Kerstwens 2023, Nieuwjaarswens 2024

Kerstwens 2023, Nieuwjaarswens 2024

Beste Pelgrims en vrienden van Maria’s Hofke,

Wij zijn dankbaar dat wij hier in Maria’s Hofke, dit Genadeoord door Maria zelf gewild, weer zoveel Genades hebben mogen ontvangen. Hoe verheugd zijn wij dat Maria zo dicht bij ons wil zijn en hoe bedroefd zijn wij dat zo weinig mensen dit willen en kunnen geloven. Helaas moeten wij ook ervaren geen Priester meer in ons midden te hebben die ons leidt en onze zonden vergeeft. Maar wij weten dat Maria ons niet in de steek laat en dat Haar Hofke, dat we ook ons Hofke mogen noemen, eens zal laten zegevieren. Wij vertrouwen natuurlijk volledig op Haar belofte.

Laten wij in die tussentijd de Hemelse Boodschappen blijven lezen, ons eigen maken en er steeds meer naar gaan leven om zo steeds dichter bij God te komen, steeds dichter bij de Hemel. Als wij de Boodschappen aandachtig lezen is Maria ook heel dicht bij ons. Telkens als wij de Boodschappen lezen, denken we ook aan Elisabeth die ze rechtstreeks van Maria de Toren van David heeft mogen ontvangen. We denken daarbij ook aan de vele offers, die ze nooit weigerden te volbrengen. Wij zijn haar dan ook heel veel dank verschuldigd.

Wij hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enkele dierbaren, we denken hierbij aan de ziekte van onze trouwe leidsman Bart Roosen, die op 11 juli j.l is overleden. Hoe moedig en vertrouwend op Maria’s bijstand heeft hij deze ziekte gedragen en het gepaard gaande lijden opgedragen. Niemand van ons twijfelt eraan dat Maria de Toren van David, samen met Elisabeth hem vreugdevol heeft ontvangen en het Hemels Paradijs heeft binnengeleid. We denken ook aan alle Pelgrims, die door omstandigheden al enkele jaren niet meer kunnen komen, en ook het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. We noemen, Nelly Sol, pelgrim van het eerste uur, Gerd van der Varst, echtgenote van de al eerder overleden bezieler Jac van der Varst, Gerd Verboort, broer van Diny en Ria Holkenbrink die vele jaren met de bus uit Dedemsvaart Maria’s Hofke bezocht. Dat zij allen mogen rusten in vrede.

De Geboorte van het Goddelijk Kind is nabij.

Het Kerstfeest nadert, de komst van onze Verlosser, de grote God heeft zich zo klein willen maken om mens te worden op deze aarde. Eeuwenlang is zijn komst verwacht en aangekondigd, en dan …eindelijk is Hij daar. Hij is bij ons, ook vandaag nog, Hij is de Levende.
Hij is gekomen om ons te leren hoe wij moeten leven, om ons te verlossen van de eeuwige dood, om de poort naar de hemel voor ons te openen. En wij zijn allen uitgenodigd die poort binnen te gaan. Door Maria, tot Jezus.

Wat vraagt Hij ons?

Om in Hem te geloven, Hem lief te hebben, Zijn Woord te onderhouden, ons helemaal aan Hem toe te vertrouwen, Hem te volgen. Hem liefhebben betekent ook, elk van zijn schepselen, ieder medemens lief te hebben.
Hem volgen betekent ook ons kruis te dragen. Wie kan ons daarbij beter helpen dan Zijn en Onze Hemelse Moeder? Aan het kruis heeft Hij Haar als Moeder van ons allen aangesteld. Zij is onze trouwe steun en toeverlaat, onze toevlucht, onze Moeder van alle genade. Zij verlangt ons allen te helpen, de weg te wijzen naar Hem, Die is de Weg, de Waarheid en het leven.

Hoe verheugd mogen wij zijn dat de Moeder God’s, als Maria de Toren van David hier in ons nietige Nederland, in Haar Hofke in Berlicum, ons tegemoet treedt, ons Haar liefde geeft, ons de weg wijst, ons bij de hand neemt om ons mensen te leren hoe wij moeten leven en uiteindelijk de weg te wijzen naar het Hemelse Paradijs.

Zij de Moeder van Christus, Zij die meer dan 2000 jaar geleden dit kind in die arme stal ter wereld heeft gebracht, in de kribbe gelegd heeft. De Verlosser van de mensen, de Zaligmaker, de Schepper en Koning van het heelal. Zij, die Moeder van het Goddelijke Kind, wil ook onze Moeder zijn. Zij diezelfde Moeder is met ons begaan en is bij ons in ‘t Hofke vele malen gekomen, heeft Elisabeth en ons allen vele Boodschappen en gebeden gegeven. Zij is nog steeds heel dicht bij ons als wij in Haar Hofke samenkomen om daar te bidden. Zij heeft ons lief, Zij leidt ons.

Lieve mensen, laat iedereen toch inzien dat het aardse geluk, het eeuwig geluk onmogelijk is als we afgescheiden zijn van onze Heiland Jezus Christus. Alleen in Hem, door Hem en met Hem kunnen we waarlijk mens zijn, kind van God zijn en het eeuwig leven binnengaan.

Jezus Christus is ons vrede komen brengen, vrede aan alle mensen van goede wil, dat betekent aan mensen die in Hem geloven, Hem liefhebben, Hem willen volgen.

Laten wij dankbaar zijn voor ons geloof, voor de hulp die wij van Maria de Toren van David weer mochten ontvangen en ook in het nieuwe jaar weer mogen ontvangen. Laten we trouw zijn en blijven bidden voor de Kerk en het Heil van alle mensen. Wij weten, Maria is met ons, niets kan ons deren.

Biedt Hem uw hart aan als de wieg waarin Hij moge rusten en uw oefeningen van deugd als de windsels die Hem geestelijker wijze omkleden. (Uit de Boodschap van 25 december 1981…)

Het Bestuur wenst u en al uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

P.S Op 11 januari 2024, zal er na de gebedsdienst een Nieuwjaarsborrel worden gehouden. U bent allen van harte welkom.

Op 27 december en 3 januari en het komende jaar ook telkens weer op alle woensdagen en op de 11e van de maand, zijn er om 14.00u gebedsdiensten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief