22 mei 1988 – 14.15 Pinksteren

Mijn geliefden, luister naar de Woorden welke Ik door aan van de uwen liet neerschrijven.
Vandaag herdenkt de Kerk de Dag, dat de H.Geest over de Apostelen in de Tempel neerdaalde. Niet alleen met Pinksteren, maar elke dag, iedere minuut en alle secondens van de uren die aan uw leven voorbijgaan, hebt u de Heilige Geest nodig. Hij is de Geest van Raad, Sterkte, Wetenschap, Wijsheid en Vreze des Heren.
Als gij uwen geest vernieuwt, is dit een door God gezegend Werk. Dit werk bestaat daarin, dat men zijn wil vrij maakt door het beteugelen der ongeregelde hartstochten; dat men zich ledig maakt van alles, teneinde meer ruimte te laten aan de werkzaamheden van den Heer; met aan woord, dat men zich alle dagen overwint.
Bij deze dagelijkse offers biedt de Heilige Communie de mens een voorname hulp; met de Genaden welke zij u schenkt is u niets onmogelijk. Zij wapent u tegen den strijd, die tot uwen dood zal voortduren.
De Prijs der Overwinning is God Zelf.
Doch om deze kracht, dezen offergeest in de Heilige Communie te vinden, moet men eerst de voorschriften van het Evangelie goed onderhouden.
De getrouwheid aan de wetten van God en de raden des Evangelies, voor zover God het verlangt, is de grondslag van elke deugd. Arbeidt ernstig aan de inwendige vernieuwing, opdat Jezus Christus in u herleve.
Leef altoos in de Geest van Jezus Christus.
Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade;
zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt maakt om offers te brengen; zij schaadt zijn neigingen, die zij afkerig maakt van haar oorspronkelijke onderwerping aan den Wil van God en zij benadeelt het geluk, dat slechts in orde en vrede kan bestaan.
De zonde vernietigt de orde en neemt den vrede weg.
Ach, hoe dikwijls blijft de mens aan den rand des afgronds gekluisterd, terwijl men toch zo vurig wenst het goede te verrichten, waarnaar men met zoveel moeite streeft !
Wanneer men, bereid om een nieuw leven te beginnen, zich van angst voelt aangegrepen het vroegere leven vaarwel te moeten zeggen, dan trekt de rede haar besluit om een nieuw leven te gaan leiden niet terug, maar de wil blijft besluiteloos wankelen.
Bidt den Heer om meer goede Dienaren te zenden voor Zijnen Wijngaard, want de mensen zullen weldra bemerken, dat zij niet zichzelve uit den zondenpoel kunnen bevrijden. Men heeft Helpers nodig. Vraagt den H.Geest om Raad en leef Godsvruchtig.
Dit ligt niet alleen in het gebed, maar in de vrede en liefde voor en naar elkander te richten.
Wees goed voor uwen evennaasten, maar vergeet daarbij niet uw dagelijkse plichten in uw eigen gezin, anders heeft uw offer weinig waarde.
Laat de H.Geest Zijn Werking verrichten in uw aller harten, dan zal de vrede en Zegen met u zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief