Maria spreekt over bescherming tegen de rampen.

Maria spreekt over bescherming tegen de rampen.

Maria heeft in ‘t Hofke nooit gesproken over bescherming tegen de rampen door middel van materiele voorbereidingen. Integendeel legt Maria ons uit dat het een groot geheim is hoe ons alles vóór Zijn wederkomst ontnomen zal worden. Zij spreekt niet over het inslaan van voedselvoorraden of andere zaken (m.u.v. de bijzondere bescherming door plaatsing van het genadebeeld in uw woning, het bij zich dragen van de rozenkrans of gewijde voorwerpen). Zij adviseert ons wel om te wennen aan minder te eten zodat het gemakkelijker vol te houden is als er straks een voedseltekort is.

Bescherming is alleen mogelijk door ons tot God te (be)keren. Wacht daarmee niet eer het te laat is. Het is de Heilige Geest aangenamer als wij ons tot Zijn Bruid Maria wenden, Zij heeft de eerste komst van Jezus voorbereid en bereidt nu ook Zijn tweede komst voor. Maria zal ons daarom dan ook de meeste bescherming kunnen bieden. Maria bouwt voor ons hier in Haar Hofke een toevluchtsoord. Zij zelf staat aan het roer van het schip, zo legt Zij ons uit. Door ons aan Haar te hechten en veel naar Haar Hofke te pelgrimeren zal Maria vele zielen helpen de goede weg te kunnen vinden en zullen wij en onze geliefden gesteund worden de gevaren en rampen te weerstaan. De Toren van David is de krachtige hoge Toren die in nood de bescherming biedt. Vanuit het Hofke als Toren van David zal Zij ook de andere Maria-genadeoorden (toevluchtsoorden) overstralen, zo legt Maria ons uit. Op het moment dat het werkelijk nodig is zal Zij wonderen doen geschieden die de wereld nooit gekend heeft.

(07.10.77) Al wie vanaf deze plaats tot Mij bidt zal veel verkrijgen bij Mijn Zoon!

(26.11.78) Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en ge­troost worden in het uur der beproeving.

(17.09.78) De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.

…Blijf daarom elkeen om de Genade van de Vader smeken om allen nog de kans te geven zich toe te leggen tot de liefde en de gelukkige eindtijd ook voor alle kinderen komt.

… Alle mensenkinderen krijgen van Gods barmhartigheid voldoende genade om zich toe te kunnen leggen om ook het hemelrijk deelachtig te kunnen worden.

(31.12.78) Vrees noch het lijden, noch de duisternis, want Ik zal altijd bij jullie zijn. En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.

Laat u niet in verwarring brengen en heb geen angst. Dan zal het door Mij voorbereide en opnieuw herboren keurkorps voor de dag durven te komen om aan allen moedig het Woord Gods te verkondigen.

Zelfs Priesters, die nu nog onzeker zijn, zullen, verrast door de storm, toch weer meer licht zien en uw voorbeeld gaan vol­gen. Leef altijd in het grootste vertrouwen in uw Hemelse Moeder. Ik ben en blijf uw Moeder en zal er voor zorg dragen, wanneer het noodzakelijk mocht zijn, om grote dingen te doen gebeuren.

(26.07.87)Tezamen kunt ge verder bouwen aan de uitstraling van deze Gezegende Plaats en Het Licht in de donkere dagen zal uw deel zijn.

(14.02.79)Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u over­komen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.

(08.03.79) Niet één ziel behoeft verloren te gaan, als hij de machten der Hemelen beweegt om te helpen. Komt allen tot Mij, Mijn kinderen, zie hoe Ik je liefheb, meer dan je vermoeden kunt. Want zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugelen voortbeweegt, zo zal de Vader Zijn kinderen op handen dragen!
Er is niets op de wereld, wat de Vader niet zal beproeven om te redden.

(29.12.79) Als gij in alles op mij vertrouwt, kunt ge alles verkrijgen wat u zalig zal zijn. Mijn kinderen behoren immers aan Mij en Ik aan allen, die Mij liefhebben. Gij, die Mijn toevlucht zoekt, wacht niet langer en treed aan om u te verschuilen onder Mijn mantel, om u te drukken aan Mijn moederhart door Mijn wijd opengespreide han­den. Om u te kunnen bieden alles waarnaar gij verlangt! Om u te leren dat, zoals elk jaargetijde eindigt, ook uw leven naar de eindtijd loopt.

(02.02.82) In deze tijden die nog resten tot aan de wederkomst van onze zoon Jezus zal ik voor ons volk meer dan ooit uitschitteren in goedertierenheid, in kracht en genade!

Ik zal mijn vleugelen blijven uitslaan met een krachtig ge­luid, zodat ge weet, dat ik u met dit luid gewiek het teken geven zal, dat de eindtijd voor de duivel een aanvang neemt.
Meer dan ooit weet hij dat zijn einde nadert, daarom zal hij alles in het werk stellen om de zielen naar het verderf te brengen en zijn poging verdubbelen met aanvallen.

Tracht van uw leven een voortdurende voorbereiding te maken op de eindtijd, die u spoediger zal passeren dan menigeen denkt !
Niet allen geloven, dat er een einde zal komen aan dit aardse bestaan…

(09.10.88) Vrees niet voor de offers welke God van U vraagt. Hij heeft beloofd voor elke moeilijkheid van je leven, dat je daarvoor Zijn Kracht en Sterkte zult ontvangen en op Mijn Liefde, dat het Licht zal zijn in donkere dagen, kunt U rekenen en vertrouwen.

(14.02.89) De duisternis welke steeds dichter wordt, zal een donkere nacht ondergaan en in de diepte dalen over de gehele wereld. Maar met uwen oprechten trouw en met Het Wapen van Mijn Toren zullen wij tezamen overwinnend zegevieren. De tijd Mijner Triomf nadert snel !
Het Torenlicht zal Haar uitstraling afwerpen als een laaiend vuur, want het duister van de nacht zal eens ophouden te bestaan van zijn donkere tijden.

(28.01.90) Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.
Schaam U niet om Mij op te nemen in het warme verblijf van Uw woonkamer. Houdt de deur van Uw hart niet voor Mij gesloten!

(17.09.78) Mijn kinderen, ik heb de hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw toevluchtsoord worden opgericht: Mijn heiligdom. Het hemellichaam nadert de wereld, het is geen gewone ster. Dit buitennatuurlijk gebeuren wordt geleid door de Vader.

Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van mijn Zoon af te wachten.
Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

Beproeving en rampen zullen blijven komen, totdat het over­blijvende verrijst en gezuiverd zal zijn. De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.

Drievierde van het mensdom zal verloren gaan wanneer men niet bidt.

Het aftellen nadert zijn einde! Nu is er nog tijd om je aan te sluiten bij de gelukzaligen.

(18.12.79)Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de geest van diens bruid, door wie grote wonderen zullen worden ver­richt en de zonden zullen worden uitgeroeid om het rijk van mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.

(03.01.79) Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.

(22.08.82) Straks wanneer de eindtijd voor u gekomen is op deze aarde, zorg er dan voor, dat gij Hem tegemoet kunt gaan met het Licht, dat aan de Toren van David behoort als gij haar roept.

(01.02.79) Het is de wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuive­ren op de wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.
Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.

Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen.
Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen.

(11.02.79) Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven gewor­den in de wereld.
Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen.
De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach.

(08.12.81) …Terwijl duisternissen de aarde bedekken en geheel de wereld in een donkere nacht is gehuld, zal de Heer over u verschijnen en Zijn Heerlijkheid zal in u gezien worden.
Het licht, dat Hem omstraalt is zo groot, dat de volkeren er door verlicht worden.
Dan zal men wonderen zien waarvan gij tot dusverre geen of weinig begrip had.

Aanmelden voor de nieuwsbrief