13 april 1990 – 15.13 Goede Vrijdag

Het verheugt Mij, lieve kinderen, om U hier te zien door Jezus te volgen op Zijnen Kruisgang.
Voor allen kwam Hij op aarde om al Het Lijden en Zijn bittere Doodstrijd te willen ondergaan om Zijn volk te verlossen van den eeuwigdurende ondergang.
Wel vraagt Hij van Uw kant offers, want zonder leed en strijd kunt U dit niet in alle bereidwilligheid aannemen door te zeggen : “Ik heb U lief Heer”! En weet gij zeker dat ge Hem bemint?
Hoe was dan Uw medeleven voor de mens die in nood verkeerde?
Hebt gij U-zelve weg kunnen cijferen voor anderen? Luister dan wat de Stervende Godmens U zeggen Wil:
“Mijn volk besteedt aandacht aan Het Woord wat Ik door de Mond Mijner Moeder tot U spreken ga!
Ik ben Uw Broeder en Mijn Leven en Sterven zou Ik gaarne met U delen. Waarom geschroomd om Uw verlangens te openbaren? Uw blikken alleen op eigen ellende vestigend, vergeet U, dat gij de Bron van Genade in Uw macht bezit en daartoe overvloedig delen kunt met Uw medemensen.
Misschien vraagt U sinds geruimen tijd voor hen die gij liefhebt een veel gewichtiger Genade dan de genezing van het lichaam.
Blijf aanhouden en laat het niet afweten om te vragen!
Als Ik U heden wedersta zult U wellicht morgen alles verkrijgen. Als dit jaar vruchteloos is voorbij gegaan, zal het volgende wellicht gunstiger zijn, maar dan alleen, als gij Mijn Moeder Uw vertrouwen schenkt.
Schijn Ik soms ongevoelig voor Uw smeken?
Neen, want Ik zie Uw tranen; en gij zult verkrijgen naar gelang U gevraagd hebt. Mijn Moeder zal Mij al Uw wensen Voorleggen.
Ik ben Uwen Oudste Broeder en Ik houd nog steeds van dat Heilig geweld Mij aangedaan. Ik Wil overwonnen worden.
Ga voort Mij te dringen op Voorspraak van Mijn Moeder en gij zult door een wonder van volharding een Wonder van Genade verkrijgen.
Dwing Mij Mijn Hart te openen om met Liefde en Bewondering tot U te Spréken: Mijn beminde, groot is uw geloof. Ik kan U niet langer weerstaan. Ga heen en ontvang volgens Uw verlangen voor dit en het volgend Leven!
Waarom zou U veel aan eigen behoefte denken, terwijl naast U veel zielen slapen in den slaap des doods?
Zullen wij tesamen aan de Voet van het Altaar, waar Ik Mij voor allen Opoffer en Mij aan allen wil Schenken, elkaar opwachten en die koude zelfzucht meevoeren, welke aan een dikwijls Communicerende ziel geheel en al onbekend moet wezen?
Durft de zelfzucht zich daar te vertonen, waar Mijn Bloed dagelijks voor het heil der mensen Vloeit?
Nu geef Ik Het Woord wederom terug aan Mijn Moeder.
Het Allerheiligste Sacrament, Het Brandpunt der Goddelijke Liefde, is Het voornaamste Geneesmiddel tegen de zelfzucht, daar het Uw harten maakt tot een Levend Tabernakel voor Jezus.
Een vrome ziel kan niet zelfzuchtig wezen. Met vroomheid bedoel Ik niet het overdrevene.
Het toonbeeld ener hartelijke en aanhoudende naastenliefde, brengt de ziel, door haar in Zijn Sacramentele Leven – dat geheel Liefde is – gestadig te delen en in innige gemeenschap met Zijn Handelingen, opdat zij de heilzame gevolgen harer vereniging met Jezus ook om zich heen zou openbaren.
Daarom dringt de liefde haar tot leniging der smarten van anderen waarin zij het geleidelijk aan zover weet te brengen, dat deze in de zonden, die hun ziel bezwaren, een veel grotere ellende zien dan in de kwalen van het lichaam.
Vanuit Het Tabernakel stort Jezus U de Liefde in, welke gij voor anderen moet hebben en met haar het vurig verlangen om goed te doen.
Weinig zielen bezitten dit Goddelijk Verlangen, hetwelk Jezus Uwen Verlosser Zijn Woorden in Uw mond legde: “Met een vurig Verlangen heb Ik U Begeerd”. Dit Liefdevol Verlangen Bestuurde al Zijn Handelingen tot Eer van Zijn Vader en tot heil der zielen. Daags voordat Jezus’ Lijden begon stelde Hij Het Heilig Altaarsacrament in en zei tot Zijn Apostelen: “Gaat en onderwijst alle volkeren”! Toch is de Wijngaard des Heren arm bevolkt met Priesters. Bidt daarom kinderen, dat de Kerk niet overgaat om leken in te zetten voor Heilige Diensten, wat Mijn Hart pijn doet, daar zij nu al te ver is gegaan.
Jezus Christus zal U vandaag met Zijn Goddelijke Hand Zegenen en nu tesamen met Mijn Priesterzoon en weet dat Ik Uw Voorspreekster mag zijn. Geef elkaar de hand!

Aanmelden voor de nieuwsbrief