11 februari 1983 – 01.00

Vandaag vieren wij het eerste lustrum, dat Uw aller Moeder voor het eerst zichtbaar verscheen als de Toren van David.
Ook de Hemel viert dit feest luisterrijk.
Toen pas ontdekte Mijn uitverkorene hoe de Hemelse Maria er als Turris Davidica uitzag.
Gij Elisabeth, noch de anderen konden er ook maar een goede voorstelling van maken op welke wijze Uw Moeder Zich als titel der Turris Davidica wel verdedigen zou.
Ik werd gezonden door de Vader om Licht te brengen onder de mensenkinderen, maar niet allen hebben dit ooit begrepen.
Hun Moeder met een Toren achter Haar Gestalte ? Het deed zich voor als niets menselijks in Mij.
Men moet u ook niet voorstellen, dat een Vrouw een Toren torst, maar ge moet dit zien, dat Zij Zich plaatst vóór de ingang van de Kerk van Haar Zoon en zo de frontlinie doorbreekt om de weg naar Christus voor elke mens begaanbaar te maken.
En zij die Mij volgen zullen groeien in de liefde tot God en in de deugden die Hem en Mij het allerdierbaarste zijn.
Doch velen laten zich verleiden, omdat zij niet de ware Christus Die onder hen leeft hebben vereerd.
De zon zal verduisteren, maar het geloof in Christus zal leven !
Opnieuw zal Ik Mijn schreden richten naar Mijn volk, want Mijn Voeten hebben de aarde reeds aangeraakt van de grond Mijner Voorouders en vandaar zal wederom een steeds dringender oproep schallen naar hen, die nog luisteren willen.
Van de plaats waar Ik Mij bevind wil Ik Het gehele Hemelse Koor uitnodigen om Hun gezangen te laten klinken rond de wereldbol.
Ik roep de ware navolgers van de Mensgeworden Christus, de Enige en Ware Redder der Godvrezenden op.
Zelfs de Apostelen, die voor de Glorie en Eer aan Jezus Christus hebben gestreden wil Ik laten terugkeren naar de aarde. Want het wordt tijd, dat alle Hemelingen Hun Koningin zullen volgen en de aarde komen verlichten, opdat alle schepselen weten zullen, dat er maar éne weg naar Christus mogelijk is.
De tijd is gekomen, dat de vorst der duisternis de afgrond zal openen en het Licht zal doen vervagen, daar hij zich de redder noemt.
Hij zal zich hoogmoedig in de lucht gaan verheffen om tot in de nabijheid van de Hemelpoort te stijgen; doch hij zal gewurgd worden door de adem van Michaël !
De aarde zal in voortdurende bewegingen zijn en de voor hem bestemde vurige schoot zal zich openen om al zijn volgelingen in de eeuwige afgronden te laten verdwijnen.
Bidt kinderen, bidt veel in de dagen die komen gaan !
De dagen van boete en offer !
Want ook gij zult de Kruisweg van Christus moeten opgaan.
Zijt gij bevreesd ? Durft gij u niet aan te sluiten bij de moeilijke tocht ?
Laat ge Jezus liever alleen de berg beklimmen ? Zoudt ge uw eigen kruis een ander laten dragen, als u die kans geboden werd ?
Weet ge dan niet, dat door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen, God Zich zal laten vermurwen en de mens zal sparen voor de aangezegde rampen ?
Men wenst elkander bij de aanvang van elk nieuw begonnen jaar geluk en vrede toe. Maar hoe kan de vrede ontstaan of worden nageleefd als het geweld gekozen wordt om zijn broeder te doden ?
Geloof Uw Hemelse Moeder Mijn kinderen !
Bidt veel en verricht de gebeden van een aangrijpende Kruisweg, dan zal Uw aller Moeder opnieuw de overwinning behalen.
Niemand moet nog twijfelen, dat Ik vrede wil schenken aan de wereld, de ware vrede, die elk conflict uitsluit, elk geweld, ja elke aankomende verwarring.
Vrede die geluk voortbrengt en blijdschap in elk mensenhart !
Help Mij om van God de Vader voor u allen de Vrede en Verzoening te kunnen verkrijgen als gij uw gebeden in deze Heilige Vastentijd met oprechtheid Uw Moeder aanbiedt !
De misdaad van de mensen, de werkelijk ontstellende misdaad is, de Koningin van de Hemel het zwijgen op te leggen, omdat Mijn Woorden niet au serieux genomen worden.
Ben Ik genoodzaakt om zonder ophouden bij Mijn Zoon aan te kloppen, omdat Ik niet wil, dat Hij u ooit zal verlaten ?
Wat heb Ik allemaal voor u gedaan en wat moet Ik nog meer doen ?
Heb Ik Mijn fiat niet gegeven om Mijn Moederschoot te openen voor de geboorte van de Mensenzoon, Jezus de Verlosser der Wereld ?
Heb Ik met Hem niet meegeleden tijdens Zijn leven op aarde en bij Zijn Doodsstrijd, aan welke een wrede geseling voorafging ?
Kom kinderen, sluit u aan bij hen die nog bidden kunnen, dan zult gij er allicht iets goeds van opsteken.
Het Licht van de Toren van David zal voor u uitschijnen en Het zal u voorgaan totdat gij het kronkelige pad goed zijt overgekomen.
Breek deze Toren niet af !

Want hoe zou de Vrouwe, Die gij Moeder moogt noemen Haar steunpilaar nog terugvinden om Haar Kerk nog te beschermen tegen afbrokkeling, waarvan Christus Jezus en Zijn Moeder de Fundamenten zijn.
Door naar de oproep van Uw Moeder te luisteren kunt gij ervoor zorgen om de wereld die in gevaar is te redden.
Als ge Jezus’ Harte troosten wilt, bemediteer dan hoe Hij ook voor jou geleden heeft en …..voor het gehele volk.
En omdat het H.Misoffer de wedervoortbrenging is van Het Kruisoffer van Calvarië, huilt Zij over de onwaardige vieringen van dit Heilige Gebeuren, over het gebrek aan eerbied voor dit Heilige Sacrament.
Ik hoor u zeggen, dat ge geen of onvoldoende troost geniet als ge om je Hemelse Moeder vraagt.
Verlangt ge dan, dat Ik opnieuw alleen met Christus de berg van de Kruisiging moet beklimmen ? Kunnen we het niet beter samen doen ?
Als ge zegt naar Mij te zullen luisteren, zult ge ook mee aansluiten om samen de frontlinie te bereiken.
Samen het duivelsgevecht doorstaan, samen er doorheen worstelen wordt, tesamen de overwinning bereiken !
Hoor hoe de Mensenzoon roept ! Laat Zijn Geschrei ook reddend zijn voor Zijn gehele volk.
Met jou te beginnen volgen de anderen vanzelf.
Schenk Hem den troost en de liefde die Hij verdient, dan zult gij daarvoor in ruil ontvangen de Zegen die van de Vader komt, met den Zoon naast den Vertrooster, de H.Geest !
Bidt veel voor de hulpbehoevende mens, dan zult gij in vrede opgaan naar God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief