10 januari 1988 – 14.00

Mijn geliefden !
Niet allen hebben Mijn laatste Boodschappen begrepen, toen Ik tot jullie gesproken heb over het samen bidden en samen zingen met een Priester in uw midden, wat hier verboden werd door de Kerkelijke Overheid.
Velen van u zijn nu van mening, dat op deze Plaats geen bezoeken meer mogen toegelaten worden. Weet, dat samen bidden en zingen, om God ere te brengen, nooit kà n worden verboden.
De Priester die u steeds voorging in deze diensten, zoals u vandaag hebt gedaan, was in hun ogen een misleidend figuur, want de kleding, nl. zijn habijt en superplie, gaven u alleen al het geloof in Mijn Verschijnen hier.
Teneinde het Werk van Uw Moeder voort te zetten, moet gij in al uw gesprekken de eer van God en het heil der zielen steeds in het oog houden. Hoegenaamd geen bitterheid mag in uw woorden voorkomen.
Wanneer gij Jezus in uw hart draagt, na het ontvangen van de Heilige Communie, moet gij proberen na te volgen en beijveren om iets van Zijn Wijze van spreken over te nemen, teneinde het hart van je medemens gemakkelijker tot deugd en gebed te winnen.
Kinderen, laat de tijd om te bidden niet afweten en zeg nooit : “Ik kan niet bidden !”
Want op deze plaats kunt u steeds Rozenkransgebeden en Kruis-wegoefeningen bekomen, zodat het u wordt voorgebeden en gij bij wijze van spreken alleen maar een toehoorder hoeft te zijn.
Bidt voor Zijne Heiligheid de Paus en voor allen die onder Zijn Gezag staan. Doe ook boete om de mensheid van ongeloof te weerhouden, want allen zijn broeders en zusters. In iedereen leeft een aangeboren behoefte aan vriendschap.
En toch, omdat elke mens zijn eigenaardigheden en gebreken heeft, zal iedere vriendschap nu en dan teleurstellen, zelfs afhaken.
Hoe is dat bij Jezus, Die Ik ontvangen mocht als Mijn enige Zoon in een Maagdelijke Schoot ? Geen vriendschap is zo oprecht en zo blijvend.
“Met eeuwige Liefde heb Ik u bemind !”, zegt God al in het Oude Testament. Toen je Moeder je nog niet kon beminnen, dacht Hij al aan jou. Ondanks de vele tekorten blijft Hij u liefhebben.
Zijn Trouw vermindert nooit. Hij is de Enige Die nooit moe wordt naar u te luisteren, je smeken aan te horen. Hij trekt Zich niet terug als u kleingeestig doet of een minder goed humeur hebt.
Hij heeft u lief, omdat Hij zo goed is. Hij vraagt er weinig voor terug.
Hij smeekt om eenheid voor elkaar, Hij hunkert naar begrip voor je medemens. Hij schenkt vergeving als ge bij Zijn apostelen aanklopt om je fouten te belijden. Want de genegenheid van Jezus Christus gaat uit naar ieder van u. Al zou u de slechtste mens zijn die de aarde bewoont, als ge tot Hem gaat, is Hij een echte Vriend voor u. Zelfs al zouden de mensen u verachten en uitstoten uit de samenleving, Hij is er telkens om u op te vangen en te ondersteunen op de moeilijke weg die u begaan moet.
Ook als u Hem vergeet en misschien door zonden beledigt, blijft Hij bereid u te vergeven en vol liefde weer op te vangen als ge berouwvol tot Hem terugkeert. Hij kent uw noden en verdriet en leeft met u mee.
Een Fijnvoelende Vriend aan wie u alles kunt toevertrouwen wat op je hart ligt. Het blijft een geheim tussen Hem en u en het gewoel der wereld zal deze stilte niet verbreken.
Christus wordt dan langzaam maar zeker het Middelpunt van je leven als gij u geheel en al op Hem verlaat. Diep in je hart groeit er dan het geluk, dat niemand je ontneemt, maar steeds groter zal worden.
Niemand kan u dit laten voelen. Je weet het allaan als je het zelf ondervinden zult. Dit geluk wordt niet overspoeld door allerlei nare dingen en verdriet bij het heengaan van aan van je dierbaren.
Al neemt Hij niet altijd de strijd en het lijden bij U weg, Hij is Het Die u de kracht steeds verleent om het te kunnen dragen.
Wie Jezus liefheeft zal elk gebod dierbaar vinden.
Hij geeft deze om je geluk te verzekeren.
In iedere mens klinkt de stem van het geweten, dat goedkeurt als Hij er prijs op stelt en afkeurt of je terecht wijst als het kwade in aantocht is of gedaan werd.
Er zijn mensen die niet geloven dat er een God is.
Komt u zo iemand tegen, durf dan met hem over Mijn Bezoek te spreken.
Kinderen, wanneer Ik wederom Mijn Woord tot u richt kan Ik u niet mededelen. Moge dit niet aangeven, dat u Mij ontrouw wordt om deze plaats te bezoeken. Blijf verenigd in gebed Mijn Oproep volgen en laat u niet behoren tot die stenen welke aan afbrokkelen toe zijn. Trotseer de koude, maar ook negatieve verwijten welke vaak tot laster overgaan.
Weet, dat Mijn Priesterzoon, Uwen trouwen Geestelijken Leider, met zijn gedachten bij ons is om u tesamen met Mij te zullen zegenen.
Ik blijf op u wachten !

Aanmelden voor de nieuwsbrief