8 juni 1989 – 01.00

Kinderen, in opdracht van de Hemelse Vader kom Ik U vandaag toespreken als Moeder van Goede Raad en als Zetel der Wijsheid.
Allen zijt U ervan overtuigd, dat alleen God beschikt over leven en dood.
Niemand heeft het recht om de menselijke waardigheid op de jonge vrucht, of op welke burger dan ook af te breken. Geen abortus-provocatus, noch euthanasie om welke reden dan ook, ouderom of pijnlijke ongeneeslijke ziekten, mag worden uitgevoerd op een menselijk tastbaar lichaam.
Ook het meehelpen aan zelfdoding behoort bij het allergrootste kwaad.
Nederland, hoever bent U gevallen om ook andere landen in de gelegenheid te stellen zijn kinderen te laten doden.
Uw regering is niet ziek te noemen, maar wel aan moordend beleid.
Waarom kunnen de Zonen van de Kerk niet geloven, dat Maria, de Moeder van het volk, pleit op welke partij Haar kinderen hun stem zullen geven ?
God is altijd met ons, vroeger, nu en voor de toekomst.
Het grootste Gebod, dat Hij ooit gegeven heeft is de “Liefde”.
De Goddelijke Pelikaan voedt Zijn kinderen met Zijn Eigen Bloed.
Dat is pas Liefde !
En als met het 5de Gebod de mens erop gewezen wordt : “Gij zult niet doden”, zal zijn geweten spreken, maar ook blijven knagen als hij dit Gebod niet nakomt.
Hij zondigt niet alleen tegen de liefde, maar hij is dé moordenaar, die zoekt naar zijn prooi.
Het Geheim om door Het Lichaam en Bloed van Jezus Christus Uw meegedeelde leven te bewaren, bestaat in de heiliging der geringste, zelfs der meest onverschillige handelingen door reine en juiste inzichten.
Richt de neigingen Uws harten, in plaats van ze tot Uw eigen voldoening te gebruiken, zachtjes aan tot God.
Al hetgeen gij op deze wijze niet kunt heiligen, noch uit het hart verwijderen, moet gij verzwakken, versterven, beteugelen en allengskens doden, want de hoogmoed sterft niet eerder dan U sterft. Door elke overwinning die gij behaalt, wordt het Leven van Jezus in U bevestigd.
De lichamelijke krankheden zijn een gevolg van de zondeval der eerste mensen, waardoor Uw lichaam aan lijden en dood onderworpen werd. Van al de kwalen die de mensen treffen, is de blindheid de meest deerniswekkende. Zij maakt hem tot slaaf van allen.
Een getrouw afbeeldsel van den staat, waarin de zonde Uw zielen brengt.
Maar voor den Christen zijn de lichaamskwellingen het nachtelijk duister, dat den dageraad der hoop voor hem doet aanbreken, is het lijden de ware leerschool waarin de Voorzienigheid hem leert om beter te worden.
Kinderen, gij verwachtte dat Ik komen zou op Uw pelgrimstocht, doch het was belangrijk, dat Ik vandaag U allen toesprak.
Als U het begin leest hoeft U geen verdere uitleg waarom !
Toch zal Ik er zijn als U hier bij elkaar zijt om te bidden en ook de Priester Zegent U met Mij. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief