11 januari 1980 – 8u45 Jezus heeft allen onderwezen. Nu door de Mond van Zijn Moeder. Helaas luisteren er weinig.

Mijn dochter, hoor naar Mijn Woorden, die Ik tot al Mijn kinderen richt! Reeds van de beginne zegt de Heer – heb Ik allen onderwezen – en tot en met de dag van vandaag zal Ik niet ophouden tot allen te spreken door de Mond Mijner Moeder. Doch velen zijn doof en hard voor Haar Stem. De meesten luisteren liever naar de verlokkende roepstem der wereld die liever de wellusten najagen van het vlees, dan het welbehagen van God.

De wereld kan alleen maar tijdelijke dingen najagen, doch Ik, zegt de Heer, beloof u allen het eeuwige onsterfelijk goed! Maar uw hart blijft koud en leeg!
God vraagt slechts naar de wil, en als die op Hem gericht is, dan kunt gij met alle recht op Zijn Barmhartigheid hopen!
Op de bodem van uw hart heeft God u wellicht traagheid, nalatigheid, weerstand aan Zijn Genade op dit of dat punt, dat u een offer kost, te wijten. Dergelijke ontrouwheden kunnen u met vrees vervullen om ter Heilige Tafel te naderen, omdat u de moed ontbreekt uzelve te overwinnen.
Maak de gevoelens, die de priester aan de voet van het Altaar vervult vóór de aanvang van het Heilig Misoffer, tot de uwe.
Hij vreest, wijl hij zich bewust is een zondaar te zijn om tot de Driewerf Heilige God te naderen.
En zich niet willende verwijderen van de Bron des Levens en der Genade, buigt hij zich diep ter aarde om zijn schulden te belijden.
Mijn kinderen bidt tot God, dat Hij u geneest van al uw ongerechtigheden en weest niet onverschillig, dat gij er nog wel uit verlost zult worden, vóórdat gij voorgoed afscheid moet nemen van deze aarde.
Gij zegt immers: “ik bid toch, hoe kan de Heer mij dan verstoten. Hij is immers een goede Vader?”
Zeker Mijn kinderen, gij hoeft nimmer bevreesd te zijn voor uw Goddelijke Verlosser, zelfs niet na uw zonden, als gij maar telkens opnieuw het voornemen maakt om ze niet meer te doen.
Hij is goedertieren en machtig en Zijn Liefde is veel groter dan uw ellende.
Hij kent al uw noden! Wat vreest gij dan?
Heeft Hij aan de zee geen grenzen gesteld? De baren verheffen zich, maar breken tegen het zand en verdwijnen.
En beurt Hij degenen niet op die gevallen zijn? In het uur van droefheid kunt ge ook immer en altijd op Mij rekenen.
Hij zal uw harten van liefde doen gloeien en Ik zal uw vorige onachtzaamheden niet meer gedenken en u met weldaden zonder tal overladen.
Wat kan Ik nog meer doen dan uw vertrouwen in Hem op te wekken? Heeft Mijn Liefdeblik zich ooit van u afgewend sinds de dag waarop de Genade uw hart tot Mij heeft getrokken?
Bekommer u niet meer over het verledene.
Was Hij Het niet, Die in de Hof van Olijven over uw zonden geweend heeft om ze voor altijd uit te wissen?
Heeft Hij niet over uw neiging tot het kwade gezucht en heeft Hij u niet op al uw schreden gevolgd teneinde u te behoeden voor de hèrvalling in de zonden?

Alhoewel Ik zo steeds spreek tot allen die de ganse wereld bedekken, zijn er velen, die opeens vurig en dan weer lauw zijn, soms zelfs is men tot alles bereid te doen om naar Mij te luisteren, doch even later schijnen zij andere mensen te zijn geworden, die niet lief kunnen hebben.
Zij zijn veranderlijk als de maan, vandaar dat gij Mij ook vaak ziet afgebeeld met de halve maan onder Mijn Voeten.
Gelukkig de ziel, die sterk door de liefde, zonder over moeilijkheden te klagen, in de worsteling volhardt en met het vertrouwen gewapend en door de genade gesteund kloekmoedig het einde bereikt waar Jezus haar afwacht om haar in Hem om te vormen.
Tot deelnemers van Zijn Verheerlijking op de Thabor, koos de Zaligmaker Mozes en Elias, omdat de eerste voor de ogen van een groot volk had uitgemunt in ijver voor de eer van God en de tweede door vasten en afzondering zichzelf had geheiligd.
Ook waren zij met heerlijkheid omkleed om de mensen te tonen met welk een welgevallen God Zijn uitverkorenen verheerlijkt.
Mozes en Elias verschijnen echter niet op het Altaar waarop Jezus neerdaalt, maar de Engelen zijn er tegenwoordig.
In diepe eerbied voor het Heilig Sacrament neergebogen bedanken zij de Zaligmaker in uw naam.
Als men Jezus bezit met Zijn Liefde en Zijn Weldaden, drukken de stilte en de eenzaamheid niet meer.
Want voelt men zich verlaten, roep dan Jezus aan of Zijn Vader of Moeder, dan is de eenzaamheid voor u opgelost.
Zolang uw hart niet aan God toebehoort leeft het voor zichzelf of voor de schepselen.
Hij eerbiedigt de vrijheid uwer neigingen en laat u volkomen vrij.
Met een tedere liefde nam Jezus het geschenk aan van Maria Magdalena toen zij Hem haar hart aanbood, dat zij nimmer heeft teruggenomen. Eén enkel woord was de Heer voldoende om een lichtzinnige vrouw van gezindheid te doen veranderen.
En gij, kunt gij zeggen, dat gij getroffen, veranderd of bekeerd bent? Slechts met de hulp der genade kunt gij de eigenliefde neerdrukken en slechts leven voor hen die u omringen en dan bent gij op de goede weg. Want als gij leeft voor hen dan leeft gij voor God én de Zijnen en dan behoeft gij niets te vrezen.
Dezer dagen is de Heilige Vader met zorgen en vreze vervuld.
Gij kunt Hem die grotendeels ontnemen door uw gebed en offer!
De Heer heeft hem bemind en uitgekozen onder vele apostelen, daarom wordt van zijn volk verwacht, dat men aan hem gehoorzaamt! Bidt daarom kinderen, dat de Heer van Hemel en aarde de Heilige Geest zal zenden om hem te geleiden en te besturen, opdat niets uit zijn mond zal vernomen worden wat tegenstrijdig is met de Wil van God de Almachtige Vader.
Moge de Heer van leven en dood allen bijstaan en helpen, zodat de liefde en eensgezindheid tot de volle rust zal geraken.
Gij bidt en uw Engelen houden de wacht, dat geen verkeerde neiging hun harten zal bestormen.
Mogen zij het Zegel drukken op geheel hun leven en mogen zij trouwe volgelingen van Christus zijn.
Ik Zegen allen met de Liefdevolle Grootheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik groet u allen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief