Genadebeeld van de Toren van David

Genadebeeld van de Toren van David

Maria spreekt over de vele genaden die verbonden zijn aan het plaatsen van de “Turris Davidica” beeldjes in onze woning.

Hier volgt een selectie van fragmenten uit de boodschappen:

21.12.86 De genade voor de ongeboren levens. Het Licht dat uit de toren straalt is hetzelfde licht dat Maria omstraalde bij de groetenis van de engel Gabriël.


“Velen komen telkens naar deze Plaats om Mij aan te roepen als de Toren van David, maar weinigen hebben er behoefte aan om deze Beeltenis in hun huizen te plaatsen.
Zijt ge bang, dat men u bespot of wilt u de Turris Davidica dan pas bezitten als de erkenning er is? Ik hoor u denken :” mijn hele huis staat vol met allerlei beelden”. Als u liever geen aandacht schenkt om deze te bezitten – daar het de Turris Davidica is – zult u moeten afwachten of het Licht wat vanuit de Toren straalt u ooit zal treffen.
Toen de Engel Gabriël Mij de Blijde Boodschap bracht, dat Ik uitverkoren was Moeder te zijn van Gods Zoon, viel er eenzelfde Lichtstraal vanuit de Hemel over Mij heen en Het Kind, Dat aan de zorgen van Jozef en Zijn Bruid werd toevertrouwd, was niemand minder dan de Zoon van David.
Met recht kunt u daarom bidden : “Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons !”
Wanneer u de Turris Davidica een plaatsje biedt in uw woning, zal Het Licht wat van Haar uitstraalt neerdalen over de miljarden ongeboren levens en zo zullen deze kleinen meer gewenst en geliefd zijn door de vaders en moeders. Dan zullen de wrede moordenaarshanden geboeid worden, om hun laffe daden niet te kunnen uitvoeren. Geef de satanische machten geen kans om te doden”.

28.01.90 Beschermt bij gevaar en brengt Licht in de donkere dagen.

“Menigmaal gaf Ik U de Raad om de Turris Davidica in Uw woning op te nemen, maar niet allen durven dit Beeld te plaatsen, omdat de Toren hen vreemd overkomt.
Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.
Schaam U niet om Mij op te nemen in het warme verblijf van Uw woonkamer. Houdt de deur van Uw hart niet voor Mij gesloten!
Gij meent, dat anderen het U ontraden, daar deze Plaats nog niet erkend is en U denkt wellicht dat dit nooit gebeuren zal.
Hoe en van wààr zou de erkenning komen? Juist door U!
Durf daarom te getuigen, dat uw Moeder als de Toren van David wordt aangeroepen. Door Mij zult ge komen tot God.”

22.04.88 Jezus spreekt zelf over het Beeld.

“Er wordt zelfs gespot, daar Mijn Moeder Zich hier vertoont als de “Toren van David”.
Velen schamen zich om Haar Beeld te plaatsen in hun woning.
Vergeet niet – broeders en zusters -, dat Zij het is geweest, Die heeft meegeholpen aan Mijn Groot Verlossingswerk. Want iedere ondragelijke pijn welke Ik verduurde, heeft Zij met eenzelfde Lijden meegedragen bij elke beweging om het gehele mensdom te verlossen.”

11.02.90 Het beeld en de redding van zielen uit het vagevuur.

“Hij verlangt dat gij, voor Mijn Beeld als de Toren van David, een gebed prevelt om daardoor telkens een ziel uit het vagevuur te redden.
Zeg niet : Ik heb al zoveel beelden in huis, want alleen de Turris Davidica laat Haar Licht stralen over de meest verlaten zielen, als U daarvoor bidt. Later na hun verlossing, zullen zij weten wie hen geholpen heeft om De Deur des Hemels te openen en zó zullen zij dan bij God de Vader voor U en de uwen een voorspraak doen.”

21.11.89 Beeld en kracht in lijden.

“Kinderkens, als U het moeilijk valt in het offer en lijden wat U overkomt, plaats dan een Beeld in Uw woning van de Toren van David, want daaruit zult ge het Licht en de kracht bekomen, als U aan de zin om te leven geen waarde meer hecht.”

26.07.87 Beeld voor genaden en verhoringen.

“Geef het Beeld van de Toren van David een plaats in uw woning dan zult u vele genaden en verhoringen bekomen.
Kom gerust voor uw geloof uit, dan pas zijt ge een ware volgeling van Jezus Christus.
Allen die vandaag hier zijn en deze reis biddende, voor de 65ste maal gezamenlijk als pelgrimstocht beleven, zullen ondervinden, dat zij niet tevergeefs een beroep op Mij deden op de Feestdag van Mijn aardse Vader Joachim en Mijn Moeder Anna.
Ook dezen “Mijner Geliefden”, stellen er prijs op als Hun Dochter als de Toren van David in vele woningen geplaatst zou zijn. Zo zult u altoos het Licht bekomen, dat vanuit Haar Toren straalt.”

05.07.89 Houdt satan verre.

“Plaats de Turris Davidica in uw woning want deze houdt satan verre van u…. Laat het Beeld van de Toren van David uw woonkamer sieren, dan zal niet alleen Het Licht over u schijnen, maar ge zult veel verkrijgen.”

14.01.90 Beeld voor bijzondere zegen.

“Al waar Mijn Beeld als de Turris Davidica geplaatst is, of gaat worden, daar zal een Bijzondere Zegen van uitgaan. Misschien wordt U het niet gewaar, doch weet dat de Genade hier een grote Rol speelt, als U met zulk een Beeld hier vandaan gaat.”

28.05.79 Noden en het Beeld.

“Leg al je noden bij Mijn Beeltenis of ge het thuis doet of in het Genade-oord, weet, dat Ik je overal zal horen.”

22.05.84 Warmte voor een koude ziel.

“En met de lichtstralen van Haar Toren biedt Zij naast Haar Liefde al Haar warmte aan die een koude verkleumde ziel nodig heeft. En vanuit deze warmtebron kan men de kracht putten om in stille overgave verder te gaan naar de plaats waarheen het H.Kruisoffer u voeren zal.”

25.06.89 Veel verkrijgen.

“Laat het Beeld van de Toren van David Uw woonkamer sieren, dan zal niet alleen Het Licht over u schijnen, maar ge zult veel verkrijgen.”

09.07.89 kracht en uitkomst in moeilijkheden.

“Kinderen, indien gij U schaamt om het Beeld van de Toren van David in Uw huis te plaatsen, kunt gij niet zeggen God en Zijn Moeder lief te hebben. Haar Beeld zal het Lichtgevende Teken en de Kracht zijn en de uitkomst in moeilijkheden, waarnaar gij zoekt.”

10.09.89 Er wordt veel genade bekomen.

“Mag Ik voor de zoveelste maal dit onder Uw aandacht brengen ?….
Wanneer U er op uit bent veel Genade te bekomen, plaats dan eens een Beeld in uw woning van de Turris Davidica. Of schaamt gij U misschien voor anderen omdat zij er achter komen, dat U opkomt voor deze plaats “Mijn Hofke”?Jezus schaamt Zich ook niet voor de Hemelbewoners wanneer Hij een grote zondaar binnenhaalt. Komt, het is nog niet te laat en laat ook Mij in uw huis komen.”

Aanmelden voor de nieuwsbrief