11 augustus 1979 – 01.00

Hoor Mijn kinderen en aanhoor het Woord van Mijn Liefde. Volg de ingeving der Genade en tracht de rust uwer ziel te verwerven.
Onderdruk de eigenliefde en laat de hoogmoed niet heersen in uw gedachten en woorden, want in de hoogmoed heeft iedere zonde haar begin gemaakt.
Vergeet uzelve en verhef uw hart tot Hem, uw Schepper, Die er het meeste recht op heeft, Hij Die al uw liefde vraagt.
Van alle eeuwigheid heeft God de Vader u tot Zijn kind gekozen. Hij heeft het uur uwer geboorte vastgesteld.
Uw Engel, die uw wieg bewaakte, heeft al uw schreden geleid en voordat gij nog aan enkel woord kon spreken heeft Hij jou Zijn Stem doen horen die later uw hart vol vreugde zou doen trillen. Want toen gij zelf begon te beseffen wie u geschapen had en wie al het moois had gegeven wat de aarde biedt, toen drong het pas tot u door, dat er een Hoger Wezen moest zijn, Die de zon en maan liet schijnen, Die alles liet groeien wat vruchtbaar genoemd kan worden en Die de mens telkens weer tot nieuw leven verwekt!
Het mooiste van alle schepselen schiep Hij het laatst, de mens en zelfs naar Zijn Eigen Gelijkenis.
Van duizenden gevaren waart gij reeds bij de aanvang uws levens omgeven! Gij weet, dat zij door de genademiddelen verre gehouden worden van elke ziel.
God alleen kent uw smarten en heeft Zijn Hart aangeboden om u te troosten.
God koos de priester om Hem in Zijn Naam uw zonden kwijt te schelden.
Onze Zoon Jezus bracht 30 jaren van Zijn Leven in afzondering door!
Wat ligt er voor u opgesloten in dit zwijgen, in deze diepe ootmoed, in Zijn voortdurende gehoorzaamheid, in deze volstrekte afhankelijkheid van Zijn Moeder, in deze rusteloze arbeid waarop de mensen vaak met minachting neerzagen?
De Engelen alleen kenden het Geheim van dit Verborgen Leven.
Mijn kinderen, Ik ben niet ongevoelig voor uwe ellende en zal u nooit verlaten in het gevaar waaraan ge zijt blootgesteld. De Liefde van uw Moeder zal een diepe indruk bij u achterlaten op uw ziel, als gij al de bewijzen ervan met het blote oog kon waarnemen.
Een weinig geloof, hoop en liefde tot Mij zal u wederom grootmoedig maken om vol te maken wat gij bij de dageraad belooft.
Ik zal u leren geen ander geluk te verlangen dan Hem te bezitten, Die het middelpunt van uw leven is en van alle Gelukzaligheid in de Hemel.
Stort gerust uw hart voor Hem uit, als gij het moeilijk hebt, want ook Mij wist Hij te troosten, alhoewel Hij nog zo’n jong Kind was. Hij voelde de Smart van Zijn Moeder, maar nog meer de Liefde, Die Ik Hem door Mijn Tranen nog toedroeg.
Wanneer gij nog steeds verstoken blijft in de liefde tot God of tot Zijn Moeder geef dan nu gehoor aan deze oproep. Nu is het nog tijd om te beginnen, maar weinig tijd om te bezinnen.
Ge kent immers dag noch uur wanneer uw einde nadert.
Wacht niet tot ge een hoge ouderdom hebt bereikt, want wie weet op welk een leeftijd het einde nadert van uw levensdoel.
God heeft uw geboorte, maar ook uw dood bepaald, dit is juist de puzzle van een mensenlot.
Begin niet morgen, niet vandaag, maar heden, op dit moment.
Laat de klok geen minuut, geen seconde meer aanwijzen, want ge weet niet of ge het volgende moment nog spreken of denken kunt om alles goed te maken.
Al ziet ge Hem niet met de ogen uws lichaams, toch zult ge Zijn Tegenwoordigheid bemerken aan de werkende Kracht die uitgaat van Zijn Goddelijk Hart.
Reeds eerder sprak Ik u toe, dat Hij is de Pelikaan, Die Zijn Bloed nog dagelijks Offert voor alle mensen!
Voor uw geluk, voor uw redding, Offert Zij Zich dagelijks op Onbloedige wijze in de H.Mis.
Dit is voor niemand een beletsel Zijn vertrouwen te benaderen, dewijl het voor al Onze kinderen bestemd is. Hij geeft Zich aan al Onze kinderen, opdat gij Hem zoudt kennen.
Hij verbergt Zich nu nog, maar spoedig zult ge Hem aanschouwen, eerder dan gij vermoeden zult.
Luister onder alle omstandigheden naar Mijn Woorden, opdat gij niet te laat komt en de deuren gesloten vindt! Is uw taak moeilijk, of de arbeid lijkt te zwaar, weet dan, dat Wij er zijn om u een Bovennatuurlijke Kracht te schenken voor uw zwakke natuur.
Mijn Zoon laat u nimmer uw zwakheden voelen, opdat gij Ons zoudt vergeten. Maar weet, als Hij u de kracht verleent en toch weer op aan wenk Zijn geboden dienst door Zijn Almacht weer terug kan nemen, Hij u toch alleen door Zijn Goedheid staande houdt.
Geef Hem daarom al uw liefde, die Hem alleen toekomt.
Door de Grootheid van Hem Die Wij Onze Vader mogen noemen, door de Goedertierenheid van Mijn Zoon en met het Licht van de Heilige Geest Zegen Ik u allen!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief