ANBI Info

ANBI info

 

Stichting Turris Davidica

RSIN nr. 82.04.366

 

Doelstelling van de stichting Turris Davidica

 

Het uitdragen en bevorderen van  Maria devotie in de breedste zin van het woord in trouw aan de katholieke leer en  traditie zoals in de Mariale Boodschappen uitgedragen. Hiertoe zullen frequent gebedsdiensten worden gehouden waartoe gebedsruimte en gespreksruimten beschikbaar worden gesteld.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

–       het continueren van de gebedsdiensten op alle woensdagen en vrijdagen en elke 11de van de maand.

–       Deze gebedsdiensten vinden bij voorkeur plaats onder leiding van een RK priester waarbij ook de sacramenten kunnen worden toegedient.

–       De mogelijkheden en de wenselijkheid wordt onderzocht om deze uit te breiden.

–       Het faciliteren van geloofsgesprekken tussen de bezoekers onderling, en met de priester.

–       Het bemoedigen en ondersteunen met gesprekken en gebeden van mensen die lichamelijke of geestelijke ondersteuning wensen.

–       Het aanbieden van inhoudelijke geloofskennis en verdieping d.m.v. Mariale teksten, literatuur en gebedenboeken.

–       Het faciliteren van sociale ontmoeting en contacten met geloofsgenoten en geinteresseerden.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  B.J.C.M. Roosen

Secretaris/Penningmeester  J.A.M.A. Roosen

de heer J.G. van der Coer                        Lid tot 11 november 2017

Mevrouw D.G.M. Breekveldt-Corsten         Lid

Mevrouw M.W.G.P. Cuijpers-de Voogd       Lid

vanaf 11 november 2017 is tot het bestuur toegetreden

Mevrouw J.G.M. Claessens-Lamers           Lid

 

Beloningsbeleid

Het beleid en de praktijk is dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Ook wordt aan de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

 

Het is voorzien dat eventueel een dienstdoend priester vergoedingen kan ontvangen anders dan een kostenvergoeding. Tot nu toe is dit echter nog niet voorgekomen.

 

Ook andere mensen die werkzaamheden verichten in de stichting ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding. In uitzonderlijke gevallen wordt evenwel een onkostenvergoeding met name een reiskostenvergoeding verstrekt.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit.

 

–       het wekelijks organiseren van de gebedsbijeenkomsten waarbij op de woensdagen gemiddeld 35 mensen fysiek aanwezig zijn. (woensdag en vrijdag)

–       Tevens kunnen trouwe bezoekers en andere geinteresseerden deze gebedsdiensten online Life volgen. Via de website kan men zich hiervoor aanmelden.

–       Op elke 11de van de maand heeft telkens een H.Mis plaatsgevonden om 12 u waarna tot 14u gelegenheid is voor lunch en onderling kontakt. Om 14u vindt  een gebedsdienst plaats.

–       Het beschikbaar stellen van devotiemateriaal en documentatie t.b.v de verdieping in het geloof en de Mariaverering.

–       Verder hebben  sacramentele bedieningen plaatsgevonden door een RK priester.

–       Voorafgaand en aansluitend aan de bijeenkomsten hebben groepsgesprekken en individuele gesprekken plaatsgevonden. Alsook zijn telkens informele contactmomenten onder het genot van koffie of thee aangeboden.

–       Verder hebben het merendeel van de ondersteunende werkzaamheden zoals schoonmaak en thuinonderhoud door vrijwilligers plaatsgevonden. Specifieke werkzaamheden zoals administratie, CV onderhoud e.a. wordt evenwel door professionele partijen tegen betaling uitgevoerd.

 

Financiele gegevens 2015 en 2016

 

Zoals opgesteld door administratie en adviesburo van de Veerdonk en van de Loo te ’s-Hertogenbosch.

 

 

 

1)  Balans per 31 december 2016 en 2017

 

 

ACTIVA 31/12/2016

31/12/2017

                                €
VASTE ACTIVA

358.141

335.709
FINANCIELE VASTE ACTIVA

25.695

25.695
LIQUIDE MIDDELEN

17.476

14.549
——-

401.312

———

 

375.953

 

PASSIVA

 

31/12/2016


31/12/2017
                                  €
Stichting vermogen

400.631

375.261
KORTLOPENDE SCHULDEN 681 692
——-
401.312
———
375.953

 

2)   Staat van baten en lasten 2016 en 2017

 

2016 2017
Opbrengsten

Opbrengsten/giften

9.431

23.475
Bruto Marge

9.431

23.475
Kosten
Huisvestingskosten

7.813

6.052
Afschrijvingskosten

22.432

22.432
Adm.- en Beheerkosten

1.842

2.833
Overige kosten

7.380

17.478
 

 

39.467

48.795
 

Bruto resultaat

________

(30.036)

 

_______
(25.320)

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 189 78
Rentelasten en soortgelijke kosten 89 128

Netto resultaat
_______
(29.936)
_______

 

(25.370)

 

3) Toelichting op balans 2016 en 2017

 

3.1)  Toelichting op de balans per 31 december 2017

 

 

Materiële vaste _activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs rekening houdend met een lineaire afschrijving welke is gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende goed.

 

 

 

Stand per 1 januari 2015

 

Aanschaffingswaarde

721.424

Cumulatieve afschrijvingen

 

363.283-

________

Boekwaarde

358.141

 

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

 

22.432 –
________

Saldo

22.432-

 

Stand per 31 december 2015

 

Aanschaffingswaarde 721,424
Cumulatieve afschrijvingen 385.715-
_________
Boekwaarde 335.709

 

 

Financiele vaste activa

 
Belegging Muntzilver

Aankoopwaarde

 

25.695

Liquide middelen

 

Kas 1.580
NL61 INGB 0654 6282 54 2.822
NL61 INGB 0654 6282 54 PBS 10.004
NL61 INGB 0005 2857 62 143
__________
Totaal 14.549

Vermogen

 

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal á € 45,38 (f 100,00)

is in overeenstemming met de akte van op­richting van de Stichting TURRIS DAVIDICA.

 

Overig vermogen

Balanssaldo 01/01/2017 400.586
Resultaat 2016 25.370-
________
Balanssaldo per 31/12/2015 375.216
Kortlopende schulden

 

Diverse schulden en overlopende passiva
Administratiekosten 692

 

 

 

 

3.2)  Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs rekening houdend met een lineaire afschrijving welke is gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende goed.

 

 

Stand per 1 januari 2016  Totaal €
Aanschaffingswaarde 721.424
Cumulatieve afschrijvingen 340.851-
Boekwaarde 380.573
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 0
Desinvesteringen 0
Afschrijvingen 22.432-
Saldo 22.432-
Stand per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde 721.424
Cumulatieve afschrijvingen 363.283-
Boekwaarde 358.141
Afschrijvingspercentages 0-3,33-4-20

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

Belegging Muntzilver

Betreft 1000 Wiener Philharmoniker 1 OZ AG 999 munten.

 

Aankoopwaarde

 €25.695

Liquide middelen

Het kas- en de banksaldi stemmen overeen met die van de kasstaat en de laatste bankafschriften in 2016.

 

 

Kas 1.828
NL61 INGB 0654 628254 3.071
NL61 INGB 0654 628254 PBS 12.526
NL96 UNGB 0005 2857 62 51

Totaal

17.476

 

Vermogen

 

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal á € 45,38 (f 100,00) is in overeenstemming met de akte van oprichting van de Stichting TURRIS DAVIDICA.

Totaal

Overig vermogen
Balanssaldo 01/01/2016

430.522

Resultaat 2016

29.936-

Balanssaldo per 31/12/2016

Totaal

400.586

 

Kortlopende schulden                                                                                                681

 

4)  Toelichting staat van baten en lasten over 2017

 

Huisvestingskosten 2016 €
                 2017 €
Energie

3.133

3.408
Lasten Onroerend Goed

941

1.221
Onderhoud

2.356

0
Verzekeringen

1.383

1.423

________

7.813

______
6.052
Afschrijvingskosten
Opstallen Torenstraat 5-7-9

6.024

6.024
Verbouwing kapel

4.188

4.188
Verbouwing Torenstraat 5

11.908

11.908
Inventaris

312

312

________

22.432

______
22.432

 

Administratie- en beheerkosten
Administratiekosten

681

692
Kleine inventaris

0

294
Kantoormaterialen

224

75
Telefoon

245

628
Internet

692

1.144

______
1.842

______
2.833
Overige kosten
Inkopen kaarsen/devotionalia

3.089

2.712
Diensten derden

1.170

11.780
Kantinekosten

289

128
Diverse kosten

2.832

2.858

__________

7.380

__________
17.478
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente

189

78
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

89

128

Aanmelden voor de nieuwsbrief