10 juli 1984 – 18.00 Xhoffraix – Belgie

Het is niet nodig grote dingen te doen om het leven geslaagd te maken.
Zoekt daarom de weg naar het kleine, want als ge probeert om radicaal naar het grote te grijpen zult ge ervaren, dat ge maar een zwak hulpeloos schepsel zijt.
Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar Hij onderrichtte. En bij het zien van die grote menigte werd Zijn Hart door medelijden bewogen, omdat Hij zag dat zij afgetobt neerlagen als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot Zijn leerlingen : “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraagt daarom de Heer van de oogst om arbeiders te sturen naar Zijn wijngaard “.
Gij vertrouwt uw leven toe aan het woord van de mensen, wier kennis en wetenschap gij eerbiedigt en gij zoudt u niet voor tijd en eeuwigheid aan Jezus geven, Die Zijn laatste tranen en de laatste bloeddruppelen Zijns Harte voor uwe zaligheid vergoot aan het Kruis?
Mijn kinderen, deze woorden zijn niet alleen bedoeld voor Priesters of religieuzen, maar voor allen, omdat de Verlosser der Wereld voor alle mensen Zijn leven gaf. Zijn liefde voor u brengt bevrijding, zoals zij ook de altijd vloeiende bron is van een intens stille vreugde. Het vuur van de liefde zal u de vleugelslag van de arend geven. Wie bemint zit niet stil, hij vliegt en leeft in vrijheid en is niet gebonden.
De vertrouwelijkheid die u moet bezielen als gij met Hem spreekt moet er een zijn van het kind tegenover Zijn Vader, dat zeker is van Zijn Macht, van Zijn Goedheid, van Zijn onophoudelijke en tederste Zorg.
Verlang vurig Hem te beminnen. Door de H.Communie drukt Hij het Zegel Zijner Godheid en Zijner Mensheid op uw zielen, het merkteken der vereniging, die gij met Hem hebt aangegaan door het nuttigen van Zijn Lichaam en Bloed.
Welk een gunst, door de werking der genade het gezegende beeld van Jezus en daardoor het voorwerp te worden van het welgevallen des Vaders.
Welk een gunst is het voor u Mijn kinderen om in de innigste gemeenschap met Jezus te mogen leven ! Wat zult gij Hem wedergeven voor al hetgeen Hij u geschonken heeft ?
Stort uw hart grootmoedig uit in het Hart van Jezus.
Nader tot de H.Tafel met een waren offergeest. De Heilige Communie, Die het op het Altaar voortgezette offer des Kruises besluit, is een aanduiding, dat dit onbloedige geheim beweegredenen bevat om uit liefde tot Jezus te lijden.
Bezorg u echter geen kruis met opzet en door eigen schuld.
Doet geen kwaad ter bereiking van een goed doel.
Het is niet belangrijk, dat men geloof hecht aan Mijn komst als de Turris Davidica, als men het geloof maar in zich draagt in de vele woorden die Ik gesproken heb als de Toren van David.
Neemt uw evenmens ergernis, zij het ten onrechte, aan een onverschillige handeling die gij verricht, laat ze dan liever achterwege uit naastenliefde om een eind te stellen aan de ergernis der zwakken.
Betreft het een goed werk en ergert deze of gene er zich zonder reden over, raadpleeg dan een ervaren leidsman om te vernemen of dat werk waarlijk nuttig is voor het merendeel der mensen, zo ja, ga dan voort met uw werk en zeg Jezus na, toen Hij zei tot Zijn volgelingen : “Laat ze begaan, ze zijn immers blind !”
Doe voor ieder goed werk evenzo, dan zult gij talrijke verdiensten verwerven en aan God grote glorie geven.
Vanuit een ander land groet Ik u, maar ben toch dezelfde Moeder onder de titel der Turris Davidica.
De Priester die u zegent uit naam van de Heilige Drieene God zal en wil Ik overal volgen, zoals Ik ook u allen heel nabij blijf.

Aanmelden voor de nieuwsbrief