8 december 1984 – 00.30

GEBED

Heer wij wenden ons weer vol vertrouwen tot U, want Gij alleen bezit die Almacht welke niemand ooit kan en zal overtreffen.
Velen van Uw Schepselen zitten helaas reeds gevangen Heer in de strikken van de duivel welke hij over Uw volk heeft aangelegd.
Ach Grote Heilige God, satan probeert alle kerken en heiligdommen, ja zelfs alle plaatsen waar Uw Moeder komt om de wereld Haar Boodschappen te geven – welke opdracht Zij van de Vader ontvangen heeft – te vernietigen, ja zelfs de mens ertoe dwingt om zijn kant te kiezen door onze medemensen uit te moorden.
Velen van deze lustmoordenaars zijn een prooi geworden van satan.
Deze hellegeesten zijn tot in onze huizen doorgedrongen en velen van Uw kinderen zijn reeds een prooi geworden van satan, daar deze goedwillende mensen zijn afgeleid van de goede weg die zij aangewezen kregen bij het H.Doopsel.
+ Heer, rechtvaardige God, toon de boze geesten Uw Almacht zodat zij neervallen aan Uw Voeten.
Laat hen weten dat geen enkele mens op de wereld of welke slimme list van de duivels dan ook de macht kan veroveren om de Hemel het zwijgen op te leggen.
Laat ons niet langer het mikpunt zijn voor de duivel.
Hij spant een list om de mens tegen U te doen keren.
Want evenals de verdorven vruchten van de goede boom zich laten vallen, zo zal ook de mens, als hij U Almachtige God en Vader de rug toekeert, in de diepe kloof zinken, welke satan voor hem gemaakt heeft.
+ Heer geef dat de poorten der hel nooit die van het Hemelse Jerusalem zullen overweldigen.
Laat niet toe Lieve God dat ook maar ene ziel zich gewonnen geeft aan de duivelse machten, maar stuur den Heilige Aartsengel Michael, zodat deze Ridder van de H.Maagd Maria, Zijn Vaandel gereed houdt om allen onder Zijn Vleugelen te kunnen scharen.
U Heer heeft Hem de Macht gegeven om satan te verdrijven en ons aldoende te beschermen voor de klauwen van deze boze, duivelse geesten.
+ Laat het ganse Hemelse Legerschaar uitrukken over de ganse aarde, zodat den “boze” geen enkele macht meer bezit over éne ziel.
Kom Heer hoor ons roepen en smeken om hulp, want Gij zijt de God van Hemel en aarde, de opperste Meester van alle levende wezens, bomen en planten.
Geef opnieuw vruchtbaarheid aan de verdorven wereld, want Gij Grote God van Liefde beschikt over alle Macht in eeuwigheid. Amen.
+ + +

Allen wil Ik groeten en danken voor de liefde om het gebed, dat Mij steeds wordt aangeboden en voor de trouwe opkomst naar deze plaats “Mijn Hofke”.
Ondanks dat Ik nog steeds geen algemene Boodschap heb gegeven wil Ik toch al de Mijnen zegenen met al Mijn Liefde en genade en de vrede zal dan met U allen zijn.
Dag !

-1

-1

1

0

boodschappen archief 1984

boodschappen archief 1984

Aanmelden voor de nieuwsbrief