ANBI Info

ANBI info

 

Stichting Turris Davidica

RSIN nr. 82.04.366

 

Doelstelling van de stichting Turris Davidica

 

Het uitdragen en bevorderen van  Maria devotie in de breedste zin van het woord in trouw aan de katholieke leer en  traditie zoals in de Mariale Boodschappen uitgedragen. Hiertoe zullen frequent gebedsdiensten worden gehouden waartoe gebedsruimte en gespreksruimten beschikbaar worden gesteld.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

–       het continueren van de gebedsdiensten op alle woensdagen en vrijdagen en elke 11de van de maand met in achtname van de corona richtlijnen van de overheid.

–       Deze gebedsdiensten vinden bij voorkeur plaats onder leiding van een RK priester waarbij ook de sacramenten kunnen worden toegedient.

–       De mogelijkheden en de wenselijkheid worden gecreëerd om deze in 2020 uit te breiden met in achtname van de corona richtlijnen van de overheid.

–       Het faciliteren van geloofsgesprekken tussen de bezoekers onderling, en met de priester.

–       Het bemoedigen en ondersteunen met gesprekken en gebeden van mensen die lichamelijke of geestelijke ondersteuning wensen.

–       Het aanbieden van inhoudelijke geloofskennis en verdieping d.m.v. Mariale teksten, literatuur en gebedenboeken.

–       Het faciliteren van sociale ontmoeting en contacten met geloofsgenoten en geinteresseerden.

 

Bestuurssamenstelling in 2019

Voorzitter  B.J.C.M. Roosen

Secretaris/Penningmeester  J.A.M.A. Roosen

Mevrouw D.G.M. Breekveldt-Corsten         Lid

Mevrouw M.W.G.P. Cuijpers-de Voogd       Lid

Mevrouw J.G.M. Claessens-Lamers           Lid

 

Beloningsbeleid

Het beleid en de praktijk is dat de bestuurders geen beloning ontvangen. Ook wordt aan de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

 

Het is voorzien dat eventueel een dienstdoend priester vergoedingen kan ontvangen anders dan een kostenvergoeding. Tot nu toe is dit echter nog niet voorgekomen. In de nabije toekomst verwachten we door uitbreiding van priesterlijke taken wel dat dit nodig gaat zijn.

 

Ook andere mensen die werkzaamheden verichten in de stichting ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding. In uitzonderlijke gevallen wordt evenwel een onkostenvergoeding met name een reiskostenvergoeding verstrekt.Ook dit vindt met name plaats voor de dienstdoende priester.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit.

 

–       het wekelijks organiseren van de gebedsbijeenkomsten waarbij op de woensdagen gemiddeld 35 mensen fysiek aanwezig zijn. (woensdag en vrijdag)

–       Tevens kunnen trouwe bezoekers en andere geïnteresseerden gedeeltelijk deze gebedsdiensten via een Lifestream volgen. Via de website kan men zich hiervoor aanmelden.

–       Op elke 11de van de maand en de laatste woensdag van de maand heeft telkens een H.Mis plaatsgevonden om 12 u waarna tot 14u gelegenheid is voor lunch en onderling contact. Om 14u vindt  een gebedsdienst plaats.

–       Het beschikbaar stellen van devotiemateriaal en documentatie t.b.v de verdieping in het geloof en de Mariaverering.

–       Verder hebben  sacramentele bedieningen plaatsgevonden door een RK priester.

–       Voorafgaand en aansluitend aan de bijeenkomsten hebben groepsgesprekken en individuele gesprekken plaatsgevonden. Alsook zijn telkens informele contactmomenten onder het genot van koffie of thee aangeboden.

–       Verder hebben het merendeel van de ondersteunende werkzaamheden zoals schoonmaak en thuinonderhoud door vrijwilligers plaatsgevonden. Specifieke werkzaamheden zoals administratie, CV onderhoud e.a. wordt evenwel door professionele partijen tegen betaling uitgevoerd.

 

Financiele gegevens 2018 en 2019

 

Zoals opgesteld door administratie en adviesburo van de Veerdonk en van de Loo te ’s-Hertogenbosch.

 

 

 

1)  Balans per 31 december 2018 en 2019

 

 

ACTIVA 31/12/2018

31/12/2019

                                €
VASTE ACTIVA

313.500

291.380
FINANCIELE VASTE ACTIVA

25.695

25.695
LIQUIDE MIDDELEN

14.010

81.061
——-

353.205

———

 

398.136

 

PASSIVA

 

31/12/2018


31/12/2019
                                  €
Stichting vermogen

350.080

397.463
KORTLOPENDE SCHULDEN 3.125 673
——-
353.205
———
398.136

 

2)   Staat van baten en lasten 2018 en 2019

 

2018 2019
Opbrengsten

Opbrengsten/giften

15.932

88.271
Bruto Marge

15.932

88.271
Kosten
Huisvestingskosten

10.453

7.833
Afschrijvingskosten

22.209

22.120
Adm.- en Beheerkosten

5.349

5.708
Overige kosten

2.991

5.047
 

 

41.002

4o.708
 

Bruto resultaat

________

(25.070)

 

_______
47.563

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25 4
Rentelasten en soortgelijke kosten 136 184

Netto resultaat
_______
(25.181)
_______

 

47.383

 

3.  Toelichting op de balans per 31 december 2019

 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs rekening houdend met een lineaire afschrijving welke is gebaseerd op de te verwachten levensduur van het betreffende goed.

 

Stand per 1 januari 2018

 

Aanschaffingswaarde

721.424

Cumulatieve afschrijvingen

 

407.924-

________

Boekwaarde

313.500

 

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

 

22.120 –
________

Saldo

22.120-

 

Stand per 31 december 2018

 

Aanschaffingswaarde 721,424
Cumulatieve afschrijvingen 430.044-
_________
Boekwaarde 291.380

 

 

Financiele vaste activa 

Belegging Muntzilver

Aankoopwaarde

 

25.695

Liquide middelen

Kas 2.470
NL61 INGB 0654 6282 54 33.533
NL61 INGB 0654 6282 54 PBS 45.033
NL61 INGB 0005 2857 62 25
__________
Totaal 81.061

Vermogen

 

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal á € 45,38 (f 100,00)

is in overeenstemming met de akte van op­richting van de Stichting TURRIS DAVIDICA.

 

Overig vermogen

Balanssaldo 01/01/2018 350.035
Resultaat 2018 47.383
________
Balanssaldo per 31/12/2015 397.418
Kortlopende schulden
Diverse schulden en overlopende passiva
Administratiekosten 673

 

4)  Toelichting staat van baten en lasten over 2019

 

Huisvestingskosten 2018 €
                 2019 €
Energie

3.691

2.933
Lasten Onroerend Goed

1.191

1.583
Onderhoud

4.055

1.729
Verzekeringen

1.516

1.588

________

10.453

______
7.833
Afschrijvingskosten
Opstallen Torenstraat 5-7-9

6.024

6.024
Verbouwing kapel

4.188

4.188
Verbouwing Torenstraat 5

11.908

11.908
Inventaris

89

0

________

22.209

______
22.120

 

Administratie- en beheerkosten
Administratiekosten

653

673
Kleine inventaris

1.687

1.504
Kantoormaterialen

265

494
Telefoon

554

773
Internet

2.190

1.343
drukwerk

0

                         921

______
5.349

______
5.708
Overige kosten
Inkopen kaarsen/devotionalia

2.472

2.548
Diensten derden

40

720
representatiekosten

340

1.778
Diverse kosten

139

1

__________

2.991

__________
5.047
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente

25

4
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

136

184

Aanmelden voor de nieuwsbrief