21 november 1985 – 14.15

Mijn geliefde kinderen, het leven met God kan niet worden onderhouden, het kan niet bloeien, tenzij er op Zijn uitnodiging van genade van uw kant een beantwoording volgt.
Wie God niet zoekt, zal God niet vinden, wie niet met Hem spreekt, zal Hem zelden in zich horen. Nu komt u door aandachtig, langzaam lezen van goede, religieuze lectuur, waarbij u dikwijls even stilstaat om na te denken in liefde, tot rechte, liefdevolle omgang met God, waarbij uw innige liefde naar Hem uitgaat, zoals ge ook die innige liefde van Hem ontvangt en vaak ook moogt genieten.
Iedere weg die tot dit bewuste en diepere, dit vreugdevolle en tegelijk zo vruchtbare gesprek met God voert is goed. De gewone weg is voor de meesten wel de regelmatige, dagelijkse trouw en ernstig beoefende overweging; het is ook rustige, vaak herhaalde lectuur, die als vanzelf in gebed en gesprek met God overgaat zoals boven is opgemerkt.
Het is voor anderen het dagelijks met veel liefde aan God opgedragen werk, de moeilijkheden in allerlei vorm, in stilte met geduld aanvaard, het schietgebed en gebedenprentjes, die Ik u mocht geven, die men graag daarbij herhaalt om stand te kunnen houden en de goede mening niet te verliezen.
Gij moet meer bidden en het niet opschuiven op de late avond. Dan zijt ge weinig in staat om tot God te keren. De slaap overmant u en uw plichtgebeden verricht gij zonder na te denken over wat gij bidt.
De mensen die op wrede wijze gemarteld worden, de gevangenen, diegenen die het leven moesten laten voor de modderlava en aardbeving, voor hen die voor het leven op een of andere wijze verminkt werden, zij die gehandicapt door het leven gaan, zij allen waren of zijn niet slechter dan u. Zij hebben hun leed en pijnen ontvangen, maar misschien minder verdiend, terwijl gij nog vrij rondloopt, of misschien in uw schuld een andere weg kon banen om niet verdacht te worden van een of andere zware fout.
Denk eens over de lasteringen of de onenigheid die u hebt met uwen broeder, zuster of kinderen. Misschien hebt gij u tegen uw ouders gekeerd, of denkt ge er niet meer bij na, wat of het 4e gebod u leert. Eert Uwen Vader en Uw Moeder.
De dagen glijden voorbij en de nacht is eerder in aantocht dan gij verwacht.
Weet, dat de dood komt als een dief in de nacht. Bereidt u daarom voor als was het voor u de laatste dag, misschien het laatste uur voor den dag van morgen. Geef satan geen gelegenheid om uw ziel te roven. Geef hem geen kans om u te verleiden en maak uzelf niet wijs, dat gij beter zijt dan die dief, die zijn slag geslagen heeft. Hij doet het misschien omdat hij in moeilijkheden verkeerde, het is een ziekte geworden bij de meesten, waar ze niet meer van af kunnen geraken.
Gij gaat vrijuit zegt ge, maar herinnert ge u dan niet wat ge die ander, die u iets toevertrouwde, beloofde ? Had u deze mens niet beloofd om te zwijgen tegen die ander ? Zou deze zelfde mens u nog ooit iets toevertrouwen, als hij of zij te weten is gekomen, dat u de aan haar gedane belofte niet nagekomen zijt ?
U bent vertrouwenspersoon of niet.
Hebt u het zelf niet in de hand gewerkt om er achter te komen en toch hebt gij niet gezwegen. Gij noemt een ander te loslippig, maar hoe staat u daar zelf bij ? Zo kunt u dagelijks achter uw fouten komen, als u hierover nadenkt. De mensen in de lava of concentratiekampen hebben misschien geboet voor uw zwakheden.
Bidt God om barmhartigheid en ga het feest van Kerstmis niet onvoorbereid zonder schuldbekentenis tegemoet. Wees daarin niet zwijgzaam, maar vraag God om vergeving.
Ik zal u bijstaan met Mijn Moederliefde en de Hand van Mijn Priesterzoon gadeslaan en volgen met Mijn Handgebaar om u aan Mijn Hart te drukken.
Adieu !

Aanmelden voor de nieuwsbrief