Uitnodiging feestdag Heilige Jozef dinsdag 19 maart

Uitnodiging feestdag  Heilige Jozef dinsdag 19 maart

Uitnodiging voor de feestdag van de Heilige Jozef op dinsdag 19 maart in Maria’s Hofke

(Zie programma onderaan)

DE HEMEL SPREEKT IN MARIA’S HOFKE TE BERLICUM

Vader Jozef is meerdere keren in het Hofke aan Elisabeth verschenen tijdens plechtigheden die in de kapel plaats vonden.

28.02.81 Vader Jozef spreekt in het Hofke en wijst in de kapel de plaats aan voor het beeld van Maria de Toren van David.

Vader Jozef: “Door de hemelse Vader is het mij vergund, hier te mogen vertoeven, naast uw aller moeder. Weinige woorden zijn nodig omtrent de plaats aan te wijzen, die Maria toekomt in de bidruimte. Want zoals zij gedurende het stervensuur van onze Zoon, hem ter rechterzijde bijstond, is het nu onmogelijk haar deze ereplaats te ontnemen.

Maria mijn lieftallige, kuise bruid zal daarom door William worden aangebracht op de plaats, waar nu het heilig aanschijn van onze Zoon prijkt. Het heilige gelaat, dat op het doek van Veronica achterbleef, zal de andere zijde van zijn kruis ontvangen.

Wanneer men later een beeld wil plaatsen van haren bruidegom, zal opnieuw en levendig, de heilige familie daar voor allen te zien zijn.

Dank en groet allen, die mij gedurende deze maand als toonbeeld van het huiselijk leven aanroepen. Uw zorgen zullen ook de mijne zijn!”

 

18 december 1982. Instelling van het beeld van sint Jozef waarbij Jezus, Maria, sint Jozef en de heilige Michael hun opwachting maakten. 

 

Het beeld van sint Jozef is gemaakt naar de wijze waarop Elisabeth hem eerder heeft mogen aanschouwen. De schilder van de Turris Davidica heeft op instructie van Elisabeth dit beeld tot stand gebracht.

De heilge Michael heeft tijdens deze plechtigheid ook het tabernakel gezegend dat zijn geur zal blijven verspreiden. Ook het altaar is gezegend toen pater van Gurp voor de aanbidding het allerheiligste uitstelde.

Na de plaatsing van het beeld is tijdens de verrichtte gebeden Maria Turris Davidica aan Elisabeth verschenen waarna Elisabeth de Boodschap voorleest. U kunt deze plechtigheid volgen op bijgaande verkorte videorapportage.

 

19.03.89 sint Jozef vergezeld Maria naar het Hofke op Zijn feestdag

Elisabeth, zoals je ziet is ook vader Jozef met Mij vandaag afgedaald naar de aarde om allen te danken voor de bloemen en kaarsen welke ter zijner ere ontstoken werden.

Wanneer gij, mijn kinderen, in grote gezinsmoeilijkheden of werkeloosheid verkeert, doet dan een beroep op vader Jozef en bidt vaak het gebed wat ik op 13 juni aan allen gaf.

Hij aarzelde niet toen de engel hem vroeg zijn leven in dienst te stellen van de Messias.

Ook toen hem op dat ogenblik werd medegedeeld, dat zijn huwelijk met zijn bruid Maria niet geheel aan hem toebehoorde, aanvaarde hij maar zorgde toch voor haar. Daarom ook wordt hij genoemd Steun van de huisgezinnen, ook vooral in droeve omstandigheden.

Zij, die goed hebben geleefd en steeds tot hem hebben gebeden, zullen, wanneer zij op 19 maart sterven, rechtstreeks naar den hemel gaan………

 

19.03.80 Ga tot st. Jozef. Maria spreekt over zijn leven.

Bid en aanroep ook vaker de beschermer aan van de H. Kerk, Vader Jozef”!! Heel de Kerk erkent in hem haar patroon en beschermer.

Wanneer wij vandaag zijn feestdag vieren wil ik zijn blijde en altijd tevreden figuur in herinnering brengen om hem meer te ontdekken en te beschouwen als de vader van ons kind Jezus.

Nimmer komt hij voor, dat hij bang of schuchter is voor het leven! Integendeel zelfs. Hij weet de problemen van de mens aan te pakken, al wordt hij ook aanbeden als Zeer Voorzichtige Jozef. Meteen daarna moet ge vernemen Getrouwe Jozef en Spiegel van Geduld en Voorbeeld voor de werkende arbeider!

De naam Jozef betekent: “God zal er aan toevoegen”! En God heeft aan het nederige leven van Jozef het leven van Zijn maagdelijke bruid en dat van onze zoon Jezus toegevoegd!

Hij kan zich de woorden die Ik uitsprak eigen maken: Hij die almachtig is, heeft aan Mij grote dingen gedaan. Jozef was inderdaad een gewone man op wie God heeft vertrouwd, omdat hij grote dingen tot stand bracht!

Hij wist van elke gebeurtenis die deel uitmaakte van ons leven, te beleven en te geven, zoals de Vader dat van hem wilde. Daarom looft de Kerk hem door hem aan te roepen dat hij rechtvaardig was.

In één woord, de rechtvaardige is degene die God bemint en deze zal, door Zijn geboden na te komen, een dienst bewijzen om zó zijn hele leven te richten op de dienst van zijn broeders, zijn evenmensen.

De rechtvaardigheid moet van buiten uit ontstaan. Want het leven van vader Jozef was niet zo gemakkelijk, want na angstige ogenblikken weet hij, dat de Zoon die Mijn onbevlekte moederschoot bevatte, de ontvangenis was geworden van de H.Geest. Toen Jozef dat hoorde was hij wel bevreesd, doch echter stoorde hij er zich niet aan. Hij nam er zelfs geen aanstoot aan, al lijkt dat wel voor jullie een raadsel.

Het geloof van Jozef wankelde niet toen hij van de engel vernam, dat ook uit de schoot van zijn maagdelijke bruid een kind zou worden geboren. Jozef gaf zich over in Gods handen, maar is verder niet erop ingegaan om zijn bruid ook maar één vraag te stellen in die geest. Hij aanvaardde zwijgend!

Daarom mijn kinderen, ga tot hem als ge in grote nood verkeert. Hij zou je beter nog kunnen zeggen dan Ik, hoe mooi de werken Gods zijn. Blijf hem aanroepen en vereren, vooral vandaag. Ik zal hem van u allen gelukkig prijzen op deze feestdag, want de hele hemelse scharen staan rondom hem!

Kom kinderen, bidt in deze tijd van gebed, boete en geduld om vertrouwen en overgave aan de wil van God in een bewust aanvaarde gehoorzaamheid!

Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie deugden van vader Jozef, waar elk christelijk leven om draait.

Soms spreekt men van liefde, alsof zij een drang naar voldoening van zichzelf zou zijn of slechts een middel om op een pure egoïstische wijze de eigen persoonlijkheid aan te vullen.

Nu Ik over hem zijn liefde uiteenzette moogt ge hem nu zien met de eeuwigdurende lelie van reinheid en trouw. Zijn liefde brengt vreugde met zich mee, doch het mag een vreugde heten die wortels in de vorm van een kruis heeft.

Zolang ge nog op aarde leeft kan er geen daadwerkelijke liefde zijn, zonder de ervaring van het offer!

Toen sprak St. Jozef: “Blijf de woorden van mijn geliefde bruid indachtig, want ware Zij niet geboren, dan was ik nimmer de vader geweest van ons heilig huisgezin!

Bemin Haar, want Zij alleen is waarheid en liefde!”

Meditaties over Sint Jozef uit de Boodschappen van Maria

Het Programma voor deze dag is als volgt:

12.00 u. – 13.00 u. Heilige Mis

13.00 u. – 13.55 u. Lunchpauze. Koffie en thee staan gereed om te gebruiken bij uw eigen meegebracht lunchpakketje.

14.00 u. – 15.00 u. Gebedsdienst incl. rozenkransgebed en kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

15.00 u. – 16.00 u. Gelegenheid voor stil gebed in de kapel en/of koffie/thee in de zaal
Voor en na de Heilige Mis en de gebedsdienst is er gelegenheid om te biechten.
Op 15 augustus 1991 sprak Maria als volgt:

“Als jullie blijven komen naar dit genadeoord zult gij de kracht en de genade vinden waarnaar gij op zoek waart. ”

U bent van harte welkom.

Namens het bestuur van de Stichting Turris Davidica

Aanmelden voor de nieuwsbrief