ANBI Info

ANBI info

 

Stichting Turris Davidica

RSIN nr. 82.04.366

 

Doelstelling van de stichting Turris Davidica

 

Het uitdragen en bevorderen van  Maria devotie in de breedste zin van het woord in trouw aan de katholieke leer en  traditie zoals in de Mariale Boodschappen uitgedragen. Hiertoe zullen frequent gebedsdiensten worden gehouden waartoe gebedsruimte en gespreksruimten beschikbaar worden gesteld.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022-2025 zijn:

 • het continueren & uitbreiden van de gebedsdiensten en pastorale activiteiten op week en weekenddagen met  inachtname van de corona richtlijnen van de overheid indien van toepassing.
 • De gebedsdiensten en pastorale activiteiten vinden bij voorkeur plaats onder leiding van een RK priester.
 • Het faciliteren van geloofsgesprekken tussen de bezoekers onderling, en met de priester.
 • Het bemoedigen en ondersteunen met gesprekken en gebeden voor mensen die lichamelijke of geestelijke ondersteuning wensen.
 • Het aanbieden van inhoudelijke geloofskennis en verdieping d.m.v. Mariale teksten, literatuur en gebedenboeken.
 • Het faciliteren van sociale ontmoeting en contacten met geloofsgenoten en geinteresseerden.
 • De inkomsten worden verkregen door giften en erfenissen alsmede door de verkoop van devotionalia.
 • Besteding van de inkomsten zijn in de verlies- en winstrekening aangegeven. Er worden geen salarissen uitbetaald.

 

Bestuurssamenstelling in 2021

 • Voorzitter  J.A.M.A. Roosen
 • Secretaris J.G.M. Claessens-Lamers
 • Penningmeester  D.G.M. Breekveldt-Corsten
 • Mevrouw M.W.G.P. Cuijpers-de Voogd      Lid
 • Mevrouw J.A.W.H.M Horsten-Sleutjes      Lid

 

Beloningsbeleid

Het beleid en de praktijk is dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Ook wordt aan de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Het is voorzien dat eventueel een dienstdoend priester vergoedingen kan ontvangen anders dan een kostenvergoeding. Tot nu toe is dit echter nog niet voorgekomen. In de nabije toekomst verwachten we door uitbreiding van priesterlijke taken wel dat dit nodig gaat zijn.

Ook andere vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in de stichting ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding. In uitzonderlijke gevallen wordt evenwel een onkostenvergoeding met name een reiskostenvergoeding verstrekt. Ook dit vindt met name plaats voor de dienstdoende priester.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit 2021 / 2022

 • Het wekelijks organiseren van de gebedsbijeenkomsten waarbij over het algemeen 20 tot 35 mensen fysiek aanwezig zijn.
 • Er is besloten geen diensten meer via de live-stream beschikbaar te stellen.
 • Er is besloten om alle  diensten afzonderlijk mee te delen aan de groep van de bestaande pelgrims. Geïnteresseerden die niet tot deze groep behoren kunnen contact opnemen met het bestuur en na overleg al dan niet aan de groep te worden toegevoegd.
 • Het beschikbaar stellen van devotiemateriaal en documentatie t.b.v de verdieping in het geloof en de Mariaverering.
 • Verder hebben  sacramentele bedieningen plaatsgevonden door een RK priester.
 • Voorafgaand en aansluitend aan de bijeenkomsten kunnen individuele gesprekken plaatsvinden.
 • Verder hebben het merendeel van de ondersteunende werkzaamheden zoals schoonmaak en tuinonderhoud door vrijwilligers plaatsgevonden. Specifieke werkzaamheden zoals administratie, CV onderhoud e.a. wordt evenwel door professionele partijen tegen betaling uitgevoerd.

 

Financiele gegevens 2021 en 2022

Zoals opgesteld door administratie en adviesburo van de Veerdonk en van de Loo te ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor de nieuwsbrief