ANBI Info

ANBI info

 

Stichting Turris Davidica

RSIN nr. 82.04.366

 

Doelstelling van de stichting Turris Davidica

 

Het uitdragen en bevorderen van  Maria devotie in de breedste zin van het woord in trouw aan de katholieke leer en  traditie zoals in de Mariale Boodschappen uitgedragen. Hiertoe zullen frequent gebedsdiensten worden gehouden waartoe gebedsruimte en gespreksruimten beschikbaar worden gesteld.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022 zijn:

 • het continueren & uitbreiden van de gebedsdiensten en pastorale activiteiten op week en weekenddagen met  inachtname van de corona richtlijnen van de overheid indien van toepassing.
 • De gebedsdiensten en pastorale activiteiten vinden bij voorkeur plaats onder leiding van een RK priester.
 • De mogelijkheden zijn gecreëerd om deze in 2023 uit te breiden met inachtname van de corona richtlijnen van de overheid voorzover van toepassing.
 • Het faciliteren van geloofsgesprekken tussen de bezoekers onderling, en met de priester.
 • Het bemoedigen en ondersteunen met gesprekken en gebeden voor mensen die lichamelijke of geestelijke ondersteuning wensen.
 • Het aanbieden van inhoudelijke geloofskennis en verdieping d.m.v. Mariale teksten, literatuur en gebedenboeken.
 • Het faciliteren van sociale ontmoeting en contacten met geloofsgenoten en geinteresseerden.
 • De inkomsten worden verkregen door giften en erfenissen alsmede door de verkoop van devotionalia.
 • Besteding van de inkomsten zijn in de verlies- en winstrekening aangegeven. Er worden geen salarissen uitbetaald.

 

Bestuurssamenstelling in 2021

 • Voorzitter  B.J.C.M. Roosen
 • Secretaris/Penningmeester  J.A.M.A. Roosen
 • Mevrouw D.G.M. Breekveldt-Corsten         Lid
 • Mevrouw M.W.G.P. Cuijpers-de Voogd      Lid
 • Mevrouw J.G.M. Claessens-Lamers            Lid
 • Mevrouw J.A.W.H.M Horsten-Sleutjes      Lid

 

Beloningsbeleid

Het beleid en de praktijk is dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Ook wordt aan de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Het is voorzien dat eventueel een dienstdoend priester vergoedingen kan ontvangen anders dan een kostenvergoeding. Tot nu toe is dit echter nog niet voorgekomen. In de nabije toekomst verwachten we door uitbreiding van priesterlijke taken wel dat dit nodig gaat zijn.

Ook andere vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in de stichting ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding. In uitzonderlijke gevallen wordt evenwel een onkostenvergoeding met name een reiskostenvergoeding verstrekt. Ook dit vindt met name plaats voor de dienstdoende priester.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit 2021 / 2022

 • Het wekelijks organiseren van de gebedsbijeenkomsten waarbij over het algemeen 20 tot 35 mensen fysiek aanwezig zijn.
 • Er is besloten geen diensten meer via de live-stream beschikbaar te stellen.
 • Er is besloten om alle  diensten afzonderlijk mee te delen aan de groep van de bestaande pelgrims. Geïnteresseerden die niet tot deze groep behoren kunnen contact opnemen met het bestuur en na overleg al dan niet aan de groep te worden toegevoegd.
 • Het beschikbaar stellen van devotiemateriaal en documentatie t.b.v de verdieping in het geloof en de Mariaverering.
 • Verder hebben  sacramentele bedieningen plaatsgevonden door een RK priester.
 • Voorafgaand en aansluitend aan de bijeenkomsten kunnen individuele gesprekken plaatsvinden.
 • Verder hebben het merendeel van de ondersteunende werkzaamheden zoals schoonmaak en tuinonderhoud door vrijwilligers plaatsgevonden. Specifieke werkzaamheden zoals administratie, CV onderhoud e.a. wordt evenwel door professionele partijen tegen betaling uitgevoerd.

 

Financiele gegevens 2020 en 2021

Zoals opgesteld door administratie en adviesburo van de Veerdonk en van de Loo te ’s-Hertogenbosch.

1) Balans per 31 december 2020 en 2021

ACTIVA 31/12/2020

31/12/2021

VASTE ACTIVA
278.222
265.425
FINANCIELE VASTE ACTIVA
25.695
25.695
LIQUIDE MIDDELEN
57.685
46.404
——-
361.602
———
337.524
PASSIVA 31/12/2020

31/12/2021

Stichting vermogen
360.821
336.680
KORTLOPENDE SCHULDEN 790 844
——-
361.602
———
337.524

 

2) Staat van baten en lasten 2020 en 2021

 

2020 2021
Opbrengsten
Opbrengsten/giften
10.197
10.452
Bruto Marge
10.197
10.452
Kosten
Huisvestingskosten
7.275
9.031
Afschrijvingskosten
14.047
11.908
Adm.- en Beheerkosten
7.327
3.579
Overige kosten
17.034
9.880
 

 

46.683
34.398
Bruto resultaat ________
(36.486)
________
(23.946)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 5
Rentelasten en soortgelijke kosten 179 191
Netto resultaat ________
(36.651)
________
(24.132)

3. Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs rekening houdend met een lineaire afschrijving welke is gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende goed.

 

Stand per 1 januari 2021

 

Aanschaffingswaarde
722.424
Cumulatieve afschrijvingen
– 444.202
________
Boekwaarde
278.222

 

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 0
Desinvesteringen
0
Afschrijvingen – 12.797
________
Saldo
– 12.797

 

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 722.424
Cumulatieve afschrijvingen – 456.999
_________
Boekwaarde 265.425

 

Financiele vaste activa

Belegging Muntzilver

Aankoopwaarde

 

25.695

Liquide middelen

Kas 1.240
NL61 INGB 0654 6282 54 5.162
NL61 INGB 0654 6282 54 PBS 40.002
__________
Totaal 46.404

Vermogen

 

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal á € 45,38 (f 100,00)

is in overeenstemming met de akte van op­richting van de Stichting TURRIS DAVIDICA.

 

Overig vermogen

Balanssaldo 01/01/2021 360.767
Resultaat 2021 – 24.132
________
Balanssaldo per 31/12/2021 336.635
Kortlopende schulden
Diverse schulden en overlopende passiva
Administratiekosten 844

 

4) Toelichting staat van baten en lasten over 2021

 

Huisvestingskosten 2020 € 2021 €
Energie
2.605
3.111
Lasten Onroerend Goed
1.708
1.762
Onderhoud
1.320
1.856
Verzekeringen
1.642
2.302
________
7.275
______
9.031
Afschrijvingskosten
Opstallen Torenstraat 5-7-9
1.801
0
Verbouwing kapel
338
0
Verbouwing Torenstraat 5
11.908
11.908
________
14.047
______
11.908

 

Administratie- en beheerkosten
Administratiekosten
790
844
Kleine inventaris
3.944
808
Kantoormaterialen
50
308
Telefoon
646
639
Internet
1.888
980
Verzendkosten
9
0
______
7.327
______
5.708
Overige kosten
Inkopen kaarsen/devotionalia
14.229
4.345
Diensten derden
62
0
Autokosten
1.662
4.846
Contributie/Abbonementen
201
212
representatiekosten
1.703
472
Diverse kosten
177
5
__________
16.372
__________
9.880
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente
14
5
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
179
191

Aanmelden voor de nieuwsbrief