9 oktober 1988 – 14.05

Kinderen luister naar Mij, want vandaag wil Ik U enige nuttige bemerkingen toespelen.
Men kan zich een wijze van dankzegging voorschrijven, maar men late daarbij tevens een grote vrijheid aan de ziel.
De H.Geest waait waar en wanneer Hij wil.
In het algemeen doet men het best zich aan de inwendige aandoening over te geven en die getrouwelijk te volgen. Wanneer echter het hart bij het ontvangen der H.Communie hoegenaamd geen aandoening gewaar wordt ontstel U daar niet over.
De Bron der Genade is niet opgedroogd, de Heer schept er behagen in ze voor een wijle te sluiten om te zien of gij Hem ijverig zoekt.
Blijf in ogenblikken van dorheid in stilte voor Jezus neergeknield, zamel Uw gedachten ootmoedig bijeen en bedien U van sommige benamingen, welke men gedurende de dankzegging en de gebeden na de Heilige Communie Onzen Goddelijke Verlosser geeft, als : Vader, Broeder, Vriend, Trooster, Leven en Licht.
Vergeet intussen niet, dat de dorheid, inzonderheid bij het ontvangen der H.Communie, kan voortkomen uit een al te veel met zich-zelven of met de dingen der wereld ingenomen geest, uit een kwijnend krachteloos geworden leven; uit een niet overwonnen hartstocht, die de ziel in slavernij houdt, eindelijk uit het al te gemakkelijk vallen in verschillende dagelijkse zonden.
Gij voelt dikwijls aan, dat gij een Priester nodig hebt. Maar gij vindt hem niet.
De Roepingen zijn schaars en die nog Priester genoemd kunnen worden zijn dun bezaaid. Velen willen, wanneer zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt van de rust genieten.
Voor de echte goede Priester is en blijft het : “Roeping” !
Hij, die van de rust wil genieten kan beter zeggen : ik had een beroep maar stop er nu mee.
Kinderen bidt voor de grote Priesternood in Uw land. Velen van de nog gelovige mensen vinden geen Priester meer wanneer er een sterfgeval, en, ( hoegenaamd plotseling ) voordoet.
De Priester, die Apostel Missionaris is, doch wegens ziekte voor tijdelijk zijn Ambt moet neerleggen, vraagt om Uw gebed.
Bidt God om behoud voor deze Priester die met zijn zieke lichaam zijn schapen wil helpen.
Kinderen bidt ook voor de zielen in het Vagevuur, bidt voor Uwen vijand, want ook deze is Uw broeder of zuster.
Wanneer U onderweg zijt, naar deze of gene plaats, bidt dan vaak het Rozenkransgebed.
Deze maand wijst U bijzonder op het Rozenhoedje.
Vrees niet voor de offers welke God van U vraagt. Hij heeft beloofd voor elke moeilijkheid van je leven, dat je daarvoor Zijn Kracht en Sterkte zult ontvangen en op Mijn Liefde, dat het Licht zal zijn in donkere dagen, kunt U rekenen en vertrouwen.
Want weet wel, Mijn eens gedane Belofte zal Ik houden.
De Heer heeft U vooraf al gezegend met de Gezalfde Hand van Zijn Bedienaar en de Mijne strekken Zich nu over U allen uit.
Wees daarmee gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief