2 februari 1979 – 07.00

Mijn kind, Ik ben gekomen om Licht te spreiden over de duisternis. Voor degenen, die luisteren, zal het Licht niet verblindend zijn.
Het zal uw ogen strelen en een verlangen zal in hun hart opwellen naar een nog groter Licht, een Licht, dat warmte en liefde uitstraalt.
Zeg aan Mijn kinderen: allen, die op dit ogenblik kaarsen in huis hebben om te laten zegenen, hebben vandaag op Mijn feestdag hun wijding bekomen. Men hoeft ze niet naar hier te brengen, want hun bedoeling, om ze gezegend te hebben, heeft aan deze wens voldaan. Zij zullen hetzelfde licht verspreiden en ook in duistere dagen zullen zij branden. Steek deze kaarsen op bij Mij en ga met Mij op zoek naar de duisternis, om daar licht te brengen.
Het Licht van de Blijde Boodschap aan de wereld.
Deze kaarsen zullen hun licht geven van een doortasting naar de liefde en dit licht zal branden van het oosten tot het westen en van het zuiden tot aan de noordkant.
Mijn kinderen, verheft uw hart tot de Schepper van al het bestaande.
Ga zonder vreze verder met Mijn Boodschappen te verspreiden.
Het geloof moet ge bewaren, dan zal door dit Godsvertrouwen de hoop het verlossende woord gegeven worden met een eeuwigdurende liefde.
Blijf bidden en vertrouwen, dan zult ge ondervinden Mijn kinderen, hoe groot de hulp is voor u allen in komende tijd.
Vele kaarsen branden nu over de ganse wereld en dat zal door geen enkele duisternis gedoofd worden.
Ik ben gekomen als Middelares tussen God en de mensen. Ik ben gezonden door Mijn Vader om hulp te bieden om alle zielen tot God te brengen, opdat geen enkel schepsel verloren zou gaan.
Zie dan op naar het Licht, dat Eeuwige Waarheid heeft.
Mijn kinderen, wanneer gij vandaag uw gebeden verricht, heeft elk gebed, elk Onze Vader of Weesgegroet een dubbele waarde. Het is vandaag 2 februari. Twee betekent dubbel, probeer echter niet aan een groot aantal te komen door sneller te gaan spreken in het gebed, dat zal in waarde dalen en het zal geen vruchten voortbrengen.
Het is een Grote Genade de Boodschappen van de Hemel te mogen doorgeven en zo het gelukt, door uw geloof meer zielen te brengen in liefde tot elkaar, kunt ge de hoop koesteren op een nieuwe parel in de Kroon, die Mijn Hoofd siert.
Mijn kinderen, allen die deze Boodschap ter harte nemen, zij zullen Mijn Zegen bekomen en Ik zal u een plaats bereiden in Zijn Koninkrijk.
Zegene u dan de Almachtige Vader, de Liefde van Mijn Zoon en het Licht van de Heilige Geest.

Aanmelden voor de nieuwsbrief