Overige gerelateerde boodschappen aan rampen

Rampen als waarschuwing voor abortussen. (16.02.1979)

Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt? Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken.

Ziet gij nu Mijn kinderen hoe God de Vader de mens waarschuwt door de rampen, die op dit ogenblik overal plaatsvinden?

Niemand kan dit tegenhouden dan alleen de Schepper. God zal nog meer straffen als men niet luistert.

Blijf, kinderen, onafgebroken bidden.

Mijn Woorden zijn ernst en bittere Waarheid!

De tijd is korter dan velen denken. (25.10.1978)

De tijd is korter dan velen denken, bereidt daarom de mensen voor, dat ook zij paraat moeten zijn voor de nieuwe opkomende ramp.

Bidt, kinderen bidt, laat je niet misleiden of afwenden van het samenzijn met de Heer.

Blijf bidden en Ik zal de poort der Hemelen voor jullie open­zetten. Zorg dan, dat ge staat aan de rechterkant, dan zult ge de deur zien openstaan en vanzelf daar naar de Troon van de Almachtige God keren.

 

Een oogopslag van God kan heel de aarde vernietigen. (04.03.1979)

Mijn kinderen, vergeet de dagen van rampen niet! Het was nodig om de mens begrip bij te brengen, dat de Heer in een oogopslag de hele aarde kan vernietigen.

Dit was een beginnende waarschuwing!

Leer de macht van uw gebeden begrijpen, want zo verdrijft ge satan, die wacht op zijn prooi.

Met praten tegen elkander bereikt ge de oplossing niet, wel door gebed!

 

Ramp kan niet meer worden voorkomen maar wel verminderd als we naar Hem luisteren. (08.03.1979)

God zal Zijn Plannen nooit meer herroepen, doch de a.s. nieuwe ramp kan Hij wel doen minderen, als ge luistert naar het vermanende woord.

Aan degenen, die Mij trouw blijven, zal meer lijden worden opgelegd, doch zijn verdiensten zullen prijzenswaardig zijn.

Iedere mens moet zijn leven schikken naar de Tien Geboden.

Er is vastberadenheid nodig, maar dat kost strijd en offer en daarom kiest men liever de laksheid. Menig keer heb Ik er de nadruk op gelegd, dat allen beproefd worden om hun trouw te peilen.

Tracht niet uw gevallen broeder te ontvluchten, maar probeer hem terug te brengen op de juiste weg door uw voorbeeld en innig gebed.

 

Uzelve wegcijferen doet rampen afnemen. (22.06.1979)

Ik zal uw grootste ellende met de deugd van Mijn Liefde be­dekken en het dan in nederigheid doen toenemen om meer en meer uzelve weg te cijferen.

Wanneer gij zich daar steeds aan houdt, zal God de Vader de rampen afnemen en Zich geven zoals alleen een Hemelse Vader dat kan.

Kom kinderen, sta niet stil, maar ga op pad om te helpen daar, waar liefdediensten nodig zijn!

 

De mens wil de rampen niet zien als een waarschuwing van God. (06.08.1979)

Nu echter vraagt men herhaaldelijk wanneer er een ramp ge­beurt waarbij veel mensen worden getroffen: “Waarom heeft God dit zo gewild?”

God wil alleen het goede voor de mens, maar de schepselen vragen er Hem zelf om. Zij willen de straffen Gods niet zien als een waarschuwing waarover Ik herhaaldelijk spreek.

 

Wees dankbaar dat u wordt gewaarschuwd en niet onvoorbereid wordt opgeroepen. (14.09.1979)

Hoort en ziet gij niet hoe er op talrijke plaatsen de rampen plaatsvinden, die vele mensenlevens hebben geëist? En is de Hemelse Vader dan niet Barmhartig, dat Hij uw land het meeste sparen wil?

Hoe durft men nu nog te beweren, dat Mijn waarschuwing loos alarm is geweest?

Wees blij en dankbaar jegens God de Vader, dat Hij u niet onvoorbereid heeft opgeroepen.

De golven bruisen om u heen door uw verkeerde hartstochten. De satan paart zijne pogingen tot bekoring door u aan te zetten aan uw tot kwade geneigde natuur. Uw ziel zal in gevaar zijn als zij de gelegenheid tot zonden niet ontvlucht.

 

Zijn Liefdevol Hart erkennen en niet bang zijn. (11.10.1979)

Hebt gij zelf niet vaak straf verdiend als gij uw Schepper zo dikwijls beledigd hebt? Omdat Hij u liefheeft, heeft Hij u tot heden voor een ramp behoed.

Als gij Zijn Liefdevol Hart zult erkennen en voor Zijn wel­daden steeds dankbaar zijt, zult gij ook bereid zijn u te schikken in de ware onderwerping.

Wees niet bang, dat anderen u bespotten omdat gij uw Schepper bemint en Zijn Moeder liefhebt. Gij zult het leed, wat men u toebrengt beter kunnen verdragen als gij Mij in uw nabijheid weet. Vrees niet als gij gevallen bent, want uw Moeder is daar om hulp te bieden.

Roep Mij bij Mijn Naam en Ik zal er zijn om u te bestieren!

 

Hulp komt niet vanzelf. (02.02.1980)

Gij weet, dat de wereld behoeftig is naar hulp van boven, doch velen denken, dat het vanzelf komt, als zij er maar alleen naar verlangen. Doch er moet gebeden en gevraagd, ja gesmeekt worden om de Hand van God over u allen uit te strekken.

Vraag daarom steeds zonder ophouden, opdat de Vader Zijn toorn zal bedaren over het mensdom en de rampen, die de hele wereld bedreigen, zal onthouden of afnemen.

Laat nimmer gij bij degenen horen, die zeggen: “Ik wist van niets, want ik heb het niet geleerd!”

 

Open uw hart voor de getroffenen van rampen. (19 maart 1981)

Laat altijd uw harten geopend zijn voor de smarten en weeën van uw medemensen, die zo diep getroffen worden door rampen of oorlog.

Bidt God de Vader dat Hij met Zijn Barmhartige Hand de rampen zal wegnemen, opdat de duivel geen bezit meer zal ontvangen om de mens te treffen die nog durft te bidden.

 

Heb eerbied voor uw eigen lichaam. (17.03.1982)

Zorg, dat gij eerbied krijgt voor uw eigen lichaam, dan zal ook uw ziel de zuiverheid genieten die de Barmhartige God de Vader u schenken zal. Denk vooral dezer dagen aan het bittere Lijden van Jezus. Als gij een ramp verneemt, mijlen ver van u verwijderd, zijt gij het vlug vergeten, welke smart uw medebroeders getroffen heeft. Doch komen ze dichterbij, dan is er uw mond vol van.

Ook uw land zal God niet sparen als gij Hem voorbijgaat.

 

Vertrouw er op dat gij gespaard zult blijven als… (12.08.1982)

Laat U niet afschrikken door de grote rampen die deze wereld heden hebben bereikt, doch vertrouw er op dat gij allen gespaard zult blijven, als gij voor allen die liefde geeft die gij voor U zelve verlangt.

 

Laat moeder en kind met elkaar verbonden zijn evenals Maria onze Moeder is. (18.01.1984)

Als eenieder de liefde zou beoefenen zou er geen haat meer zijn, geen verdeeldheid, geen pijn in de arme landen om hun schamele bezit.

Bidt kinderen, bidt, dat gij gespaard moogt blijven van de vele natuurrampen.

Bidt, dat Mijn volk één zij met elkaar. Bidt, dat men het prille leven niet afbreekt, welke de éénheid zoekt bij zijn moeder.

Laten óók zij één zijn en blijven, moeder en kind met elkaar verbonden, evenals Ik Moeder mag zijn en ben voor allen.

Want als gij bidt en de raad opvolgt van uw leider, zult gij goede vruchten oogsten en zullen de orkaanwinden van uw binnenste tot bedaren komen.

God regeert en waarschuwt. (6.10.1985)

De natuurrampen laten u zien, dat God regeert, maar u vooraf waarschuwt om nog beter te leven, om nog meer uzelve op te offeren om het goede in die ander te bereiken, misschien wel in uw kind. Did daarom veel om van dit geweld gespaard te blijven.

 

Zoekt uw heil bij het Licht van de Toren van David (26.07.1978)

Kinderen, allen hebt u de berichten gehoord of gelezen over de natuurrampen die vele landen te verduren hadden. Mensen die hun dierbaren en al hun bezittingen kwijtraakten. Ook uw land zal niet gespaard blijven, tenzij u met hart en ziel bidt en anderen durft aan te sporen hun heil te zoeken bij het Licht van de Toren van David.

Geef het Beeld van de Toren van David een plaats in uw woning dan zult u vele genaden en verhoringen bekomen.

 

Lijden en danken… (24.03.1989)

Waarom veracht gij Mij als lijden U treft, danken is er niet meer bij. Alleen als U iets goeds overkomt of U hebt verhoring verkregen dan dankt gij nog, al is het moeizaam.

Als er weer eens rampen gebeuren had God bijtijds een teken moeten geven, zodat er niemand getroffen werd.

Dikwijls hoor Ik de kreet: “Waaròm toch God, laat Gij toe wat de mensen elkaar aandoen?”
Iedereen kreeg de vrije wil om naar eigen keuzen goed of kwaad te doen. Hoeveel kwaad gebeurt er al in gedachten. Denk er aan dat het laster wordt als men grove leugens over de Mijnen zegt.

Als men bedrog van anderen voor waarheid aanneemt zonder dat men er zelf iets van gezien heeft, noch de betreffende persoon gehoord, waarover gesproken werd, dan wordt deze laster dubbel zwaar aangerekend bij Gods laatste Oordeel.

Als gij werkelijk durft te geloven in Gods Barmhartige Liefde om uw lijden en offer tot het goede om te buigen, dan zult gij Hem moeten danken.

Vraag God ook nooit in het lijden of Hij, door Uw milde aanvaar­ding, er iets goeds voor terug wil geven.

 

Gods molen maalt langzaam… het Turris Davidica beeld beschermt. (28.01.1990)

Dikwijls stelde men de vraag: “Waar blijven de rampen, waar Maria zo nodig over spreken moest?
Gods molen maalt langzaam, maar als de wind op volle kracht is, slaan de wieken op drift om schade en onheil te veroorzaken.

Menigmaal gaf Ik U de Raad om de Turris Davidica in Uw woning op te nemen, maar niet allen durven dit Beeld te plaatsen, omdat de Toren hen vreemd overkomt.

Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.

 

7 aug. 199

Draag uw H.Communie op voor de slachtoffers van de oorlog en rampgebieden die geen kans kregen een oefening van berouw te bidden, dan helpt u hen eerder de Hemelpoort binnen te mogen gaan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief