14 augustus 1988 – 14.10

Vandaag mag Ik U, lieve kinderen, als Moeder van allen, begroeten met een verheugende mededeling, dat een van de Mijnen, die U kent en heden weer voorgaat in gebed, een bijzondere gunst van de Hemel heeft bekomen.
Degene, die hiermede bedoeld wordt, heeft dit blijde nieuws reeds uitgedragen en bij de aanvang dezer Gebedsdienst openlijk aan U allen medegedeeld door woorden en tevens voor deze wonderbaarlijke genezing zijn dankbaarheid ter kennisgeving aangeduid, om twee prachtige bloemstukken ten geschenke aan te bieden.
Laten wij onze gedachten eens terugplaatsen naar de tijd toen Jezus de Messias 10 zieken genas waarvan er slechts ene zijn Heer en Meester kwam danken.
Zo is het echter ook heden in de huidige maatschappij.
Velen hebben, mede door de Voorspraak van de Turris Davidica, bij God de Vader een algeheel herstel bekomen, ja zelfs op velerlei gebied een Hemelse Genade ontvangen. Toch schamen deze mensen zich om zo’n onverwachte gunst in de openbaarheid te brengen, bang om door zulk een kennisgeving een negatieve beoordeling te moeten incasseren.
Is het dan geen verheugend feit om genezen te zijn, of verschuilt die gelukkige mens zich liever om voor de 100 % dit openbaar te maken ?
Wanneer er opnieuw voor deze mensen om herstel zou worden gebeden als zij ziek werden, zal hij of zij moeten afwachten of er nog wel een uitverkiezing mogelijk zou zijn, daar Uw Hemelse Vader reeds vooraf weet wie of welke persoon dit nog zal durven bekend maken.
Misschien vallen Mijn Woorden niet in goede aarde, daar men denkt, dat zulk een uiting nooit van Uw Hemelse Moeder kan zijn.
De Vader in de Hemel is de meest Barmhartige maar ook Rechtvaardige God en weet dat Uw Moeder in Zijn Voetstappen treden zal om aldoende te handelen als Mijn Zoon Jezus.
Kinderen tot nu toe richtte Ik aan U het verzoek om Mijn Boodschappen door te geven aan allen die er behoeftig naar zijn, daar de Bisschop en de Commissie, door hem aangesteld, weten zou dat deze niet meer, ( althans voorlopig ), door Mijn Bestuur verzonden wordt.
Geen naam, op welke Boodschap dan ook door Mij gegeven, mag hierop geplaatst worden, zelfs niet als deze verzonden gaat worden naar Rome, want de H.Vader de Paus is hiervan reeds op de hoogte gebracht.
Momenteel is deze Opperherder van mening, dat deze toch nog Mijn Bestuur, hem ter inzage heeft aangeboden. Daarom zal Hij er niet alleen verbaasd van opzien, wanneer dit toch gebeurt, danwel als er ook nog iets anders aan wordt toegevoegd, wat niet in de Boodschap vermeld staat.
Vraag daarom allereerst de leden van het Bestuur van de Turris Davidica om raad, wat ook de wens is van Pater Pio, Die steeds Uw Hemelse Moeder vergezelt vanuit de Hemel naar deze Plaats en geen enkele andere plek dezer aarde tot nu toe na zijn dood bezoekt.
Kinderen, dank voor de vurige gebeden Uwerzijds, alsmede voor de gaven welke U schenkt voor de uitbreiding van Mijn Kapel.
Dank in het bijzonder voor de majestueuze aankleding van Het Tabernakel. Het brengt warmte in de voorheen “koude kluis “.
Wie deze schenking deed zal de linkerhand niet van de rechter weten. Al wie zo handelt, daar rust Zegen op, want niet alleen Uw eigen zaak zal floreren, maar daarnaast ook een andere gunst ligt in het bereik van Uw verlangen.
Bidt voor deze Paus, dat Hij de juiste beslissing neemt van Zijn Herderlijke Taak.
Hij is nu de grootste vraagbaak over Mijn Verschijnen hier.
Beklaag U niet als het moeilijk wordt, maar draag alles liever op voor en tot meerdere Eer en Glorie van God.
Bidt voor de Godslasteraars, die Deze God van Liefde beschimpen en bespotten op het smakeloze doek, wat met “verheugend” nieuws wordt getoond aan de verstarde kijkers.
Bidt voor de meest verlaten zielen doch ook voor hen die onverwachts sterven en aan de Schepper van alle Goed hun leven moeten teruggeven.
Vraag God wederom om heilige Priesters, maar bidt ook voor die Priester, die heden in de geest met U verenigd is, daar zelfs zijn confraters in het Priesterschap kwaad spreken over hem, wat nooit geweest is noch komen zal.
Vanuit de Plaats waar Hij momenteel verblijft, Zegent Hij U allen, en Ik, Uw Hemelse Moeder, houd Deze Heilige Hand vast om dit Gebaar na te mogen komen.
Luister naar Mijn Waarschuwing van vandaag en zorg ervoor dat U luisteren wilt naar goede Raad.
Wees allen gegroet met een oprechte dank van Uw Hemelse Moeder.

Aanmelden voor de nieuwsbrief