11 februari 1980 – 07.00 2 jaar geleden is O.L.Vrouw voor het eerst zichtbaar aan Elisabeth verschenen.

Hier ben Ik dan om Mijn belofte waar te maken. Vandaag is het reeds twee jaren geleden, dat ge Mij voor het eerst mocht aanschouwen.
In stilte moogt ge eerst genieten van Mijn komst met al je verlangens die in je zijn.
Mijn Metgezel Pio zal alles Zegenen!
Ge bent nog geenszins aan het einde van de reis gekomen, weet, dat nog een lange weg af te leggen voor u overblijft, maar daartoe zult ge de nodige krachten moeten verzamelen. Hoe lang deze reis nog duren zal is je niet bekend, al maakt ge wel eens een gissing. Maar dit weet ge wel, dat deze reis voert naar de ondoorgrondelijke eeuwigheid. Doch ge zult geleid worden door het licht van het geloof.
Door Mijn schoonheid bekoord, die hier nog geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en ‘s-mensen hart niet kan bevatten, maar met alle kracht naar Mij toegetrokken, zullen zij, die komen en gaan, steeds Mijn Zegening ontvangen en genieten van de naklank van Mijn gesproken Woord.
De vrede van Christus zij met u en allen die naar Mij willen luisteren!
Al wat de Vader Onze Zoon ten erfdeel gaf, wat Hij door Zijn Leven en Dood verworven heeft en al Zijn oneindige verdiensten hiervan heeft Hij Mij de eer gelaten om Mij tot Schatbewaarster aan te stellen. Door Mij deelt Hij al de genade uit en al Zijn verdiensten en deugden past Hij toe door Mij aan al Zijn ledematen. En wie zijn dan wel Zijn ledematen?
Allen, die Zijn kinderen zijn!
Hij laat Zijn Barmhartigheid zacht, maar overvloedig stromen door het geheimzinnige kanaal, dat gij symbolisch moet zien in Mijn Moeder, zegt Hij.
Daarom kan en wil Ik niets doen wat in strijd mocht zijn met Zijn altijddurende, onveranderlijke Wil. Evenzo als op aarde doet Hij het alzo in de Hemel. Daarom wenst Hij, dat gij alles door Mijn Handen laat gaan en dat ge uitrust aan Mijn Boezem, waaraan Zijn kinderlijk, maar Goddelijk Lichaam naar steun en liefde zocht.
Uit dank daarvoor heeft Hij Mij de opdracht, maar ook de macht verleend om de ledige plaatsen van de gevallen Engelen weer met Heiligen te bezetten.
Werp daarom een vluchtige blik op die fouten, waar gij in de liefde tot uw evennaaste tekort geschoten bent of misschien u teveel hebt laten misleiden in bekoringen waaraan gij toegegeven hebt. Overdenk welk een schuld nog op u rust.
In de weegschaal der Goddelijke Gerechtigheid weegt aan enkele doodzonde zwaarder dan al de goede daden die gij er tegenover wilt stellen, zelfs meer dan de ontelbare Verdiensten welke Ik verworven heb.
Daarom was er niets minder nodig om Gods Gerechtigheid te bedaren, dan het Bloed van Onze Zoon, vergoten aan het Kruis!
Offer daarom uzelve op aan God als slachtoffer voor de zonden die nog steeds bedreven worden.
Gij zult misschien zeggen: “ik durf mij niet te verenigen met het Offer van Uw Zoon, omdat geen enkele daad zuiver is!
Doch als Ik u in Mijn Handen neem, zal Ik u omvormen om Hem op de verhevenste wijze aan te bieden om zodoende het doel te bereiken waartoe gij geboren zijt.
Voor alle leden van Zijn Mystiek Lichaam moet gij deze genade en gunsten zien te bekomen, zodat alle volkeren over de gehele aarde aan worden en verspreid wordt over de ganse wereld.
Bid, dat Gods Rijk zal komen over de gehele mensheid met alles wat het bevat!
Vertrouw op God, want het is op Zijn uitnodiging en steunend op Mijn Verdiensten, zult gij eens deelgenoot worden van Zijn Verheerlijking.
Om Gods Liefdevolle Bescherming te verkrijgen over al Zijn kinderen, om Zijn Bijstand te bekomen voor Zijn Kerk en Zijn herders hier op aarde, moet gij voortdurend roepen: “Heer blijf bij ons, want de nacht zal spoedig zijn intrede doen!” Zij die hun leven niet willen beteren of hun spijt niet betuigen over hun driften van nature, zij zullen de smaak der devotie tot Mij moeten missen. De wereld heeft vele uiterlijke vereerders, maar missen de ware liefde hiervoor. Daarom spoor Ik u opnieuw aan veel te bidden, maar dan wel met vertrouwen.
Nu de 40-daagse vastentijd zal aanvangen moet gij u toeleggen op meer versterving.
Aanschouw de Wonden van Gods Zoon en verberg u in de Wonden Zijner Voeten om Hem overal te volgen, ook als de weg onbegaanbaar is! Verberg u in de Wonden Zijner Handen om al uw doen en laten te heiligen en de eer van God door deze handeling te bevorderen. Verberg u eindelijk en alleen in de Wonden van Zijn Hart om Hem alleen lief te hebben en te beminnen.
Elk offer is u groot ter oorzake uwer zwakheid, maar gering in vergelijking met Zijn algehele Wegschenking. Aan de Voeten van Jezus durft Magdalena haar eertijds zo trots hoofd niet meer op te heffen. Maar onverschillig voor alles verliest zij de gasten uit het oog en bekommert zich niet wà t men van haar denkt. Zij is algeheel gericht op haar Meester en doet haar belijdenis harer schuld met het ernstige besluit boete te doen voor al haar zonden én haar groot verlangen spreekt zij uit, vergiffenis te verkrijgen over al haar zonden. Het volmaakt berouw is bitter als de droefheid en zoeter als de liefde.
Zij kust Zijn Voeten, een handeling die het kenteken is van een vurig en dringend gebed.
Wanneer gij Mijn kinderen na een begane misslag niet vergeeft en de barmhartigheid niet bewijst, zult gij het Goddelijk Woord, Dat Jezus tot Magdalena sprak moeten missen en niet zult vernemen van Hem: “Ga in vrede, uw zonden zijn u vergeven!”
Hoe gelukkig zult gij zijn, als gij de bitterheden van het leven met een onverstoorbare zachtmoedigheid in uw harten zult bewaren.
God behandelt u niet met een ogenschijnlijke strengheid, maar Hij vergeeft als gij getrouw blijft in uw belofte, door ze telkens opnieuw te doen uitspreken.
Drijf uw bedreven fouten in uw geheugen terug en herinner u de vele en ontzaggelijke grote Genaden welke gij steeds ontvangt.
Is het niet uitsluitend het werk Zijner Barmhartigheid, dat gij nog niet verloren zijt?
Hij is altijd bij u en zou Hij u aan ogenblik uit Zijn Goddelijk Oog verliezen, dan hebt gij altijd nog Iemand waarop gij kunt terugvallen, n.l. Zijn Moeder!
Al zoudt gij geen enkel woord kunnen spreken, evenals Magdalena, dan zouden à l uw zonden vergeven, maar ook vergeten zijn, als gij uw spijt betuigde met een eerlijk en oprecht hart. De Heer kijkt niet terug op uw goedgemaakte fouten.
Hij denkt zelfs geen ogenblik meer aan de dagen toen gij Hem door uw ontrouw hinderde.
Toon Hem de gevoeligheid van uw hart, dat Hem dierbaarder is dan de tederste woorden.
Vergeet en vergeef elkander bijzonder op hele moeilijke momenten. Zeg bij jezelf, maar dan uit de grond van uw hart: “Vader vergeef het hun, want zij wisten niet wat zij misdeden”!
NÃ zulk een uitspraak kunt gij u in alle kinderlijke verlangens, maar met eerbied vleien aan de Borst van deze Goddelijke Pelikaan, zodat gij Zijn Bloed kunt drinken, dat van Liefde stroomt uit Zijn geopende Zijde.
Wanneer gij deze woorden leest zal de voorbereiding van Zijn Lijdensweg spoedig aanvangen.
En gelijk een kamer vol met bloemen een prachtig aanzien geeft, zo is ook het Hart van Mijn Welbeminde Zoon bezaaid met kleurige Vergeet-Mij-Nietjes, die gij iedere dag kunt plukken.
Vergeet echter niet, dat bloemen licht en water behoeven, laat ze daarom niet verdorren. Maar ook de tere bloempjes, opgesloten achter de deur van een groot beminnelijk Hart, vragen liefde en toewijding. Zij zullen u voldoening geven als gij ze onderhoudt met liefdesverzuchtingen en ze besproeit met tranen van overwinnende bitterheid en berouw!
Kom, de tijd is kort! Maak uw hart gereed, zodat gij rusten kunt als de dageraad teneinde is!
De Heer zal u allen de Genade verlenen om uw misslagen door berouw en liefde te herstellen!
Ga dan en doe gij ook zo!

Aanmelden voor de nieuwsbrief