27 november 1988 – 14.07

Kinderen, opnieuw is Mijn Hart met vreugde vervuld, nu gij met zovelen – voorzover mogelijk was – deze reis in gezelschap hebt willen maken om deze plaats warm te houden.
Laat je nimmer door anderen ontmoedigen als zij u op alle hoeken der straten staan na te wijzen, daar u hier durft te komen om gezamenlijk Het Heilig Aanschijn te aanbidden en Hem alle lof en eer te brengen met Zijn Moeder, de Turris Davidica.
Laat u niet van de wijs brengen, dat Ik onder deze titel niet besta.
Waarom gelooft men niet, dat Ik zo vaak de mensen kom toespreken?
Uit liefde voor allen kom Ik naar de aarde om u troost te verschaffen, om kracht en sterkte te brengen als u het weer moeilijk hebt, om u moed in te spreken in alle moeilijkheden die u doormaakt en de offers welke God van u vroeg. Evenwel moet gij van uw hart geen lijkwade maken om ‘s-Heren Tegenwoordigheid voor aller ogen te verbergen, maar uzelven in de beoefening der naastenliefde vergetend, kunt u aan de wereld tonen, dat Jezus Onzichtbaar in u leeft.
De tegenkantingen en de ondankbaarheid der mensen moeten u niet vervaard maken, verdraag ze eerder stilzwijgend uit liefde tot Hem.
Een innerlijke werking des Heren zal u overal navolgen.
Gij zult ze ontwaren in de gewetenswroegingen die u kwellen, in het lijden dat u loutert, in de inspraken die u tot nieuwe ijver opwekken. Hij zal u de ogen des geestes openen om u Zijnen Wil kenbaar te maken, maar neem dan ook de ootmoed in acht, want daardoor wordt de liefde voor anderen groter.
Daar is geen groter hoogmoed, die, volgens een diepzinnig woord der H.Schrift, niets anders is dan een afval van God, een weigering om aan God te gehoorzamen.
Doch u hebt dit vandaag in alle liefde weten op te lossen om te voldoen aan de Oproep welke Jezus, door de Beweging Mijner Lippen en met de Geluiden Mijner Mond, u toesprak.
Mocht het zijn, dat gij uw ziel voor den hoogmoed opent, weet dan, dat gij haar sluit voor de Liefde Gods en de gehoorzaamheid aan Onzen Heer en uzelven, die niets zijt, beminnend, gij uw beste krachten verspilt om niets. Gevolg hiervan is, de verlaging van uzelve en de daarmede gelijken tred houdende verwijdering van God.
Ziedaar, waartoe iedere neiging die niet wortelt in de Liefde Gods den mens brengt. Werp, met den Heer verenigd, een oplettende blik op uw hart; wanneer gij Zijne geheimzinnigste bewegingen nagaat, zult gij erkennen, dat gij geen dag laat voorbijgaan, zonder u aan akten van hoogmoed schuldig te maken, zonder u op te houden bij geheimelijke opwellingen van ijdelheid.
Zelfs de H.Communie in stede van diepe gevoelens van ootmoed in te boezemen, is voor u wellicht een aanleiding tot ijdel zelfbehagen!
Zou de Eucharistie dienen om uw hoogmoed te voeden, terwijl de gaven des Hemels bij de Heiligen den ootmoed vermeerderen ?
De eerste vrucht uwer vereniging met Jezus Christus moet zijn, het berouw over uw, door het Licht der Genade erkende hoogmoed.
Kinderen bidt de Heer, dat er steeds een Priester in uw midden mag zijn.
Geef de duivel geen kans, dat de Bisschop beïnvloed wordt om u Uwen Geestelijken Leider te ontnemen.
Dank voor al uw weldaden, in welke vorm dan ook aan Mij gedaan !
Bidt Michael om Bescherming voor de Priesters die u thans zegenen in de Naam van God.
Ik mag hen daarbij volgen om deze met Mijn Liefde aan te vullen.
Wees gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief