wanneer ter communie gaan ?!

wanneer ter communie gaan ?!

Gebruik van het sacrament van de H.Communie

 

De verwarring over communiceren door gescheidenen, bij gebruik van voorbehoedsmiddelen, bij homofielie, etc. is momenteel erg actueel.

 

Als we God beminnen dan beminnen we ook Zijn geboden. 

1ste gebod: Gij zult geen afgoden vereren, maar mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

6de gebod: Gij zult geen onkuisheid doen 

9de gebod: Gij zult geen onkuisheid begeren

 

A./ Als wij niet in staat van genade zijn vanwege tekortschieten in het navolgen van de 10 geboden en willen communiceren dan lezen we hierover in de boodschappen:

 

10 juli 1988 – 13.55 uur

 

U mag iedere dag de H.Communie ontvangen na een oprecht berouw.

En zou men niet gereinigd zijn door het Heilig Boetesacrament, de Biecht, talmt deze Liefdevolle Zaligmaker niet, om toch in dit onzuivere hart neder te dalen.

Hij blijft elk mensenkind beminnen, want God de Vader heeft allen geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis….

 

…Zeg dikwijls tot Hem : O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen onderscheid tussen de voorbereiding tot de H.Communie en de voorbereiding tot de eeuwigheid; de ene zowel als de andere leidt tot U, alleen uit de eeuwigheid is geen terugkeer mogelijk.

Het woord: “Wees altijd bereid “! klinkt mij thans uit Het Tabernakel als een Roep van liefde, als een tot mijn hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegen.

Ik zal er aan beantwoorden met een heilzame vrees voor Uwe Heiligheid.

Verleen mij de genade tot de H.Communie en tot sterven bereid te zijn….

 

16 februari 1979 – 23.50 uur

 

Abortus blijft moord al vanaf het begin-stadium.

Het is en blijven moordenaars en het blijft niet bij deze ene grove doodzonde, want wanneer ze geen berouw tonen en toch als christenen willen doorgaan door Mijn Zoon te willen ontvangen onder het nuttigen van Zijn Lichaam, doen ze een zonde van heiligschennis.

 

11 februari 1980 – 07.00 uur   O.L.Vrouw Verschijning

 

In de weegschaal der Goddelijke Gerechtigheid weegt één enkele doodzonde zwaarder dan al de goede daden die gij er tegenover wilt stellen, zelfs meer dan de ontelbare Verdiensten welke Ik verworven heb.

 

2 juni 1986 – 14.45 uur

 

Gelijk de tak onfeilbaar zeker verdort van het ogenblik, dat hij niet meer met de wijnstok is verenigd, zo is ook uwe ziel, wanneer zij door een doodzonde van Jezus gescheiden is, een dode tak.

 

B./ Over hoe om te gaan met sexualiteit en het 6de en 9de  gebod lezen we in de Boodschappen:

 

 

13 juli 1992 – 01.00 uur  HUWELIJK EN EROS

 

Elisabeth sta op en schrijf !

Lieve kinderen, een huwelijk geeft jullie veeleer aanleiding om nadrukkelijk te stellen, dat het huwelijk door God is ingesteld en dat Christus het heeft bevestigd. Zo zijn zij dus niet langer twee, maar één vlees geworden.

Het Huwelijk is niet iets minders dan de Maagdelijkheid; tenslot­te is het Huwelijk een Sacrament en de Maagdelijkheid niet. Het Huwe­lijk voert u terug tot de natuurlijke visie, die voor de christen tot zijn schade dikwijls wat zoekgeraakt is.

Een krampachtige levenshouding heeft nog niemand geholpen.

Weet, dat ge Heiligen moet zien in hun natuurlijke menselijk­heid, dan alleen worden zij weer aantrekkelijk.

De Heiligen hebben jullie grote diensten bewezen, omdat juist hun tot vurig liefhebbende geneigde Ziel Heilig is geworden.

Pleit daarom heel bewust voor een Huwelijk waarin het gevoel een grote rol speelt, een Huwelijk waarbij wederzijdse liefde en trouw de basis vormen.

Een hart vol kilheid voert nooit tot Heiligheid.

De eros, die zonder voorbehoud moet worden aanvaard, behoort van­zelf­sprekend bij een Huwelijk. De eros alleen is echter niet toerei­kend; er is een voorwaarde aan : een geestelijk-religieuze gemeen­schap.

In een tijd waarin met het Huwelijk lichtvaardig en dikwijls onver­antwoord wordt omgesprongen, komt men ondubbelzinnig op voor een volkomen Huwelijk, dat beantwoordt aan de ordening die God in Zijn Schepping heeft Gelegd.

Men zegt vaak : “zij behoren bij de dwazen om Christus’ Wil” –  een houding, die de wereld nooit heeft begrepen al schreef de Apostel Paulus : Wat dwaas is voor de Wereld, dat heeft God Uitverkoren.

Het leven is een mysterie.

Dat beide samen kunnen gaan, maakt deel uit van het mysterie van het menselijk leven. Het hoe daarvan onttrekt zich weer aan iedere verklaring.

Als jullie alles zouden willen uitleggen, zoudt ge vervallen tot een rationalisme, dat hierin wel tekort moet schieten.

Het Voorbeeld van Heiligen is een zaak, die je af en toe in verle­gen­heid brengt. Soms moet je Heiligen met zeer omslachti­ge verkla­ringen, ja, excuses, zelfs verdedigen en verontschul­digen volgens je eigen zedelijke en Godsdienstige maatstaven.

Dat is oprechte taal, die strookt met de geesteshouding van deze realistisch denkende hagiografen.

Genade drukt, wanneer men er langer over nadenkt, meer uit dan het woord “heilige”. Want een Heilige wordt, na een langdurig proces van onderzoek, door mensen uitverkoren, terwijl het woord “begenadigde” wil zeggen, dat iemand alleen door God werd uitge­kozen tot datgene, wat hij of zij is.

Het boeiende van Heiligen uit oude tijden is juist gelegen in die diepe, stille beslotenheid van de ziel, die haar diepste geheimen aan uw oog onttrekt.

Kinderen bidt veel voor de ontrouwen. Ik Geef u Mijn zegen.

 

11 mei 1986 – 17.00 uur  (Ongehuwd samenwonen )

 

Moederdag !

Wie kan er nog in waarheid spreken van echt Moeder-zijn ?

Weinigen beleven slechts deze ware liefde, moeder, vader en hun kind. Velen leven niet meer in verbondenheid door een huwelijk, maar kiezen voor samenwonen. De paren die samen een woning betrekken, vinden doorgaans dat men nooit zéker kan weten of zij definitief samenhoren, of zij op den duur ook samen kunnen blijven; er moet dan de mogelijkheid bestaan weer uiteen te gaan om daarmee weer een andere partner te zoeken. Zij willen eerst de zoetheid ervan proeven.

Het samenwonen is de daarmee verbonden bedreiging voor de liefde tussen man en vrouw.

Wanneer twee jonge mensen samen gaan wonen en de vraag naar kinderen nemen wordt uitgesteld of radicaal naast zich neerleggen, is het gevaar van een ontaarding van hun wederkerige liefde niet denkbeeldig.

Het ligt immers in de aard der liefde zich open te stellen voor het nieuwe leven. Het geluk in de liefde bevestigd te worden en zich aanvaard te weten, schept bij man en vrouw de door God gewilde ruimte voor anderen.

Het bewust weigeren om kinderen te nemen, samen nieuw leven verwekken moet wel de natuurlijke ontplooiïng belemmeren op de onderlinge verhouding tussen beide lieden. Zij weigeren te groeien naar de volwassenheid der liefde en zo blijft hun liefde egoïs­tisch. Zij worden niet werkelijk man en vrouw omdat zij het vader-en moederschap bewust afwijzen. Deze taak brengt verantwoor­delijkheden met zich mee, offers die samen gaan met het krijgen van kinderen en de opvoeding. Dan komt immers zelfverloochening.

Een onverantwoord aanknopen van geslachtelijke betrekkingen betekent een schenden van de tempel die het lichaam is van elke mens.

De Kerk kan niet anders dan eisen, dat haar kinderen een heilig huwelijk aangaan in een eerlijke, algehele en blijvende overgave aan elkaar. Daarom wordt hen het jawoord gevraagd voor elkander en wanneer dit uitgesproken is heet het een “Sacrament”.

Dan eerst weerspiegelen zij de liefde en de trouw die bestaan tussen Christus en de Kerk.

De tragiek van de ongehuwd samenwonenden is niet alleen de genadeloosheid van hun vrije liefde, de vernedering van het lichaam, maar op den duur de te vrezen onbevredigheid van de beide partners. De eenzaamheid zal niet uitblijven als ieder op latere leeftijd zijn eigen weg zoekt.

Laat daarom door uw gebed deze dwalende, door God geschapen mensen, nog op tijd tot inkeer komen, zodat ook voor hun terecht de naam vader/moeder kan worden uitgesproken.

 

8 september 1981 – 01.00 uur

 

Had gij elkander lief toen gij één werd met uw lichamen ? Groeide uit die vriendschap de doodstrijd voor een ander ?  Waarvoor zijt gij een verbintenis aangegaan om elkaar te ontvluchten ?

Durft gij uw lichaam niet meer te geven omdat gij niet behoeftig meer zijt ?

Als gij gekozen hebt voor de huwelijke staat hebt gij de plicht uw eens gezworen eed trouw te blijven.

Wanneer gij verzaakt om uw partner te geven waarvoor gij tesamen geroepen zijt, rust de schuld bij u het allergrootst. Hoe kunt gij dan spreken van lief te hebben ? Gij zelve zet deze mens, die gij voor uw leven gekozen hebt, tot kwaad aan.

Als mens zijt ge geboren geworden, blijf dan mens onder de mensen en cijfer uzelve dan weg, want dat is liefde en blijft het grootste gebod.

Bidt kinderen opdat gij niet in bekoring valt en laat een ander niet lijden om uw schuld.

 

19 mei 1986 – 14.07 uur   2e Pinksterdag

 

Samenwonen of niet, maar toch komen tot geslachtelijke betrekkingen vóór het huwelijk blijft altijdzonden, ook als er sprake mocht zijn, dat men gemeenschap bedrijft door liefde voor elkaar hebbende.

Het blijft het schenden van de tempel die het lichaam is van elke mens. Uw lichaam is de Tempel van de Heilige Geest.

Zeker is de vergiffenis van de dagelijkse zonde ook door andere middelen te verkrijgen, sacramenteel of niet.

Als in het huwelijk de man zijn vrouw dwingt om te paren, al mocht dat met geweld gaan, doet alleende man geen goed, daar hij zijn wederhelft oneerbaar aanvalt, maar met geslachtelijk verkeer buiten het huwelijk, al is er dan sprake van liefde voor elkaar, zondigen beiden tegen het 6e gebod.

Het belijden van deze zonden, met de bedoeling daarvan de sacramentele vergiffenis te verkrijgen, helpt de mensen inderdaad bijzonder zich bewust te worden van hun toestand als zondaars voor God, met de bedoeling zich te beteren; zij streven ernaar op aller persoonlijkste wijze de bemiddelende taak van de Kerk te ondekken, die als werktuig handelt van Christus, tegenwoordig voor hun verlossing.

Kinderen, een persoonlijke biecht is nodig bij een grove zonde, want geen enkele biecht-celebratie voldoet om vergeving te bekomen.

 

8 september 1983 – 00.11 uur

 

Het huwelijk is eerst en vooral het zinnebeeld van een nieuwe schepping voor de man en vrouw door het Heilig Sacrament.

Zij beloven elkander trouw tot de dood hen scheidt.

Zij beloven door de eed aan God uit de vraag van de Priester, dat zij de kinderen die hen door het samensmelten van twee lichamen zullen geschonken worden ook op te voeden naar het geloof waar zij zelf mee verrijkt werden. Ieder huwelijk, waar man of vrouw alleen aan zichzelf denken en tijdens de geneugten de vruchtbaarheid van het samenzijn verwerpen, zal de ware liefde tot elkaar snel verliezen. Zulk een huwelijk kan dan wel door man en vrouw gesloten zijn, maar heeft nooit de geldigheid bekomen met de zegen van de Priester, welke steeds God vertegenwoordigt.

Men doet er dan zelfs beter aan dit te laten ontbinden bij de wet.

Bij de Kerk is het nimmer een geldig verbond geweest en zo begaat men elke dag meer kwaad om bij elkander te blijven dan ieder zijn eigen weg te gaan.

Dit zal daarom bij God ook niet gezien worden als een ontvangen Sacrament. Het betreft hier meer een samenwonen van man en vrouw.

 

20 maart 1979 – 20.30 uur (voorbehoedsmiddelen)

 

Mijn kinderen, laat u niet meeslepen in deze moderne tijden, dat voorbehoedsmiddelen zijn toegestaan.

Alleen een periodieke onthouding is nu geoorloofd.

Gezegend gij allen, die in de staat van moederschap verkeert, draag uw kind met liefde onder uw hart, dan zult ge straks de vreugde smaken, wanneer ge dit kleiwichtje in je armen kunt leggen en kunt vleien aan je boezem.

Blijf open staan voor de waarheid, dan zult ge het licht vinden, dat alle duisternis neerhaalt.

Werp de satan, de man van het verderf, buiten en houd hem verre van u verwijderd, dan zal Ik u bedekken met de Mantel der Liefde, die de kleuren blauw en wit zullen aangeven, want weet, dat uw ziel niet mag worden blootgesteld aan de verlei­ding dezer wereld, want uw lichaam, dat uw ziel omhult, is een Tempel van de Heilige Geest.

Houdt u daarom rein en vrij van alle schuld en laat Mijn Zoon niet alleen de Olijfberg beklimmen.

 

26 november 1978 – 03.00 uur

 

Straks heeft men allen verantwoording af te leggen. Wanneer ge het zaad niet stort op de plaats, die een plicht inhoudt, of het beginnende leven uit elkaar rukt, zult ge de toorn van God op u af zien komen.

 

27 december 1987 – 14.00 uur (over priesters)

 

Als een van de 12 Apostelen aan Christus Zijde partij koos voor satan, dan moet het u niet verwonderen als men ziet, dat alle eeuwen door en vooral in deze tijd ook een aantal Priesters en zelfs Bisschoppen hetzelfde doen.

De Heer vermaant u waakzaam te zijn en te bidden.

 

12 december  1978 – 03.00 uur   gebed voor hen die met hun grote hartstocht bevrediging zoeken bij een medemens van dezelfde sekse

 

Lieve Moeder Uw Zoon, Schepper en Heer van al wat bestaat wil dat wij een beroep op U doen om die kinderen meer op het goede pad terug te brengen die toegeven aan vreemde hartstochten, iets wat voor de Vader des Hemels tegenstrijdig is en voor de mens onbegrijpelijk lijkt. Wij willen daarom bidden en smeken help deze kinderen die arm zijn van geest. Geef dat zij weer opnieuw het volmaakte werktuig kunnen worden van U en Zijn Schepper. Dit vragen wij U met alle aandrang. Toe Maria strek Uw milde Hand over hen uit en wees hun kracht en steun! Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus uw Zoon! Amen.

 

(in de boodschap van dit gebed legt Maria ons tevens uit dat deze aantrekkingskracht niet van nature aanwezig is maar dat het satan is die de mens daar naartoe trekt.)

 

C./  Bron en traditie van het geloof moeten onaangetast blijven

 

15 november 1986 – 02.45 uur

 

Zonder gebed houdt geloof geen stand.

De mens die gelooft, is een mens die hangt aan Gods Genade. De mens die gelooft is in wezen een mens die bidt.

Zoals geloof niet denkbaar is zonder een Goddelijke hulp – die nooit ontbreekt -, zo is het ook niet denkbaar zonder een inner­lijke houding van vragen en roepen. Hoeveel te meer in moeilijke, in kritieke uren midden in het geloof, daar moet de lamp van het gebed onafgebroken zijn licht blijven geven, niet aan de rand; dan zal het mysterie van dit Goddelijk Werk volledig verwezenlijken wat het belooft. God alleen behoedt uw geloof en indien Hij niet waakt, zijn al uw inspanningen vergeefs.

Zeker, de theologie moet doorgaan over dit punt na te denken.

Gij kunt u alleen maar verheugen over de inspanning die in deze tijd ontplooid wordt. Gij moet u er zelfs niet tegen verzetten, dat getracht wordt formuleringen te beproeven die volmaakter rekenschap zullen geven van het geloof; waarom zou men dat niet proberen ?

Voldoende is, dat het geloof onaangetast blijft in zijn bron en traditie en dat het leergezag niet zijn afkeuring te kennen geeft.

Men staat dan ook wel versteld, dat sommigen, door handige insinuerende verklaringen, op zulk een belangrijk punt verwarring zijn gaan stichten en het eenvoudige christen-geloof heel diep schokken.

Welke ook de door een genie gegeven verklaring of theologische formulering moge wezen – het zal toch altijd maar een menselijke zijn – dit blijft waar : de Christus van het Lijden en van de Eucharistie blijft werkelijk Sacramenteel onder ons, daar moet het geloof zich aan houden en daar kan uw gebed veilig op bouwen, zonder verdere geleerde uiteenzettingen af te wachten.

Begin tesamen een novene ter ere van de Heilige Geest en de Aartsengel Michaël, dan zult u woorden van wijsheid, raad en bescherming vinden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief