26 juli 1987 – 14.07

Zoek eerst het Rijk Gods en Zijn Gerechtigheid en dit alles wordt u in de schoot geworpen.
Kinderen, als gij luistert, dan is er geen Woord des Heren, dat dieper in uw zielen moet dringen dan dit. Vraagt daarom om Gods Genade. Wat gij allereerst moet zoeken is niet iets van uzelf, maar van God; Zijn Rijk en Zijn Gerechtigheid.
De mens wordt beheerst door een bijna onuitroeibaar egoïsme, allen zoeken het hunne, niet de dingen van Jezus Christus.
Van een volwaardig Christelijk leven kan geen sprake zijn, indien dit niet beheerst wordt door de Heilige Geest en Zijn Gaven. De krachtige werking van Gods Geest in uw zielen maakt eerst een bewust Christelijk leven mogelijk. Dit toch doet u op Christus gelijken en schenkt aldus een deelneming aan het Goddelijk leven. Deze herschepping nu geschiedt door de instorting en werking van de Heilige Geest, Die de Geest is van de Verheerlijkte Verlosser.
Hij maakt u kinderen Gods : “allen die door Gods Geest worden geleid zijn kinderen van God”. Dit is de eindterm die de heiligen op aarde hebben bereikt, de dood van het egoïsme.
Alle Christenen in staat van genade hebben de inwoning en Zijn Gaven, doch slechts in weinigen komt het Christelijk leven tot die volle bloei, die door Gods Goedheid voor u is bestemd en die normaal zou moeten heten. De reden hiervan is, dat de meeste Christenen zich niet laten leiden door de Geest, maar door hun eigen egoïstisch en natuurlijk wezen.
Zij die Christus toebehoren, hebben de zelfzucht gekruisigd met al haar vleselijke driften en begeerten. Is het mogelijk dit doel te bereiken ? Christelijk leven betekent niet alleen een edelmoedige en standvastige inspanning van alle menselijke krachten, maar houdt ook in een zekere passiviteit, een lijdelijkheid, die gaat tot het sterven aan zichzelf.
Als u het moeilijk heeft in uw leven roep dan de voorspraak in van Mijn Ouders, Wiens feestdag vandaag gevierd wordt. Zij zullen bij Mij dan aankloppen met alle verlangens welke gij Hun voorlegt.
En, zoals u weet, zwicht het hart van het kind voor zijn vader en moeder, wanneer hun iets wordt gevraagd. Zo zal ook Mijn Hart bezwijken voor de wensen van Mijn kinderen, op voorspraak van Mijn Ouders uitgesproken.
Kinderen, allen hebt u de berichten gehoord of gelezen over de natuurrampen die vele landen te verduren hadden. Mensen die hun dierbaren en al hun bezittingen kwijtraakten. Ook uw land zal niet gespaard blijven, tenzij u met hart en ziel bidt en anderen durft aan te sporen hun heil te zoeken bij het Licht van de Toren van David.
Waarom zo’n vrees om anderen hiernaar te verwijzen ?
Wel stel Ik uw aandacht hierop, om zo weinig mogelijk bij Mijn uitverkoren kind beslag te leggen op haar dagtaak. Haar gebedsleven mag er niet langer meer onder lijden.
U komt gaarne naar deze plaats, maar dan verwacht Ik niet, dat het steeds de bedoeling is om Elisabeth lang te willen spreken. Mocht het zijn, dat na elke gebedsdienst iemand een beroep op haar doet en u krijgt daardoor weinig kans, wees dan niet kritisch, maar blijf vasthouden aan eenheid en liefde onder en voor elkaar, want daar rust Gods Zegen op.
Geef het Beeld van de Toren van David een plaats in uw woning dan zult u vele genaden en verhoringen bekomen.
Waarom zo nodig naar het buitenland om daar Mijn Boodschap te vernemen van reeds jaren geleden gegeven ?
Zelfs de plaatsen waar nimmer Hemelse uitspraken zijn gedaan, worden door velen wel geloofd en zelfs veelvuldig bezocht.
Uw wil is wel aanwezig om deze plaats te bezoeken, maar uw familie, vrienden of partner geloven niet, dat Hun Moeder als de Turris Davidica hier verschijnt.
Men durft er niet voor uit te komen, dat u zo gaarne Uw Hemelse Moeder hier vereren wilt. Toch merk Ik hier en daar op, dat – alhoewel men in de Boodschappen hier niet gelooft – deze toch willen inzien en lezen bij anderen. Al wensen zij Mijn Boodschappen niet te ontvangen, omdat deze geen waarheden zouden bevatten, durven zij hierin vooruit te lopen door te zeggen, wel te geloven zodra de erkenning mocht komen.
Weet, dat ook de “Commissieleden van Onderzoek Berlicum” allen Priesters, toch gewone mensen zijn die althans zo maar, al is het na veel wikken en wegen, een uitspraak daarover zullen doen.
Een plaats waar de Engel Raphael zou verschenen zijn, wordt door meerdere Priesters bevestigd, terwijl er onder hen zijn, die deze Plaats naar het land der fabelen verwijzen.
En hoe is het gesteld met diegenen die hier wel in geloven en zo nu en dan in stilte deze Kapel bezoeken, omdat hun partner zegt uit Berlicum weg te blijven. Waarom durft deze mens er niet voor uit te komen door resoluut te zeggen : “Wat jij ervan denkt is jouw goed recht, doch ik ga !”
Kom gerust voor uw geloof uit, dan pas zijt ge een ware volgeling van Jezus Christus.
Allen die vandaag hier zijn en deze reis biddende, voor de 65ste maal gezamenlijk als pelgrimstocht beleven, zullen ondervinden, dat zij niet tevergeefs een beroep op Mij deden op de Feestdag van Mijn aardse Vader Joachim en Mijn Moeder Anna.
Ook dezen “Mijner Geliefden”, stellen er prijs op als Hun Dochter als de Toren van David in vele woningen geplaatst zou zijn. Zo zult u altoos het Licht bekomen, dat vanuit Haar Toren straalt.
Leef door de dagen die u nog op aarde mag doorbrengen in vrede en liefde, dan zal daar steeds saamhorigheid te vinden zijn.
En wanneer u probeert deze 3 deugden samen te bundelen, zult ge ook van uw overvloed delen met de behoeftige mens.
Tesamen kunt ge verder bouwen aan de uitstraling van deze Gezegende Plaats en Het Licht in de donkere dagen zal uw deel zijn.
Dank voor uw gaven en bloemen voor de uitbreiding en versiering van Kapel en samenhangende woonruimten, daarvoor zal de Zoon van David u zegenen door tussenkomst van Zijn Moeder en Grootouders, Joachim en Anna en met behulp van de Gezalfde Handen van Mijn Priesterzoon.
Door Zijn Zegenend Gebaar en Zijn reine lippen verlost hij u van alle schuld.
Laat het altoos zo zijn. “Ave !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief