Zijn de verschijningen waar?

Zijn de verschijningen waar?

De waarheid wordt niet bepaald door iemands mening, ook niet als die mening wordt uitgesproken door invloedrijke en hoog geplaatste personen. De waarheid moet gebaseerd zijn op feiten. Het zijn deze feiten die de waarheid duidelijk maken. Als wij dus een mening willen volgen moeten wij die onderzoeken op feiten alvorens wij daar uitspraken over kunnen doen. Als wij dan tot de slotsom komen dat de waarheid anders is dan de mening die ons wordt voorgehouden, dan moeten wij de waarheid verdedigen. Het is satan die zijn macht uitoefent door onwaarheden te verspreiden. Dat is zijn doel. Als wij weten dat de waarheid anders is dan wat ons wordt verteld, dan is het onze Christelijke plicht die waarheid te verdedigen, anders versterken wij de macht van satan. Dit geldt altijd, maar zeker ook inzake de verschijningen te Berlicum.

De bovenstaande stelling zal waarschijnlijk door niemand op een serieuze wijze kunnen worden tegengesproken. U kunt op deze website gemakkelijk ontdekken dat de inhoud van de boodschappen van een diepe spirituele / Bijbelse bron getuigen. U kunt aan de hand van filmmateriaal van de gebedsdiensten en de “live” opnamen van de extases, waarin de boodschappen van Maria zijn gegeven, gemakkelijk ontdekken dat de boodschappen niet zijn overgeschreven uit vrome boekjes en andere werken zoals door invloedrijke bronnen wordt beweerd, maar worden opgeschreven tijdens de extase. U kunt zich ook vergewissen van de vele bovennatuurlijke gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden waarvan in de eerste plaats de extases en de vele boodschappen en gebeden getuigen, maar ook de bloedingen van de foto van het Heilig Aanschijn en de zegeningen. De bijzondere rozengeur die zo veelvuldig en intens aanwezig was en met enige regelmaat nog steeds waargenomen wordt kunnen we u helaas niet via de website laten ervaren.

Er zijn vele valse geruchten die de ronde doen over de hemelse inspanningen die hier plaatsvinden. Geloof niet negatieve adviezen maar overtuig u van de waarheid door zelf te onderzoeken.

In de door Maria gegeven boodschappen treffen we o.a. de volgende hieraan gerelateerde uitspraken aan:

Waarom zo weinig geloof.

1. Zaterdag 3 november is de dag waarop 3 x de foto van het Heilig Aanschijn heeft gebloed. Uit Liefde voor ons heeft Onze Lieve Heer 3 x Zijn Bloed laten vloeien op de foto van het Heilig Aanschijn. Dit is een foto van de doek die Veronica heeft gebruikt om het Aanschijn van Jezus af te drogen tijdens Zijn kruisweg naar Calvarie. Uit dank liet Jezus de afdruk van Zijn Gelaat op de doek achter. ( deze foto is op verzoek van Maria geplaatst in een schrijn naast de foto van pater Pio, die Maria meestal begeleide bij Haar komst naar het Hofke waar Zij ons Haar Boodschappen gaf en pater Pio de devotionalia zegende met geur en soms ook met kleur.) Dit gebeurde voor het eerst op 3 nov. 1977 en vervolgens op 3 nov. in 1989 en 1996. Op 10 november 1979 deelt Maria ons mee als volgt: “Waarom denkt ge was deze plaats juist door de Vader gekozen om het Bloed van Zijn Zoon over de aarde opnieuw te laten vloeien ? Omdat Hij de mensen wilde laten zien dat Zijn Moeder hier werkelijk komt en dat Hij er zelfs Zijn Kostbaar Heilig Bloed voor over had. Houdt deze plaats Heilig.” ZIE FOTO HEILIG AANSCHIJN

29 sept. 1985:    ” Waarom wordt er zo weinig geloof gehecht aan de Verschijning van de Toren van David?
Dit is niet het eerste geval in de Kerkgeschiedenis, maar het is vast uitsluitend de regel, dat de kerkelijke overheid een buitengewone, gerechtvaardigde terughouding aan de dag legt, herhaaldelijk onderzoekt en …weer wacht, maar dán, na een positief resultaat van het onderzoek, een volmondig já zegt”.

De verschijningen zijn tot stand zijn gekomen in omstandigheden, waarbij enige vorm van bedrog kan worden uitgesloten.

24 mei 1987:     “Kinderen, gelooft gij allen in de Boodschappen die Ik Mijn dochter Elisabeth laat neerschrijven?
Velen drijven er de spot mee, dat Uw Hemelse Moeder hier verschijnt. Zij geloven Mij niet. En waarom dan niet, zult u zich afvragen?
Ja, u ziet het dat, terwijl u bidt en zingt, aan Mijn dochter dat alles voorbij gaat, maar alleen Mijn Stem hoort en alles noteert wat Ik u allen te zeggen heb.

Jammer, dat zelfs Priesters Mijn dochter Elisabeth omschrijven als zijnde een bedriegster. Zou Nederland Mijn waarschuwingen en goede raad dan niet nodig hebben ? Dit land zal Ik proberen te redden voor de ondergang, maar dan moet er veel gebeden worden, dat ook de priesters zullen geloven en ook uit durven dragen, dat hun aller Moeder werkelijk op deze Plaats verschijnt”.

Ofwel op 7 dec. 1986:

“Zoudt u dit alles neerzetten op papier, terwijl Mijn pelgrimerende kinderen bidden en zingen?
Dit heeft een diepe kern, wat door velen nooit begrepen zal worden”.

Of op 25 maart 1982:     “Welke mens zou het waar kunnen maken om tijdens massale gebeden, andere woorden neer te schrijven als die op dat ogenblik gebeden worden. Zou menigeen niet met alle mogelijke moeite er tegen moeten vechten, om iets anders op het papier te laten verschijnen dan de klanken van gezangen en gebeden, die aan hun oren ontleend worden. Ga er eens voor zitten om een bovennatuurlijke Boodschap neer te schrijven, die anders overkomt dan de bekende wisselende gebeden of gezangen die honderden mensen ten gehore brengen.
Waarom durft gij te beweren, dat de Moeder Gods dergelijke Boodschappen niet gegeven kan hebben, omdat gij haar niet begrijpt? Waar komt opeens uw uitspraak vandaan, niet meer te zullen komen bij Mijn Verschijnen in ‘t Hofke, maar liever met een klap de deur van de bidruimte wenst dicht te slaan. Wilt gij liever uwen eigen weg gaan? Moet gij u niet verwonderen als het kruis, dat gij te dragen hebt steeds zwaarder drukken zal.
Hij offerde Zich op voor alle mensen, dus ook voor jou!
Hij verdraagt van uw kant alles, wat Zijne Heiligheid en Zijn Liefde kwetst. Weest ook gij niet minder bereid tot alle offers die over u komen”.

Het is nodig dat Zij vaak komt.

1 nov. 1981:       “Hoe durft men nu nog te zeggen, dat de Moeder Gods te vaak komt. Het kan toch niet waar zijn, dat de Vader in de Hemel Zijn Dochter Maria zo veelvoudig naar de aarde zendt om een Boodschap door te geven aan hen, die nog willen luisteren. Dat kan toch niet? In de vroegere tijden was er bij hoge uitzondering maar een achttienmalige verschijning. Waarom zou het nu dan zo vaak kunnen zijn? Weet ge het niet ? Omdat vele zielenherders het af laten weten zich 7 dagen met de mens bezig te houden.

2 febr. 1981:        “Jammer, dat Mijn kinderen zo dikwijls zeggen, dat ik Mijn woorden zo vaak herhaal en dat Mijn boodschappen zo op elkaar lijken. Als men beter luisteren zou ware het niet nodig, dat Ik telkenmale terugkeer naar de aarde. Men heeft ook meerdere malen opmerkingen over Mijn woordspeling…

Maria wijst ons op de vruchten van de vele verschijningen.

29 sept. 1985:        “Satan is zo machtig, dat hij in zijn hoogmoed meent, dat God de wereld aan haar eigen lot overlaat. Hij koestert nog steeds de hoop van een uiteindelijke overwinning, door de zielen proberen los te rukken uit de Doorboorde Handen en Zijde van Christus. Doch zijn vermeende almacht stort ineen bij de vele verschijningen van de Moeder van de Verlosser, Jezus Christus”.

Op 11 febr. 1982, de feestdag van Haar verschijnen te Berlicum, roept Maria ons op als volgt:     “En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbare helpen zoeken de weg te vinden”.

Evenals vroeger heeft de Heer ook nu geduld met de mens.

8 dec. 1987:     “De eenvoudige vrouw die u allen kent en de Boodschappen opschreef en doorgaf aan de mensheid, heeft volgens de lasteraars z.g. verschijningen gehad van de Moeder die hier de titel voert van de Turris Davidica.
Men heeft haar bespot bij de commissie. Ik heb u immers gezegd, dat zo maar een uitspraak zou worden gedaan. Alleen negatieve kanten, – die veelvuldig waren -, hebben de boventoon gevoerd.
Waarom durft men geen getuigenis af te leggen, dat er zo velen hier genezen zijn naar ziel en lichaam? De tijd van vroeger, toen Jezus weldoende rondging, blijkt te zijn teruggedraaid. Slechts één zieke die genezen was kwam naar Jezus om Hem te danken, de overigen vonden het heel gewoon. De Heer talmt ook nu niet met Zijn Beloften, maar Hij wacht af wat u doet om voor Zijn Moeder op te komen, zodat Zij eens mag zegevieren als de Toren van David.
Evenals vroeger heeft de Heer ook nu geduld met de mens”.

Laat u overspoelen met het geluk op de gezegende plek der aarde uw voeten te kunnen plaatsen.

22 juni1988:     “Bereidt u zelve vóór, als zou het de laatste dag van uw leven zijn, maar leer ook door uw voorbeeld dat uw medemens ook liefde wint voor deze Verschijningsplaats.
Als u echter alleen maar komt uit reisgenot en leidend figuur, verlaat dan deze Plaats om je hart later, na goed overleg en wijs beraad, te laten overspoelen met het geluk op de Gezegende Plek der aarde uw voeten te kunnen plaatsen”.

Breng de Boodschap over aan de mensen.

26 juni 1988:    “Kinderen, draagt er zorg voor dat deze Plaats groots wordt door Mijn Boodschap onder de mensen te brengen op welke wijze dan ook, want Het Hart van Jezus en Mijn priesterzoon vanuit de verte, evenals Uw Moeder zegenen u! Ave!”

De Hemel geeft geen wonderen om geloof van verschijningen bij de mensen op te wekken.

13 aug. 1989:  “Toen Jezus op aarde rondging werden òòk niet allen genezen, al kwamen velen naar Hem om er voor te smeken. De Hemel geeft geen wonderen om geloof van verschijningen bij de mensen op te wekken.
Kinderen, velen van U hebben hun toevlucht hier tot Mij gezocht.
Blijf bidden en hopen, want als U het vertrouwen mist, zult U tevergeefs wachten op verhoring.

Zichtbare stigmata.

24 mei 1990:      ” In Het H.Sacrament Dorst Het Goddelijk Hart van Jezus onophoudelijk naar Uw zaligheid.
Hij Wenst hier de vruchten te plukken van Zijn Arbeid en Zweet gedurende Zijn aardse Leven, van Het Bloed Dat uit Zijn ontelbare Wonden Gevloeid is.
Ook anderen heeft de Hemel daarvoor uitgekozen om de Wondtekens van Stigmata mee te dragen in dienst van Jezus’ Lijden. Zo ook Mijn dochter Elisabeth lijdt op deze wijze met haar Heer, Uwen Verlosser, nu zichtbare tekenen, welke zij echter op iedere vrijdag al jaren droeg, doch steeds afwijzend als men haar er naar vroeg, maar toen nog onzichtbaar waren.
Heeft een ziel zich door een oprechte daad van vrijen wil aan God geschonken, dan is daarmee het werk harer heiliging nog niet ten einde gebracht.
Ten allen tijden is het U gegeven met de gedachte en de begeerte in Zijn nabijheid te vertoeven. In Het Leven op aarde had Jezus slechts een kortstondig Verblijf…. in Het Tabernakel duurt het tot het einde, eeuwen…..maar in de Hemel ziet gij Zijn Eeuwige Woning, waar Hij voor U reeds een plaats heeft Bereid”.

Wanneer de tijd van Zijn Wederkomst er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn.

febr.1979:      “Straks, wanneer eenieder gezuiverd is, zal elkeen gegeven worden om door het Licht niet alleen Mij, maar ook de H.Drieëenheid te zien. Maar eerstens zal dan elkeen de Genade verleend worden om Mijn Zoon hier op aarde waardig te ontvangen.
Dan zal elkeen worden overstraald door het Licht van de H.Geest, doch echt alleen zij, die het geloof bewaard hebben, die de hoop hebben gevestigd op Zijn Wederkomst en die de liefde hebben uitgedragen om de evennaasten te beminnen.
Zij, die hun evennaasten lief zullen hebben, hebben de Here lief. Hem komt alle eer en liefde toe.
Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen.
Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen”.

Algemeen:

Maria legt ons ook meermaals uit dat de waarheid van Haar verschijnen in Haar woorden zit.  Ofwel op 25.10.1987: “Kinderen, velen van u begrijpen niet altijd meer de Woorden die Ik laat neerschrijven. Waarom denkt u zou Uw Moeder dit doen ?
Om de onderzoekers te laten voelen en ontdekken, dat deze Woorden een gewoon mens niet uit zichzelf kan bedenken. Laat staan op papier zetten, terwijl er gebeden en gezongen wordt. De wetenschap, dat dit bijbelteksten zijn, doet de mensen inzien, dat deze Boodschappen werkelijk door Mij gesproken zijn”.

Als Maria erover spreekt ons met al Haar kracht te beschermen tegen valse verschijningen roept zij ons ook op de teksten van boodschappen te vergelijken. God de Vader laat satan wel soms toe te verschijnen “als een engel van het licht” om ons te misleiden.  Satan zal daarom ook oproepen voor gebed en versterving, maar satan is niet in staat te spreken zoals Maria spreekt (met spirituele diepgang, uitleg). Hij legt ons niet uit waarom en voor wie we moeten bidden. Het is ook belangrijk te kijken of er wel gebeden zijn gegeven voor de noden van deze tijd.

Ondervindingen van de aanwezigen:

De vele pelgrims die tijdens de gebedsdiensten aanwezig waren hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen.Ook wordt er in de laatste jaren, na de dood van Elisabeth weer regelmatig door pelgrims deze geur waargenomen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen tijdens de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases  die steeds eindigden met een diepe zucht.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde  steeds op de achterzijde onder aan de pagina hetgeen menselijkerwijs onmogelijk is.

22 december 1978

Elisabeth, in uw hart heerst droefenis, omdat je Hemelse Moeder niet begrepen wordt.

Luister daarom naar deze troostwoorden.

Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus’ Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.

De stenen, waarop gij dacht te kunnen beginnen, waren van een houtsoort, dat spoedig uiteen valt. Deze stenen waren gegre­pen, omdat men meende, dat ze spoedig een tempel zouden op­trekken, maar zoals ge gezien hebt, zo gauw als deze met water in aanraking komen, vallen ze uiteen en rotten langzaam weg.

Begin daarom opnieuw voor een stevige buitenlaag met harde sterke cement, die tot groeiproces lijkt te ontwikkelen.

Laat echter deze houtstenen niet vallen; straks wanneer de buitenlaag gevormd is, kunnen zij zich laten plaatsen als binnenmuren.

Zoals ge ziet Mijn kind, men kan zich vergissen in de elemen­ten van de constructie. Deze stenen, die meenden zelf tot hoeksteen te kunnen dienen, zullen later inzien, dat hun herkomst enkel en alleen cement-mastiek betrof.

Ze zullen eens terugkeren en weten, dat hun maaksel vele zwakke kanten bezat. Zo is het ook met Mijn kinderen. Ze waren vol vuur, omdat ze wisten, op hun vele vragen een antwoord te mogen ontvangen.

Nu echter enkele van Mijn antwoorden hard overkwamen, lieten zij zich vallen. Dit is de steen, die niet vochtbestendig is.

Blijf daarom wel deze stenen vasthouden en zet ze niet aan de kant. Wanneer ze gehard zijn is het de tijd om ze te ver­werken aan Mijn nieuw op te trekken Oord.

Weet ge nu Mijn kinderen, waarom Ik met Kerstmis geen Bood­schap doorgeef aan de mensen?

Zij proberen zelf de vrede te vinden, maar wanneer Ik een reikende Hand toesteek, laten ze Mij in de koude staan, even­als in de tijd, toen Ons Kind nog geboren moest worden te Bethlehem.

Laat eerst Kerstmis voorbij zijn, dan komen ze misschien terug om de weg te volgen, die de drie Koningen zochten.

Ja Mijn kinderen, de vrede zult ge vinden, al zult ge af en toe de snijdende bittere koude voelen.

Blijf vertrouwen en liefhebben, evenals jullie Hemelse Moeder.

Ik Zegen alle kinderen met een Vredige Zalige Kerstmis.

Aanmelden voor de nieuwsbrief