11 februari 1979 – 07.00

Ge ziet Mij hier als de Toren van David, een Toren, die Licht en Warmte uitstraalt.
Elk kind, dat God de Vader bemint en Mij liefheeft kan zich bevoorrechte noemen.
Maar heb ook elkander lief, verenigd rond uw eigen Hemelse Moeder en breng geen haat onder Mijn kinderen, die zich van de gebedsgroep laten vallen. Elke mens heeft elkander nodig, men zoekt steun bij de medemens, want alleen verder gaan is uitgesloten. Kies de binnenwegen van uw dorp of stad, want ook daar zijn mensen, die zich vaak eenzaam voelen.
Is het niet troostvol als gij bij elkander zijt in innig gebed? Is het niet zoet te mogen toeven in de nabijheid van je Moeder?
Bij degenen, die Mij niet zien, komt toch een zalig vredig gevoel over hen, omdat zij Mijn aanwezigheid proeven.
Blijf in onderlinge liefde en vriendschap bij elkaar komen en probeer de afgedwaalden weer terug te winnen.
Bid voor de meest verlaten zielen, maar ook dat uw regering de abortuswet verwerpen zal.
Bid ook voor degenen, die u kwetsen, want er zijn zware tijden voor u aangebroken, maar houd u staande en trek ten strijde als Mijn voorbereide aangevoerde keurkorps.
Blijf zelf het levende Evangelie om zo licht te brengen waar nog duisternis heerst. Ga zonder schroom verder, want weet Mij altijd om je heen.
Slechts aan druppel proeft gij allen van de overvloedige bitterheid, waarin Mijn Moederhart gedompeld is, ook omwille van de priesters, die zich van Ons afkeren in steeds grotere getale.
Mijn dochter, gij hebt nog vele vragen, maar ook vele groeten over te brengen. Elke gemeende groet is Mij bekend. Ik weet, dat velen op dit ogenblik hier verenigd zijn in gedachte.
Voordat Ik weer naar de Vader ga, zal Ik allen Zegenen, maar ook wedergroeten.
Mijn kinderen, waag het niet om de spotters en twijfelaars van je af te zetten, maar breng ze op de goede weg terug door je voorbeeld en gebed. Laat het niet zover komen, dat zij de ladder afdalen naar zelfvernietiging van hun ziel.
De strijd woedt nu op zijn hoogst. Maar de uiteindelijke Zege is de Vader.
Mijn Boodschappen vallen niet altijd op vruchtbare grond, maar op de akkers, die veel onkruid bevatten. Daar worden zij verstikt en weggevaagd door welig tierende rottende massa’s.
Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven geworden in de wereld.
Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen.
De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach.
Mijn kinderen, Ik verzeker u, zo de lichamelijke genezing niet wordt gegeven, dat zeer zeker dan de genezing van uw ziel wordt toegekend. Uw lichaam is slechts een tijdelijke behuizing, een beschutting voor uw eigen wezen.
Nu Zegen Ik allen met Mijn overvloedige Genade en Moederliefde, met het geloof naar de eeuwigdurende verwachting.

Aanmelden voor de nieuwsbrief