HUWELIJK EN EROS

HUWELIJK EN EROS

13 juli 1992 – 01.00 uur HUWELIJK EN EROS

Elisabeth sta op en schrijf !

Lieve kinderen, een huwelijk geeft jullie veeleer aanleiding om nadrukkelijk te stellen, dat het huwelijk door God is ingesteld en dat Christus het heeft bevestigd. Zo zijn zij dus niet langer twee, maar één vlees geworden.

Het Huwelijk is niet iets minders dan de Maagdelijkheid; tenslot­te is het Huwelijk een Sacrament en de Maagdelijkheid niet. Het Huwe­lijk voert u terug tot de natuurlijke visie, die voor de christen tot zijn schade dikwijls wat zoekgeraakt is.

Een krampachtige levenshouding heeft nog niemand geholpen.

Weet, dat ge Heiligen moet zien in hun natuurlijke menselijk­heid, dan alleen worden zij weer aantrekkelijk.

De Heiligen hebben jullie grote diensten bewezen, omdat juist hun tot vurig liefhebbende geneigde Ziel Heilig is geworden.

Pleit daarom heel bewust voor een Huwelijk waarin het gevoel een grote rol speelt, een Huwelijk waarbij wederzijdse liefde en trouw de basis vormen.

Een hart vol kilheid voert nooit tot Heiligheid.

De eros, die zonder voorbehoud moet worden aanvaard, behoort van­zelf­sprekend bij een Huwelijk. De eros alleen is echter niet toerei­kend; er is een voorwaarde aan : een geestelijk-religieuze gemeen­schap.

In een tijd waarin met het Huwelijk lichtvaardig en dikwijls onver­antwoord wordt omgesprongen, komt men ondubbelzinnig op voor een volkomen Huwelijk, dat beantwoordt aan de ordening die God in Zijn Schepping heeft Gelegd.

Men zegt vaak : “zij behoren bij de dwazen om Christus’ Wil” – een houding, die de wereld nooit heeft begrepen al schreef de Apostel Paulus : Wat dwaas is voor de Wereld, dat heeft God Uitverkoren.

Het leven is een mysterie.

Dat beide samen kunnen gaan, maakt deel uit van het mysterie van het menselijk leven. Het hoe daarvan onttrekt zich weer aan iedere verklaring.

Als jullie alles zouden willen uitleggen, zoudt ge vervallen tot een rationalisme, dat hierin wel tekort moet schieten.

Het Voorbeeld van Heiligen is een zaak, die je af en toe in verle­gen­heid brengt. Soms moet je Heiligen met zeer omslachti­ge verkla­ringen, ja, excuses, zelfs verdedigen en verontschul­digen volgens je eigen zedelijke en Godsdienstige maatstaven.

Dat is oprechte taal, die strookt met de geesteshouding van deze realistisch denkende hagiografen.

Genade drukt, wanneer men er langer over nadenkt, meer uit dan het woord “heilige”. Want een Heilige wordt, na een langdurig proces van onderzoek, door mensen uitverkoren, terwijl het woord “begenadigde” wil zeggen, dat iemand alleen door God werd uitge­kozen tot datgene, wat hij of zij is.

Het boeiende van Heiligen uit oude tijden is juist gelegen in die diepe, stille beslotenheid van de ziel, die haar diepste geheimen aan uw oog onttrekt.

Kinderen bidt veel voor de ontrouwen. Ik Geef u Mijn zegen.

8 september 1981 – 01.00 uur

Had gij elkander lief toen gij één werd met uw lichamen ? Groeide uit die vriendschap de doodstrijd voor een ander ? Waarvoor zijt gij een verbintenis aangegaan om elkaar te ontvluchten ?

Durft gij uw lichaam niet meer te geven omdat gij niet behoeftig meer zijt ?

Als gij gekozen hebt voor de huwelijke staat hebt gij de plicht uw eens gezworen eed trouw te blijven.

Wanneer gij verzaakt om uw partner te geven waarvoor gij tesamen geroepen zijt, rust de schuld bij u het allergrootst. Hoe kunt gij dan spreken van lief te hebben ? Gij zelve zet deze mens, die gij voor uw leven gekozen hebt, tot kwaad aan.

Als mens zijt ge geboren geworden, blijf dan mens onder de mensen en cijfer uzelve dan weg, want dat is liefde en blijft het grootste gebod.

Bidt kinderen opdat gij niet in bekoring valt en laat een ander niet lijden om uw schuld.

19 mei 1986 – 14.07 uur 2e Pinksterdag

Samenwonen of niet, maar toch komen tot geslachtelijke betrekkingen vóór het huwelijk blijft altijd zonden, ook als er sprake mocht zijn, dat men gemeenschap bedrijft door liefde voor elkaar hebbende.

Het blijft het schenden van de tempel die het lichaam is van elke mens. Uw lichaam is de Tempel van de Heilige Geest.

Zeker is de vergiffenis van de dagelijkse zonde ook door andere middelen te verkrijgen, sacramenteel of niet.

Als in het huwelijk de man zijn vrouw dwingt om te paren, al mocht dat met geweld gaan, doet alleen de man geen goed, daar hij zijn wederhelft oneerbaar aanvalt, maar met geslachtelijk verkeer buiten het huwelijk, al is er dan sprake van liefde voor elkaar, zondigen beiden tegen het 6e gebod.

Het belijden van deze zonden, met de bedoeling daarvan de sacramentele vergiffenis te verkrijgen, helpt de mensen inderdaad bijzonder zich bewust te worden van hun toestand als zondaars voor God, met de bedoeling zich te beteren; zij streven ernaar op aller persoonlijkste wijze de bemiddelende taak van de Kerk te ondekken, die als werktuig handelt van Christus, tegenwoordig voor hun verlossing.

Kinderen, een persoonlijke biecht is nodig bij een grove zonde, want geen enkele biecht-celebratie voldoet om vergeving te bekomen.

8 september 1983 – 00.11 uur

Het huwelijk is eerst en vooral het zinnebeeld van een nieuwe schepping voor de man en vrouw door het Heilig Sacrament. Zij beloven elkander trouw tot de dood hen scheidt. Zij beloven door de eed aan God uit de vraag van de Priester, dat zij de kinderen die hen door het samensmelten van twee lichamen zullen geschonken worden ook op te voeden naar het geloof waar zij zelf mee verrijkt werden. Ieder huwelijk, waar man of vrouw alleen aan zichzelf denken en tijdens de geneugten de vruchtbaarheid van het samenzijn verwerpen, zal de ware liefde tot elkaar snel verliezen. Zulk een huwelijk kan dan wel door man en vrouw gesloten zijn, maar heeft nooit de geldigheid bekomen met de zegen van de Priester, welke steeds God vertegenwoordigt. Men doet er dan zelfs beter aan dit te laten ontbinden bij de wet. Bij de Kerk is het nimmer een geldig verbond geweest en zo begaat men elke dag meer kwaad om bij elkander te blijven dan ieder zijn eigen weg te gaan. Dit zal daarom bij God ook niet gezien worden als een ontvangen Sacrament. Het betreft hier meer een samenwonen van man en vrouw.

11 september 1983 – 14.30 uur

Bidt voor de gehuwden, dat zij hun staat beleven door hun eed van trouw en niet in hartstocht bevrediging zoeken, maar in de liefde voor elkaar.

20 maart 1979 – 20.30 uur

Mijn kinderen, laat u niet meeslepen in deze moderne tijden, dat voorbehoedsmiddelen zijn toegestaan.
Alleen een periodieke onthouding is nu geoorloofd.

26 november 1978 – 03.00 uur

Straks heeft men allen verantwoording af te leggen. Wanneer ge het zaad niet stort op de plaats, die een plicht inhoudt, of het beginnende leven uit elkaar rukt, zult ge de toorn van God op u af zien komen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief