9 juli 1989 – 14.00

Mijn Geliefden, reeds zo vaak heb Ik tot allen gesproken die het hoorden en Mijn Boodschappen wilden begrijpen en bezitten, maar toch schijnt het niet voldoende te zijn geweest.
Want telkens stelt men weer de vraag : “Is O.L.Vrouw er niet meer geweest sinds de laatste Boodschap die ik ontvangen heb ?”
Wanneer U terugslaat in de boeken of losse bladen zult U voldoende raad en leerzame stof tegenkomen, die Ik U jaren geleden gaf.
Mijn Liefdevolle Waarschuwingen en de Goede Raad zijn steeds dezelfde.
Mocht U het geluk hebben gekregen om Jezus te mogen bezitten in Uw hart, hebt gij alles ontvangen wat gij nodig hebt, genoegdoening, vrede en menslievendheid.
Aanbidt den Heer als gij Hem werkelijk bezit.
De Communie volgt na de Opheffing, onder welke Jezus op het Altaar komt evenals op Calvarie. Door een Geheim vol van Troost komt Hij niet anders tot U dan Geofferd. Dit geschiedt, omdat de liefde tot den Gekruisigde Jezus de volmaakste is en tevens de hechtste.
Vandaar schenkt ook de Verlosser en Zaligmaker Jezus Zijn bijzondere gunsten aan de ziel, die het meeste lijdt en haar lijden met de volkomenste overgeving verduurt.
Heeft Onze Heer u het geluk op aarde ontnomen dan deed Hij dit met het oogmerk, dat gij in Hem alleen Uw vreugde zoudt vinden en Hij U meer zou zijn dan alle andere dingen.
Bidt Jezus om de Genade, U steeds aan Zijn Heiligen Wil te onderwerpen, hoe groot Uw lijden ook moge zijn en hoe lang het ook moge duren. Hij heeft in Zijn Hart en in Zijn Ledematen al de smarten gedragen, die gij ondervindt. Daar Hij U er niet van kan bevrijden, zonder de inzichten Gods te verijdelen, komt Hij tot U om ze met U te vervullen.
Neem het lijden aan als een middel om Hem des te beter Uw dankbaarheid te betuigen.
Luister naar de Stem van Jezus in het binnenste van Uw harten.
‘t Is Uw Vader, Uw Vriend, Die U teder bemint, Wien geen Uwer belangen vreemd is.
Hij spoort U dringend aan, Hem Uw leed te openbaren.
De overgave bestaat niet enkel in het aannemen der kwellingen U door de Goddelijke Voorzienigheid opgelegd, maar in de liefdevolle berusting in den Wil van God te midden der offers en der bitterste smarten. Dan maakt de ziel gebruik van haar vermogen om te willen, om zichzelf onder de slagen, waarmede het God behaagt haar te treffen, ten offer te brengen.
Geef aan het verlangen van Jezus toe, Die zo gaarne de bewijzen ontvangt, als U veel te lijden hebt, van vertrouwen en overgaven.
Bidt God om de genade in de moeilijke omstandigheden, evenals in de dagelijkse beproevingen het “fiat” te kunnen uitspreken, dat Jezus op aarde bracht en dat Uw ziel zal doen delen in de Heilige gesteltenis van Uw Moeder, toen Zij Haren Zoon in de Zaligste Schoot liet sluimeren.
Kinderen, indien gij U schaamt om het Beeld van de Toren van David in Uw huis te plaatsen, kunt gij niet zeggen God en Zijn Moeder lief te hebben. Haar Beeld zal het Lichtgevende Teken en de Kracht zijn en de uitkomst in moeilijkheden, waarnaar gij zoekt.
Vanuit de verte Zegent aan van Mijn Trouwe Priesterzonen U, ook de Mijne sluit Ik hier gaarne bij in. Gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief