11 december 1988 – 13.50

Mijn goede getrouwen, leg uw oor te luisteren voor de Woorden die de Engel eertijds richtte tot de Herders en heden u verkondigt.
“In de onaanzienlijke plaats der arme en geringe stad Bethlehem zult gij vinden een Kindeke in doeken gewonden en liggend in een Kribbe op een weinig stroo”.
Door alle eeuwen heen, die sinds de Geboorte van Christus zijn vervlogen, hebben de volkeren der aarde hun God aanbeden in deze Geheimzinnige Wieg. Er is echter nog een ander verenigingspunt tussen de Oneindige Volmaaktheid Gods en uw allerdiepste ellende, namelijk : Het Aanbiddelijk Sacrament des Altaars, waarin de Zaligmaker even verborgen en vernederd is als in Zijn Kribbe.
Vergelijk de lessen eens van uw levensgedrag, die u de Kribbe en Het Sacrament geven.
Het wezen van den ootmoed is de onderwerping, de afhankelijkheid; moogt gij dan in de geest gedachten voeden die met de Geboden Gods in strijd zijn ?
Hoe dikwijls hebt u stappen gedaan in uw leven, waarvan gij de gevaren en de gevolgen niet wilde inzien ? De door de eigenliefde ingegeven, maar door de rede veroordeelde grondstellingen der wereld waren de regel van uw gedrag. Zonder onderzoek, zonder nadenken, zonder enig beraad streek u wellicht het vonnis over alles. Uw handelwijze en de meningen van anderen kwamen u prijzenswaardig of verwerpelijk voor, al naarmate zij uw ijdelheid, of uw voordelen strookten. Is het wonder, dat gij dwaalde ?
Gij hebt verzuimd goede raad van anderen op te volgen, wellicht wierp u zelfs een blik van verontwaardiging over hen, terwijl gij aan iemand vol leugen en bedrog een blind vertrouwen schonk.
De diepe vernedering van Jezus moet gij door de diepte van uw ootmoed te eren, proberen uw eigen ik af te leggen en voor de Kribbe neergeknield uw onvermogen belijden, dit Geheim naar behoren te huldigen.
Telkens belooft gij uw leven te zullen beteren, maar van lieverlede zag Hij u weder wankelen, weder ontrouw worden en uw goede voornemens, die gij Zijne Barmhartigheid schuldig was, zonder uitvoering liet. De hoogmoed gaf u verlangens in, die uw eigen ik steeds tot begin en einde hadden.
Luister voortaan beter naar wijze raad door Zijn Ootmoed te Bethlehem en in Het Tabernakel, om deze deugd in beoefening te brengen.
De komst van Jezus te Bethlehem; kon Hij wel een geringere plaats kiezen dan een stal ?
Door zijn hoogmoed heeft de mens de liefdevolle betrekkingen, waarin hij in den staat van onschuld met God leefde, verbroken; Jezus herstelde ze weder door Zijn vernederingen. Zich verootmoedigend gaf Het Eeuwig Woord den gevallen mens zijn vroegere grootheid weder en toonde hem opnieuw den weg naar den Hemel.
Zolang de ziel dit Mysterie niet enigermate bevroedt, ontgaat haar het Geheim der ware Grootheid. Men gevoelt geen geestdrift voor God, tenzij men zich diep vernedert en zijn eigen persoonlijkheid met alles wat men doet, voor aller ogen verberge.
Kinderen, laat de ontmoediging u niet overmeesteren, omdat u zoveel te verduren hebt gehad en naar uw inzicht te grote offers moest brengen.
Ga naar het Jezuskind en leg al uw verlangens, uw hartewensen en uw smarten met de tranen, aan Zijn Heilige Voetjes neder en gij zult gehoord worden. Weet, dat Hij begrip heeft voor uw vragen, voor uw biddend smeken, maar blijf niet te lang in dat kringetje rondzoeken, want ook Ik, Uw Moeder, blijft u begeleiden en zal, wanneer u het moeilijk hebt, Mijn Priesterzoon zenden om u te zegenen, waardoor u kracht zult bekomen, ook mede door Mijn Liefde!
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief