10 juni 1990 – 14.07 Drievuldigheidszondag

Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron.
Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreeksen invloed uit op jullie zielen.
Doch slechts in zoverre gij voor het ondergaan van dien geheimzinnige invloed, die een volmaakte vereniging met Jezus Christus beoogt, vatbaar zijt.
De H.Johannes van Het Kruis verklaart deze vereniging aldus: “Ze is de overeenkomst, zegt hij, die de menselijke wil aangaat, met den Wil van Jezus Christus, zodat de ziel alles wil, wat God Wil en alles verwerpt, wat niet is overeenkomstig den Wil van God”.
Verlang naar Dit Leven van Liefde: een volkomen onderwerping aan alles wat U overkomt. Gij moet het vertrouwen in u opwekken.
Indien de vrees niet van de liefde vergezeld gaat, kan zij de ziel hoogstens behulpzaam zijn, dat deze niet afwijkt van Gods Geboden.
Zij zal de ziel redden, maar haar niet opvoeren tot den heldenmoed die de Heiligen vormt. Zij verlicht het juk des Heren niet; sluit u bij Jezus aan om de wereld te bekeren. Stel U niet enkel tevreden met het werk des gebeds, maar werk ook al biddend. Beijver u de verdienste der onschuld of der boetvaar-digheid aan uw werk te verbinden, zonder de plaats, die U is aangewezen, te verlaten. Gij zult aldus een onmerkbaar maar wezenlijk apostolaat uitoefenen, dat volgens de Woorden van de H.Geest Het Goddelijkst is onder al de Goddelijke Werken.
Jezus stelt U aan tot ijveraars bij de verkondiging der Genadewet en volgens de treffende uitdrukking des Heiligen Vaders, tot Apostel der Apostelen Zelven door deze merkwaardige Woorden: “Ga tot Mijn broeders en zeg hen: Ik ga tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God”.
Jezus geeft Zijn broeders en zusters door Deze Woorden de verzekering uwer verzoening met God, uwer aanneming tot kinderen Gods en broeders van Hem-zelven en van uw recht tot de Eeuwige beloning, welke Hij U door Zijn Dood heeft verworven. Hopend U allen er vastelijk op: Zijn Bloed heeft uw zonden gedelgd, den dood die U wachtte overwonnen en Zijn Overheerlijk Onsterfelijk Lichaam toont U, welk een gelukzalige bestemming voor uw getrouwheid bereid is. Sluit U bij Jezus aan om de wereld te bekeren. Velen luisteren niet naar het Woord van God dat Ik in Zijn Naam tot U spreek.
Gelijk de wateren des aardbodems zich verenigen in de zee, zo verenigden de Wateren des Hemels, dat is de Goddelijke Genaden, Zich in uw zielen en deze nieuwe Zee is overal met de oevers gelijk.
God heeft in Zijn Barmhartigheid uw harten zo onmetelijk ruim Geschapen, dat de aardse dingen het niet kunnen vullen.
Dit kan Jezus alleen. Hij behoort u voor altijd toe, schenkt gij U dan ook geheel aan Hem.
Zing met Mij den Lofzang van dankbaarheid en liefde.
Alles wat Ze aan liefde kan bevatten, vervult de onmetelijke ruimte van Uw harten.
De ontboezemingen van heilige vreugde weerklinken vrijelijk ten Hemel. Deze Woorden zijn als een aanmaning tot plichtsbetrachting, toewijding en ijver, welke deugden het Christelijk leven kenmerken en die zich vooral na de H.Communie moeten tonen.
Kinderen, Jezus Verlangt uw medewerking in het bevorderen van de Eer van God en van het heil der zielen. Bidt met vurige ijver tot de Heilige Drievuldigheid dan zal Zij de offers die van u worden gevraagd, ook dragelijk doen zijn.
Bidt om Troost bij deze Drie Goddelijke Personen voor de mens die veel te lijden heeft, dan zullen de offers worden verlicht. Ga in vrede tot God door dé Priester die U zegent.
Ook Ik, Uw Moeder, zal U bijstaan in Uw verdriet en tranen, in het kruis dat Hij U te dragen heeft gegeven.
De Zaligmaker Wilde Zijn Heerlijkheid niet Openbaren zonder over Zijn Lijden te spreken.
Waarom zou de mens zijn verdriet niet mogen uiten omdat hij het dierbare wat hij bezat, heeft kwijtgeraakt. Als U zulke mensen kent, schroom dan niet om hen op te vangen door troostende woorden, zodat daarmee hun offer lichter valt.
Bidt voor de zielen die God niet willen erkennen, dan zal de zaligheid U niet ontbreken om U op te voeren tot de Heilige Drieene God.
Wanneer de Priester U Zegent met zijn handen die Gezalfd zijn door dit Heilige Ambt, zal Ik, Uw Hemelse Moeder, hem bijstaan en begeleiden en Mijn Handen zullen U brengen tot Hem, Die U Bemint. De Vrede zij U!

Aanmelden voor de nieuwsbrief