Laster – aanvullende boodschappen

27.01.91 kwaadspreken op Communiedagen weegt zwaarder.

Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U geschonken heeft.

Daarom moet men op die dagen onverschillige tijdverdrijven een weinig achterwege laten, teneinde meer tijd te besteden aan het gebed.

08.09.87 als gij kwaad spreekt heeft uw gulle gave minder waarde dan 1 druppel water op een gloeiende wonde.

Want weet, als gij uwen broeder of zuster belastert of verwenst, kunt u niet spreken van Uwen God en Verlosser lief te hebben.

Ook al zoudt gij al uwen overvloed wegschenken aan de misdeelden of getroffen gebieden, maar gij spreekt kwaad over uwen naasten, heeft uw gulle gave nog minder waarde dan één druppel water op een gloeiende wonde.

Wanneer u op elk dezer Woorden let en het Hart van Jezus in den Hemel, op de aarde en in Het Tabernakel beschouwt, zult gij er deze kentekenen ener volkomen toewijding, in het menselijk verstand overtreffenden graad, in verenigd vinden.

Van eeuwigheid sprak Jezus tot Zijn Vader: “Zie hier ben Ik” tot heil der mensen.

11.11.79 wie kwaad spreekt, lastert God

Oordeel niet, want dan kweekt gij uzelve een oordeel aan.

Indien gij meent, dat uw broeder of zuster het verkeerde najaagt, bid dan voor hen, maar schreeuw het niet van de daken, dat men een omweg moet maken om hen te ontwijken, want dit is kwaadsprekerij. En wie kwaad spreekt lastert God.

Hoe hebt gij uzelve lief? Gebruik diezelfde maatstaf ook voor uw evenmens en betaal hem met gelijke munt. Zie eens hoe God je Liefheeft! Zelfs al slaat ge Hem, Hij blijft je met dezelfde Liefde beminnen. Ook al gelooft gij niet, dat Hij u oneindig Lief­heeft, Hij zal je blijven aanmoedigen terug te keren tot Hem.

Maar eens zal ook Zijn Stem ten laatste male roepen en dat is wanneer het uur des doods zal toeslaan.

06.05.84 Bemin ook hij die kwaad van u spreekt

Maar als gij zegt Hem boven alles lief te hebben moet gij niet vrezen uw evennaaste te beminnen. Ook hij die kwaad van U spreekt. Zeg dan Jezus na: “Vriend waartoe zijt gij gekomen?”, dan zal alles lichter vallen en hij, die laster over U uitspreekt, zal nadenken over hetgeen hij van U gezegd heeft.

Het liefkozende woord zal hem in het diepst van zijn ziel treffen en zijn hand zal op zijn borst kloppen en zeggen: “Mea culpa!”

Aldoende zult gij de vrede scheppen die er nu nog niet is en de Heer zal zeggen : Mogen ze allen één zijn, Vader!

25.06.89 Er zijn onder u wolven in schaapskleren

Kinderen, de Hemelse Vader verleende Mij toch Zijn toestemming om af te dalen naar deze Plaats, alhoewel Ik weet, dat er altoos onder de pelgrims kinderen zijn die over Elisabeth op een minder aangename manier spreken en daardoor proberen Mijn Dierbaar geworden Oord af te breken.

Evenals vroeger zijn er ook nu wolven onder U in schaapsklederen, die zich liefdevol voordoen en niet alleen door in woorden kwaad te spreken maar ook in brieven zulk een laster mee te delen.

Dit treft niet alleen de vele goedwillende harde werkers van Mijn Hofke, maar ook Uw eigen Hemelse Moeder brengt men een pijnlijke Hartewond toe.

Als men meent daar welbehagen in te scheppen, ga dan vóórt op die weg, want U hebt een vrije wil gekregen, maar weet voor eens en altijd, dat U zichzelven veel leed berokkent, want de Heer Uwen God is wel Barmhartig, maar ook Rechtvaardig.

Aanmelden voor de nieuwsbrief