ANBI Info

ANBI info

 

Stichting Turris Davidica

RSIN nr. 82.04.366

 

Doelstelling van de stichting Turris Davidica

 

Het uitdragen en bevorderen van  Maria devotie in de breedste zin van het woord in trouw aan de katholieke leer en  traditie zoals in de Mariale Boodschappen uitgedragen. Hiertoe zullen frequent gebedsdiensten worden gehouden waartoe gebedsruimte en gespreksruimten beschikbaar worden gesteld.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2021 zijn:

 • het continueren & uitbreiden van de gebedsdiensten en pastorale activiteiten op week en weekenddagen met  inachtname van de corona richtlijnen van de overheid.
 • De gebedsdiensten en pastorale activiteiten vinden bij voorkeur plaats onder leiding van een RK priester.
 • De mogelijkheden zijn gecreëerd om deze in 2022 uit te breiden met inachtname van de corona richtlijnen van de overheid.
 • Het faciliteren van geloofsgesprekken tussen de bezoekers onderling, en met de priester.
 • Het bemoedigen en ondersteunen met gesprekken en gebeden van mensen die lichamelijke of geestelijke ondersteuning wensen.
 • Het aanbieden van inhoudelijke geloofskennis en verdieping d.m.v. Mariale teksten, literatuur en gebedenboeken.
 • Het faciliteren van sociale ontmoeting en contacten met geloofsgenoten en geinteresseerden.
 • De inkomsten worden verkregen door giften en erfenissen alsmede door de verkoop van devotionalia.
 • Besteding van de inkomsten zijn in de verlies- en winstrekening aangegeven. Er worden geen salarissen uitbetaald.

 

Bestuurssamenstelling in 2020

 • Voorzitter  B.J.C.M. Roosen
 • Secretaris/Penningmeester  J.A.M.A. Roosen
 • Mevrouw D.G.M. Breekveldt-Corsten         Lid
 • Mevrouw M.W.G.P. Cuijpers-de Voogd      Lid
 • Mevrouw J.G.M. Claessens-Lamers            Lid
 • Mevrouw J.A.W.H.M Horsten-Sleutjes      Lid (sinds 11.02.2020)

 

Beloningsbeleid

Het beleid en de praktijk is dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Ook wordt aan de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Het is voorzien dat eventueel een dienstdoend priester vergoedingen kan ontvangen anders dan een kostenvergoeding. Tot nu toe is dit echter nog niet voorgekomen. In de nabije toekomst verwachten we door uitbreiding van priesterlijke taken wel dat dit nodig gaat zijn.

Ook andere vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in de stichting ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding. In uitzonderlijke gevallen wordt evenwel een onkostenvergoeding met name een reiskostenvergoeding verstrekt. Ook dit vindt met name plaats voor de dienstdoende priester.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit 2020 / 2021

 • Het wekelijks organiseren van de gebedsbijeenkomsten waarbij over het algemeen 20 tot 35 mensen fysiek aanwezig zijn. De bezoekersaantallen voor de gebedsdiensten zijn sinds de corona maatregelen enigszins terug gelopen.
 • Er is besloten geen diensten meer via de live-stream beschikbaar te stellen.
 • Er is besloten om alle  diensten afzonderlijk mee te delen aan de groep van de bestaande pelgrims. Geïnteresseerden die niet tot deze groep behoren kunnen contact opnemen met het bestuur en na overleg al dan niet aan de groep te worden toegevoegd.
 • Het beschikbaar stellen van devotiemateriaal en documentatie t.b.v de verdieping in het geloof en de Mariaverering.
 • Verder hebben  sacramentele bedieningen plaatsgevonden door een RK priester.
 • Voorafgaand en aansluitend aan de bijeenkomsten kunnen individuele gesprekken plaatsgevonden.
 • Verder hebben het merendeel van de ondersteunende werkzaamheden zoals schoonmaak en tuinonderhoud door vrijwilligers plaatsgevonden. Specifieke werkzaamheden zoals administratie, CV onderhoud e.a. wordt evenwel door professionele partijen tegen betaling uitgevoerd.

 

Financiele gegevens 2019 en 2020

Zoals opgesteld door administratie en adviesburo van de Veerdonk en van de Loo te ’s-Hertogenbosch.

1) Balans per 31 december 2020 en 2019

ACTIVA 31/12/2020

31/12/2019

VASTE ACTIVA
278.222
291.380
FINANCIELE VASTE ACTIVA
25.695
25.695
LIQUIDE MIDDELEN
57.685
81.061
——-
361.602
———
398.136
PASSIVA 31/12/2020

31/12/2019

Stichting vermogen
360.821
397.463
KORTLOPENDE SCHULDEN 790 673
——-
361.602
———
398.136

 

2) Staat van baten en lasten 2020 en 2019

 

2020 2019
Opbrengsten
Opbrengsten/giften
10.197
88.271
Bruto Marge
10.197
88.271
Kosten
Huisvestingskosten
7.275
7.833
Afschrijvingskosten
14.047
22.120
Adm.- en Beheerkosten
7.327
5.708
Overige kosten
17.034
5.047
 

 

46.683
4o.708
Bruto resultaat ________
(36.486)
________
47.563
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 4
Rentelasten en soortgelijke kosten 179 184
Netto resultaat ________
(36.651)
________
47.383

3. Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs rekening houdend met een lineaire afschrijving welke is gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende goed.

 

Stand per 1 januari 2020

 

Aanschaffingswaarde
721.424
Cumulatieve afschrijvingen
– 430.044
________
Boekwaarde
291.380

 

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 1000
Desinvesteringen
0
Afschrijvingen – 14.158
________
Saldo
– 13.158

 

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 722.424
Cumulatieve afschrijvingen – 444.202
_________
Boekwaarde 278.222

 

Financiele vaste activa

Belegging Muntzilver

Aankoopwaarde

 

25.695

Liquide middelen

Kas 3.857
NL61 INGB 0654 6282 54 8.700
NL61 INGB 0654 6282 54 PBS 45.047
NL61 INGB 0005 2857 62 81
__________
Totaal 57.685

Vermogen

 

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal á € 45,38 (f 100,00)

is in overeenstemming met de akte van op­richting van de Stichting TURRIS DAVIDICA.

 

Overig vermogen

Balanssaldo 01/01/2020 397.418
Resultaat 2020 – 36.651
________
Balanssaldo per 31/12/2020 360.767
Kortlopende schulden
Diverse schulden en overlopende passiva
Administratiekosten 790

 

4) Toelichting staat van baten en lasten over 2020

 

Huisvestingskosten 2020 € 2019 €
Energie
2.605
2.933
Lasten Onroerend Goed
1.708
1.583
Onderhoud
1.320
1.729
Verzekeringen
1.642
1.588
________
7.275
______
7.833
Afschrijvingskosten
Opstallen Torenstraat 5-7-9
1.801
6.024
Verbouwing kapel
338
4.188
Verbouwing Torenstraat 5
11.908
11.908
________
14.047
______
22.120
Autokosten
Afschrijving
111
0
Brandstof
35
0
Onderhoud / Reparatie
846
0
Wegenbelasting
182
0
Verzekering
488
0
______
1.662
______
0

 

Administratie- en beheerkosten
Administratiekosten
790
673
Kleine inventaris
3.944
1.504
Kantoormaterialen
50
494
Telefoon
646
773
Internet
1.888
1.343
drukwerk
0
921
Verzendkosten
9
0
______
7.327
______
5.708
Overige kosten
Inkopen kaarsen/devotionalia
14.229
2.548
Diensten derden
62
720
representatiekosten
1.703
1.778
Diverse kosten
177
1
__________
16.372
__________
5.047
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente
14
4
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
179
184

Aanmelden voor de nieuwsbrief