ANBI Info

ANBI info

 

Stichting Turris Davidica

RSIN nr. 82.04.366

 

Doelstelling van de stichting Turris Davidica

 

Het uitdragen en bevorderen van  Maria devotie in de breedste zin van het woord in trouw aan de katholieke leer en  traditie zoals in de Mariale Boodschappen uitgedragen. Hiertoe zullen frequent gebedsdiensten worden gehouden waartoe gebedsruimte en gespreksruimten beschikbaar worden gesteld.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

–       het continueren van de gebedsdiensten op alle woensdagen en vrijdagen en elke 11de van de maand.

–       Deze gebedsdiensten vinden bij voorkeur plaats onder leiding van een RK priester waarbij ook de sacramenten kunnen worden toegedient.

–       De mogelijkheden en de wenselijkheid wordt onderzocht om deze uit te breiden.

–       Het faciliteren van geloofsgesprekken tussen de bezoekers onderling, en met de priester.

–       Het bemoedigen en ondersteunen met gesprekken en gebeden van mensen die lichamelijke of geestelijke ondersteuning wensen.

–       Het aanbieden van inhoudelijke geloofskennis en verdieping d.m.v. Mariale teksten, literatuur en gebedenboeken.

–       Het faciliteren van sociale ontmoeting en contacten met geloofsgenoten en geinteresseerden.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  B.J.C.M. Roosen

Secretaris/Penningmeester  J.A.M.A. Roosen

de heer J.G. van der Coer                        Lid tot 11 november 2017

Mevrouw D.G.M. Breekveldt-Corsten         Lid

Mevrouw M.W.G.P. Cuijpers-de Voogd       Lid

vanaf 11 november 2017 is tot het bestuur toegetreden

Mevrouw J.G.M. Claessens-Lamers           Lid

 

Beloningsbeleid

Het beleid en de praktijk is dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Ook wordt aan de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

 

Het is voorzien dat eventueel een dienstdoend priester vergoedingen kan ontvangen anders dan een kostenvergoeding. Tot nu toe is dit echter nog niet voorgekomen.

 

Ook andere mensen die werkzaamheden verichten in de stichting ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding. In uitzonderlijke gevallen wordt evenwel een onkostenvergoeding met name een reiskostenvergoeding verstrekt.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit.

 

–       het wekelijks organiseren van de gebedsbijeenkomsten waarbij op de woensdagen gemiddeld 35 mensen fysiek aanwezig zijn. (woensdag en vrijdag)

–       Tevens kunnen trouwe bezoekers en andere geinteresseerden deze gebedsdiensten online Life volgen. Via de website kan men zich hiervoor aanmelden.

–       Op elke 11de van de maand heeft telkens een H.Mis plaatsgevonden om 12 u waarna tot 14u gelegenheid is voor lunch en onderling kontakt. Om 14u vindt  een gebedsdienst plaats.

–       Het beschikbaar stellen van devotiemateriaal en documentatie t.b.v de verdieping in het geloof en de Mariaverering.

–       Verder hebben  sacramentele bedieningen plaatsgevonden door een RK priester.

–       Voorafgaand en aansluitend aan de bijeenkomsten hebben groepsgesprekken en individuele gesprekken plaatsgevonden. Alsook zijn telkens informele contactmomenten onder het genot van koffie of thee aangeboden.

–       Verder hebben het merendeel van de ondersteunende werkzaamheden zoals schoonmaak en thuinonderhoud door vrijwilligers plaatsgevonden. Specifieke werkzaamheden zoals administratie, CV onderhoud e.a. wordt evenwel door professionele partijen tegen betaling uitgevoerd.

 

Financiele gegevens 2018 en 2017

 

Zoals opgesteld door administratie en adviesburo van de Veerdonk en van de Loo te ’s-Hertogenbosch.

 

 

 

1)  Balans per 31 december 2018 en 2017

 

 

ACTIVA 31/12/2018

31/12/2017

                                €
VASTE ACTIVA

313.500

335.709
FINANCIELE VASTE ACTIVA

25.695

25.695
LIQUIDE MIDDELEN

14.010

14.549
——-

353.205

———

 

375.953

 

PASSIVA

 

31/12/2016


31/12/2017
                                  €
Stichting vermogen

350.080

375.261
KORTLOPENDE SCHULDEN 3.125 692
——-
353.205
———
375.953

 

2)   Staat van baten en lasten 2018 en 2017

 

2018 2017
Opbrengsten

Opbrengsten/giften

15.932

23.475
Bruto Marge

15.932

23.475
Kosten
Huisvestingskosten

10.453

6.052
Afschrijvingskosten

22.209

22.432
Adm.- en Beheerkosten

5.349

2.833
Overige kosten

2.991

17.478
 

 

41.002

48.795
 

Bruto resultaat

________

(25.070)

 

_______
(25.320)

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25 78
Rentelasten en soortgelijke kosten 136 128

Netto resultaat
_______
(25.181)
_______

 

(25.370)

 

3.  Toelichting op de balans per 31 december 2018

 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs rekening houdend met een lineaire afschrijving welke is gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende goed.

 

Stand per 1 januari 2018

 

Aanschaffingswaarde

721.424

Cumulatieve afschrijvingen

 

385.715-

________

Boekwaarde

335.709

 

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

 

22.209 –
________

Saldo

22.209-

 

Stand per 31 december 2018

 

Aanschaffingswaarde 721,424
Cumulatieve afschrijvingen 407.924-
_________
Boekwaarde 313.500

 

 

Financiele vaste activa 

Belegging Muntzilver

Aankoopwaarde

 

25.695

Liquide middelen

Kas 955
NL61 INGB 0654 6282 54 1.694
NL61 INGB 0654 6282 54 PBS 10.029
NL61 INGB 0005 2857 62 1.332
__________
Totaal 14.010

Vermogen

 

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal á € 45,38 (f 100,00)

is in overeenstemming met de akte van op­richting van de Stichting TURRIS DAVIDICA.

 

Overig vermogen

Balanssaldo 01/01/2018 375.216
Resultaat 2018 25.181-
________
Balanssaldo per 31/12/2015 350.035
Kortlopende schulden
Diverse schulden en overlopende passiva
Administratiekosten 653

inkoop kaarsen                                                                                      2.472

———-

totaal                                                                                                        3.125

 

Kas 1.828
NL61 INGB 0654 628254 3.071
NL61 INGB 0654 628254 PBS 12.526
NL96 UNGB 0005 2857 62 51

Totaal

17.476

 

4)  Toelichting staat van baten en lasten over 2018

 

Huisvestingskosten 2018 €
                 2017 €
Energie

3.691

3.408
Lasten Onroerend Goed

1.191

1.221
Onderhoud

4.055

0
Verzekeringen

1.516

1.423

________

10.453

______
6.052
Afschrijvingskosten
Opstallen Torenstraat 5-7-9

6.024

6.024
Verbouwing kapel

4.188

4.188
Verbouwing Torenstraat 5

11.908

11.908
Inventaris

89

312

________

22.209

______
22.432

 

Administratie- en beheerkosten
Administratiekosten

653

692
Kleine inventaris

1.687

294
Kantoormaterialen

265

75
Telefoon

554

628
Internet

2.190

1.144

______
5.349

______
2.833
Overige kosten
Inkopen kaarsen/devotionalia

2.472

2.712
Diensten derden

40

11.780
Kantinekosten

340

128
Diverse kosten

139

2.858

__________

2.991

__________
17.478
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente

25

78
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

136

128

Aanmelden voor de nieuwsbrief