1 april 1980 – 07.30 uur

Mijn dochter hoor naar Mijn Stem, want Mijn aanwezigheid zal van korte duur zijn!
Dit zal een week zijn van algehele verlatenheid. Want evenals de apostelen met vrees bevangen waren toen Jezus voor Pilatus stond, zo zullen ook Onze kinderen dagen doormaken van eenzaamheid, ja zich door God verlaten voelen.
Wellicht zal men Hem beoordelen als strenge Rechter, wat heden ten dage zo vaak voorkomt bij de mens. De ene geneest immers, terwijl de ander moet lijden.
Weet gij ook, dat de tijd er reeds lang is, dat velen Hem niet meer nodig hebben? Zij zelf zijn zo begaafd, waarom moet men dan bidden om nog meer te verkrijgen. Waarom moet men blijven smeken, terwijl de anderen geen ongeluk kennen?
Dacht gij niet Mijn kinderen, dat voor allen het uur der vergelding zal aanbreken!
Doch vreest echter niet, want als gij trouw blijft aan Zijn Geboden, kunt gij zich bij de gelukzaligen rekenen.
De Heer is u voorgegaan in het Lijden, lijdt gij dan met Hem mee en laat Hem niet alleen staan! Deze Woorden zijn een aanmaning tot plichtsbetrachting van uw Moeder.
Op Calvarië ontving de Vader twee Offeranden in ene opdracht. Want de eerste die deze smartvolle weg in Zijn navolging heeft bewandeld was Ik, Zijn Heilige Moeder!
Offer u met Jezus op door u over te geven aan al Zijn Beschikkingen, dan hebt gij niets te vrezen Mijn kinderen, want ook Ik heb dat gedaan. Ik heb Mij aan de Vader onderworpen aan de voet van het Kruis, wat betreft het Lijden en de Dood van Onze Welbeminde Zoon. De Smart die Mijn Hart doorvlijmde was niet in staat Mijn standvastigheid en onoverwinnelijk geduld aan het wankelen te brengen. Ik zweeg en uitte geen klacht om daardoor Mijn Smart kenbaar te maken. Ik probeerde zelfs Mijn Smart te verbergen door Mij te verenigen met Jezus in Zijn Offer, Zijn Smarten en Zijn Doodsstrijd.
Ik vreesde niets, want Ik wist, dat dit het Werk van de Vader was, alhoewel Mijn Ziel door droefheid overmand werd.
Kunt gij dan nog klagen Mijn kinderen en zijt gij niet met stomheid geslagen als ge Mij zo ziet staan onder het Kruis van Onze Zoon?
Bereidt u voor op het a.s. Lijden van Onze Zoon en laat u met geen vrees weerhouden van de Goedheid des Vaders.
Houdt u allen wel voorbereid als het uur zal aanbreken, dat de ganse wereld aan het sidderen brengt. Sluit u nu aan, voordat ge zich niet meer tot de Zijnen kunt noemen. Deel in Zijn Smart, dan valt alles lichter en weet, waar Ik in de huisgezinnen vereerd wordt, dat zij zich kinderen Gods mogen noemen.
Mijn tijd is gekomen, dat Ik wederom zal heengaan, doch weet, dat gij niet eenzaam zult zijn!
Ik Zegen u allen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief