Gehuwde priesters – vrouwelijke priesters – priestertekort

Gehuwde priesters – vrouwelijke priesters – priestertekort

Om het priestertekort te keren wordt met de oktobersynode in het vooruitzicht veel gesproken over vrouwelijke diakens en gehuwde priesters. Maria de Toren van David heeft ons over dit onderwerp meermaals toegesproken. U treft hier enkele citaten aan uit de Boodschappen van Maria.

 

Noot: als Maria hier spreekt over de paus refereert Zij aan paus Joannes Paulus II

4 juni 1981 

Toen Jezus ten Hemel steeg, beloofde Hij aan Zijn leerlingen de H.Geest te zenden om hen door de derde Persoon van de H.Drieëenheid aan te stellen als leiders van de Kerk van Christus. Hiervoor koos Hij alleen mannen uit. Het is toen al door de H.Geest bevestigd en bekrachtigd, dat geen enkele vrouw het ambt van het herderschap zal uitvoeren. Zelfs Mij, Zijn Bruid, gaf Hij geen enkele voorkeur. Het werd toen, maar ook nu niet toegestaan dat een vrouw in het ambt van priesterzijn haar plaats mag verwerven.

Laat Gods genade daarom in u werken, opdat het tijd vermag tot wasdom te komen. Want zij die geloven behoeven zich niet te haasten, want zij zullen weten en ervaren, dat God Zijn schapen niet zonder herder op pad zal sturen. En die herders zullen ook weten, dat Rome – en zo spreekt ook Uw Heer – steeds zal waarschuwen dat vrouwen beslist niet tot priester kunnen worden gewijd, omdat de priester Christus tegenwoordig stelt. Het beeld en teken is van Christus Zelf. En zo’n teken kan alleen weggelegd zijn voor de mannen die daartoe zijn geroepen om dit ambt te vervullen.

Dacht ge Mijn kinderen dat de Kerk ermee gebaad zou zijn als een vrouw tot diacones kon worden gewijd ? In de H.Schrift evenals in de praktijk mogen vrouwen nimmer als priester optreden. De Kerk zal nooit bevoegd kunnen zijn dat dit heilig ambt aan vrouwen zou worden toevertrouwd. Zou men toch, buiten de wil van de Paus hiertoe overgaan, dan gaat men ook tegen de bedoelingen van Christus in. Doch de H.Geest zal met Zijn onweerstaanbare Kracht de zonen van Christus’ Kerk verzamelen en hen zo groeperen, om alleen aan het Evangelie en de Kerk trouw te zijn en te gehoorzamen.

Zij, die zich zonen van de kerk noemen, maar de dwaling uitdragen, om zich tegen de kerk en de Paus te verzetten, zullen op deze manier een groot aantal van hun schapen meesleuren in het verderf.

Hoeveel instemming zulke ongezeggelijke herders ook mogen oogsten, gebied Ik u namens de H.Geest, niet naar hun raadgevingen te luisteren ! Met de hulp van uw gebed zal Ik Mijn strijd met satan kunnen aanbinden en Mijn grootste zege behalen. De zielen hebben zich in massa van God verwijderd en gaan met rasse schreden voort op de weg van het verderf, dat steeds onmenselijker wordt. Bidt daarom voor het kleine aantal nog goede priesters!

Want door uw gebed en Mijn tussenkomst kunnen wij deze behouden en redden op het laatste ogenblik. En omdat de tijd dringt vraag Ik telkens weer uw steun van gebed voor hen, opdat zij voor u het levend Evangelie zullen blijven om het licht over de duisternis te brengen die steeds dichter wordt in Mijn Kerk.

Heb evenwel geen angst, al vind Ik noodzakelijk dat Ik u dit mededeel.

Bidt veel tot het Goddelijk Hart van Jezus, opdat de hinderpaal van wereldse geneugten hen zal ontnomen worden en dat zij trouw zullen zijn aan de plaatsbekleder van Mijn Zoon, de Paus.

Want elk leed en alle opstandigheid van de wereld slaat een diepe wonde in het hart van deze Paus evenals alle zonden van de gehele wereld het Hart van Mijn Zoon verpletteren.

Bidt vaak : “H.Hart van Jezus ontferm U over ons en allen die dwalende zijn”!

Dan pas zal de vrede in uw hart verblijven.

 21 december 1986 

Mag Ik vandaag een beroep op u allen doen ?

Zo ja, bidt dan voor de gehuwde priester, want hij heeft voor eeuwig trouw gezworen om het celibaat serieus te aanvaarden.

Bidt voor de Bisschoppen, opdat zij nimmer een vrouw toelaten tot dit verheven ambt. Jezus koos Apostelen, dus alleen mannen die Zijn plaats zouden innemen in de Kerk.

Geen enkele vrouw mag daarin worden toegelaten, zelfs niet al behoort zij tot een Kloosterorde.

Jezus kwam door Zijn Geboorte als mens op de wereld.

Hij behoort tot het mannelijk geslacht en deze Hogepriester gaf Zijn Taak over aan Zijn discipelen bij het Avondmaal.

Al word Ik dan Priesteres genoemd, weet dan evenwel, dat Ik Mij niet waardig zou achten voor dit Heilige Ambt.

Al zou de Hemelse Vader Mij naar de aarde zenden, zou Ik geen deel durven nemen om het Heilig Sacrament aan de mensen uit te reiken.

Alleen onder gehoorzaamheid zal Ik de Wil van Onze Vader vervullen.

 

 17 april 1987

Bidt vooral voor de Priesters die strijden moeten voor het behoud van de H.Kerk. Bijzonder voor de Bisschoppen, ook van uw land, opdat zij goede voorgangers zullen zijn voor degenen die bij hun om raad komen.

Bidt vooral voor de Godgewijden, dat zij het celibaat trouw blijven.

Ook de H.Vader de Paus heeft recht op uw aller gebed voor hem, daar vele Priesters van Bisschoppen de goedkeuring krijgen om gehuwd Priester te mogen zijn.

Dit is tegen de Wil van God en de Moeder der Heilige Kerk.

 

1 april 1988 

Onlangs hebt u vernomen, dat Uw Kardinaal Priesters heeft laten komen uit een ander land, wegens groot tekort aan goede Herders.

Dezelfde woorden heeft hij toen gesproken welke Ik hier eens aan u gegeven heb, namelijk : “Nederland heet Missieland !”

Veel Bisschoppen, Dekens en Priesters hebben dit niet in dank aangenomen.

Op Witte Donderdag heeft Christus Het Heilig Altaarsacrament ingesteld en daar alleen mannen voor gekozen, die met dit verheven Teken als Apostelen gesierd werden om hun kudden te voeren en begeleiden op de goede weg.

Vrouwen mogen nimmer worden toegelaten tot dit Heilige Ambt.

Zelfs mannen welke nog gehuwd zijn mogen daartoe nooit worden gewijd.

Eens heb Ik hier gesproken :”Alles kan, alles mag in Nederland!”

Een Priester mag nimmer een vrouw als levensgezellin bezitten.

Wanneer Godgewijden nog als Priesters kenbaar zijn en zouden samenleven met een vrouw, zou de goede Rooms-Katholiek wèten, dat deze mens zijn jawoord gebroken heeft, wat hij eens als Plechtige Eed gezworen heeft aan God en aan Degene die hem zalfde.

 

27 augustus 1989

Kinderen bidt voor goede nieuwe Priesterroepingen, maar denk in Uw gebeden ook aan de Herders die reeds zijn aangesteld, voor hun trouw aan Paus en Kerk.

Geen enkele vrouw mag ooit worden gewijd tot Het Priesterschap, want ook Jezus koos enkel mannen uit voor dit Verheven Ambt.

 

21 november 1989 

Vraag God, dat Hij vele goede, trouwe apostelen zendt, want de meesten kunnen de verleiding dezer wereld niet weerstaan.

Zij begeven zich op verboden terrein en kozen voor de huwelijkse staat, om toch nog hun Priesterlijke Taak te blijven waarnemen. God de Vader zal hieraan nimmer Zijn Goedkeuring verlenen.

27 mei 1990 

Ach kinderen, bidt nog meer dan voorheen om goede Priesters voor ‘s-Heren Wijngaard.

Als men U zegt – wanneer hieraan een groot tekort is – de Hemel toestaat dat vrouwen nodig zijn voor dit Heilige Ambt – beschouw dit dan als een grote leugen van den aartsvijand, de “satan”. Ook Priesters, die er een levenspartner op na houden, kunnen geen Herders meer zijn voor de noden der mensheid.

Als zij het Celibataire leven niet meer zo nodig vinden, zijn zij de naam van “Herder zijn” niet meer waardig.

Als iemand durft te beweren, dat Ik gezegd zou hebben, dat door het grote tekort, de Hemel hiervoor toestemming verleent, is dit een hoogst geraffineerde list van “de satan aller tijden”.

Geen enkel besluit hieraan houdt de Hemel als hulpmiddel zijnde, laat U dus nimmer bedriegen als zou dit de spreekbuis van een Hemeling zijn.

15 augustus 1990 

Opnieuw voel Ik mij genoodzaakt om op de aarde neer te strijken en tot Mijn kinderen te spreken, maar nu vooral om U te vragen om nog meer gebed voor de wereld, die er steeds weer nieuwe ideeën op na houdt.

De mensen menen dat de Kerk in de nabije toekomst geen zuivere Priesterroepingen meer hebben zal, die het celibataire leven nog kunnen onderhouden.

Het thema van hun uitspraak luidt dan ook: Een nieuw ambt voor een nieuwe tijd.

Christus verandert de Kerk niet ook al komt er steeds een nieuwe dag. Niet alleen God maar ook de gewone mensen onder U zullen niet blij zijn als dit ooit zou komen.

De Heilige Drieëne God zal dit nimmer toestaan en de mens in nood zit daar niet op te wachten. Hij is niet behoeftig naar een zelf gemaakt ambt dat Priester zou heten.

Men noemt Mgr. Lefebvre een geëxcommuniceerde Priester, maar hij zal het beter voorhebben dan de nieuwe tijd wil gaan invoeren.

God heeft niet als Heilige Drievuldigheid dit Goddelijke Heilige Ambt alleen ingevoerd om dit te vermoderniseren, maar wat God eenmaal doet of zegt blijft een Goddelijke Uitspraak, een Heilig Gebeuren.

Ook het huwelijk waar de man noch vrouw zich geen andere partner mag veroorloven, zo heeft een Priester slechts zijn Gewijde Staat te vervullen.

Wie kan het monogame huwelijk nog tellen ?

Zeker er zijn er die menen dat dit alles “liefde” heet en zijn zogenaamd anderen van dienst.

Vrije huwelijken zijn er maar al te veel en hoe snel ontbindt de Kerk een huwelijk dat God verbonden heeft.

Zij geven elkaar de gelegenheid om hun trouw te schenden wat zij aan het Altaar door de Priester aan God beloofd hebben.

Als gehuwde mannen of vrouwen dit ambt wordt toegezegd is er bij diegene die een echtenis verbinden de vrije wil gegeven om van de een op de andere dag weer te gaan scheiden.

De Kerk is begonnen met twaalf Apostelen en zijn op één na hun zuivering nagekomen.

Zij hebben deze Uitnodiging als Roeping beschouwd, want Jezus Zelf heeft hen gekozen en uitverkoren. Eén ervan wilde zijn fout niet meer herstellen al zou God ook hem Barmhartig zijn geweest. Hij koos voor het kwaad maar vluchtte toen hij zijn zonde inzag.

Was hij maar naar de Heer gegaan en Hem vergeving gevraagd dan was zijn Meester hem toch nog Barmhartig geweest.

Iemand heeft het lef om Christus uit te dagen door te noteren en te durven zeggen : “De gehuwde priesters, openstaand voor de tekenen van de tijd, dagen uit tot de vernieuwing van het ambt in het licht van Christus.”

Zulk een licht verdient de kleine letter.

Hij noemt het de noden van de wereld. Dit zelfgemaakte gezag is een nood in de wereld en doemt tot oorlogen en onvrede.

Kinderen, Ik weet dat Ik op jullie mag en kan vertrouwen.

Bidt vaak gezamenlijk het rozenkransgebed dat dwingt God deze mensen tot inkeer te brengen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief