhouden, welke God u gegeven heeft, zal alles weer opnieuw herrijzen, want het Licht van de Toren zal Haar stralende Schijnwerper richten naar alle windstreken der aarde en daar zult ge ontmoeten de Grootste Steunpilaar aller tijden :

Jezus Christus !

Mogen alle Godgewijden u zegenen en er aan toevoegen, dat ook Uw Moeder allen met dezelfde genaden verrijken mag.
Ik groet en dank u voor al het goede !

Aanmelden voor de nieuwsbrief