Profetieën over de wederkomst van J.C. en de tijd daar vlak voor en kort daarna.

Maria richt ons toevluchtsoord op terwijl beproevingen en rampen blijven komen totdat alles en iedereen zal gezuiverd zijn. Een buitennatuurlijk hemellichaam, geleid door God de Vader, nadert de aarde. Voordat Jezus zal terugkeren wordt het mensdom alles ontnomen.het hemellichaam wordt door de Vader geleid.

(17.09.78) Mijn kinderen, ik heb de hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw toevluchtsoord worden opgericht: mijn heiligdom. Het hemellichaam nadert de wereld, het is geen gewone ster. Dit buitennatuurlijk gebeuren wordt geleid door de Vader.

Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van mijn Zoon af te wachten.
Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

Beproeving en rampen zullen blijven komen, totdat het over­blijvende verrijst en gezuiverd zal zijn. De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.

Drievierde van het mensdom zal verloren gaan wanneer men niet bidt.

Het aftellen nadert zijn einde! Nu is er nog tijd om je aan te sluiten bij de gelukzaligen.

Het beeld van de Toren van David zal u bij gevaar beschermen en brengt licht in de donkere dagen.

(28.01.90) Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.
Schaam U niet om Mij op te nemen in het warme verblijf van Uw woonkamer. Houdt de deur van Uw hart niet voor Mij gesloten!

De eindtijd zal ons plotseling overvallen, velen herkennen de tekenen niet omdat zij te veel met de geneugten van de wereld ingenomen zijn.

(26.11.78) Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en ge­troost worden in het uur der beproeving…

Wanneer de eindtijd bereikt is, zullen velen niet willen ge­loven wat hun ogen waarnemen. De meeste harten zullen ver­steend zijn en de straf van God zal men niet serieus nemen…

Het leven van elke dag moet toegroeien naar de volmaaktheid, want de eindtijd zal u plotseling overvallen!

Spoedig zal er een einde komen aan het bestaande tijdperk. Bidt daarom en bereidt u allen voor. Bekommer u niet welke datum het zal zijn, maar weet, dat het uur dichtbij is!
Velen hebben de tekenen des tijds niet herkend, doch ze waren veeleer ingenomen met de geneugten dezer wereld.

Daarom zullen de naties van uw wereld grote omwentelingen teisteren.

… want een grote kracht is nodig door het gebed. Het is in staat uw broeders te redden voor de eeuwige ondergang.
De wereld, die op het punt staat in een bodemloze put te val­len.

Velen zullen vlak voor het einde hun ogen en oren niet geloven omdat zij niet geloven in Gods straffen. Dan zal de aarde door volkomen duisternis worden overvallen.

(09.03.79) Velen zullen, wanneer het einde nadert, niet willen erkennen wat hun ogen zien en hun oren horen. Met blindheid zullen zij verder strompelen en het gevaar niet willen zien, dat hun bedreigt. Hun hart zal nog zodanig versteend zijn, dat zij de straffen Gods niet willen aannemen.
De ganse aarde zal dan door volkomen duisternis overvallen worden, maar diegenen, die Gods Woord hebben onderhouden, zullen geen vrees noch angst kennen, maar zich verheugen, dat de Glorietijd dan spoedig zal aanbreken.

Maria zegt troost toe tijdens de beproevingen.

(26.11.78) Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en ge­troost worden in het uur der beproeving.

Er zullen Maria-kinderen opstaan door wie grote wonderen worden verricht om i.p.v. de bedorven wereld het Rijk van Jezus te gaan vestigen.

(18.12.79) Want al denkt gij, dat de hemel ver van de aarde verwijderd is en Gods gedachten ver van de uwe, zal de eindtijd komen op een tijdstip, dat gij het minst verwacht, noch bedacht zijt.
Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de geest van diens bruid, door wie grote wonderen zullen worden ver­richt en de zonden zullen worden uitgeroeid om het rijk van mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.

Zorg voor gewijde kaarsen in huis. De aarde wordt uiteindelijk een paradijs van liefde.

(03.01.79) Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.

De hele wereld zal met dode lichamen bedekt zijn wanneer men niet bidt en voor elkeen zal dit een verschrikking zijn.
Er moet dan een nieuwe aarde komen met enkel en alleen bid­dende mensen. Wij zullen dan de aarde omschakelen tot een Paradijs van Liefde.

Ga Jezus bij Zijn wederkomst tegemoet met het licht van de Toren van David.

(22.08.82) Straks wanneer de eindtijd voor u gekomen is op deze aarde, zorg er dan voor, dat gij Hem tegemoet kunt gaan met het Licht, dat aan de Toren van David behoort als gij Haar roept.

Zorg dat ge erbij hoort om het licht van de toren met eigen ogen te mogen aanschouwen.

(25.03.83) … zult ge de wederkomst van Jezus Christus vooreerst niet zien gebeuren. Zorg echter, dat ge er allemaal bij kunt horen om het licht van de toren met eigen ogen te mogen aanschouwen.
Wij zegenen u, maar blijven wachten op….u !

Nadat iedereen gezuiverd is wordt Jezus op aarde weer waardig ontvangen en zal Maria en de H.Drieeenheid te zien zijn. Wanneer die tijd er is zullen velen in het Hofke bij elkaar zijn.

(01.02.79) Het is de wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuive­ren op de wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.
Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.

De laatste dagen komen steeds dichterbij, maar het meten van de aarde kan niet in de weegschaal worden gelegd met de Hemel­se tijd.

Straks, wanneer eenieder gezuiverd is, zal elkeen gegeven worden om door het Licht niet alleen Mij, maar ook de H.Drie­ëenheid te zien. Maar eerstens zal dan elkeen de Genade ver­leend worden om Mijn Zoon hier op aarde waardig te ontvangen.

Dan zal elkeen worden overstraald door het Licht van de H.­Geest, doch echt alleen zij, die het geloof bewaard hebben, die de hoop hebben gevestigd op Zijn Wederkomst en die de liefde hebben uitgedragen om de evennaasten te beminnen.
Zij, die hun evennaasten lief zullen hebben, hebben de Here lief. Hem komt alle eer en liefde toe.
Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen.
Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen.

Een klein getal (niet zoals ten tijde van Noach) zal na de beproevingen gespaard blijven en Jezus tegemoet gaan om het hemelrijk op aarde op te bouwen.

(11.02.79) Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven gewor­den in de wereld.
Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen.
De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach. (13.02.79) Weet en begrijp toch, dat Ik niet gekomen ben om de mens angst aan te jagen, maar om getuigenis te brengen van de Liefde, die uitstraalt van de Vader naar de Zoon en door het Licht van de Heilige Geest zo neerkomt op al Mijn kinderen.

De Heer zal ons verlichten en wij zullen wonderen zien waar we geen begrip van hadden.

(08.12.81) …Terwijl duisternissen de aarde bedekken en geheel de wereld in een donkere nacht is gehuld, zal de Heer over u verschijnen en Zijn Heerlijkheid zal in u gezien worden.
Het licht, dat Hem omstraalt is zo groot, dat de volkeren er door verlicht worden.
Dan zal men wonderen zien waarvan gij tot dusverre geen of weinig begrip had.

Pas na het laatste oordeel zal elk lichaam weer verenigd worden met zijn wezen (ziel).

(14.02.79) Het lichaam van de mens zal niet altijd op de aarde toeven. Dit lichaam wordt terug ge­bracht naar het stof, waaruit het getrokken is. Wel moogt ge aannemen, dat het wezen zelf voortleeft, maar op de laatste dag, de Dag van het Oordeel, zal elk lichaam weer in zaligheid verenigd zijn.
Na de zuivering van de gehele wereld zal deze dag aanbreken.
Zij, die beweren het beter te weten en zich niet storen aan de ernst van Mijn Boodschap, zullen een pijnlijk ontwaken bele­ven.

Aanmelden voor de nieuwsbrief