11 mei 1980 – 08.15 Moederdag.

Wat gij niet vermoedde Mijn kind zal jou nu overkomen. Gij zult Mij straks aanschouwen in het groene gewaad, de kleur van de hoop, die Mij het vertrouwen van Mijn kinderen uitbeeldt. Bij de meesten van Onze kinderen is het vandaag een feestelijk gebeuren, omdat er Moederdag gevierd wordt. Velen zijn dan ook gelukkig gemaakt met bloemen, doch op tal van plaatsen heeft men ook Mij bedacht met een zee van deze prachtige natuur. De kaarsen branden talrijk en in de vorm van het weesgegroet heeft men een stralenkrans gevormd, aan van de mooiste attenties die Mij zijn aangeboden. Uit dank voor zoveel liefde kom Ik opnieuw met een Liefdevolle Boodschap! Nu kunt gij dan met de H.Elisabeth vol verbazing uitroepen: Vanwaar geschiedt mij dit, dat de Moeder des Heren tot mij komt! Kunt gij ooit de Grootheid van God of de reden begrijpen waarom Hij u met zo’n wonderbare Goedheid tegemoet komt door Zijn Moeder naar de aarde te zenden? ‘t Is wel een troostvolle waarheid, dat noch het gevoel uwer geringheid, noch een of andere zielsgesteldheid, welke dan ook, voor u een beletsel moet wezen om naar Jezus te verlangen. Hoe meer gij verlangt des te meer geeft Hij u. Gij verplicht Hem zelfs wanneer gij uit liefde tot Hem, uw gave in ontvangst geeft, dat Hij er u toch nog een grotere Liefde, die rijk is aan Genade, voor teruggeeft. Men zou Jezus onrecht aandoen, als gij zoudt weigeren Hem uit te nodigen. Kom, gij die Mij lief zijt! Ik heb u allen nodig om de liefde, die gij Mij vandaag geeft, te helpen overdragen naar Jezus. Want Mijn enigste maar vurigste wens, die Ik op deze dag u te kennen geef is, dat gij Jezus nog meer liefde kunt geven als die gij Mij toedraagt. Voelt gij de tederheid niet in je hart opwellen als gij alleen nog maar het woord Moeder in gedachten hebt? En als gij met een oprechte liefde uw lippen in beweging brengt om dat éne woord Moeder te willen uitspreken, kan het niet anders of ge voelt u getrokken naar haar, die u het leven gaf om uit te groeien tot een volwaardig mensenkind. Hoe groot zal dan wel alle liefde moeten zijn die gij Haar toedraagt, Zij Die u het Bovennatuurlijke Leven wil schenken. Telkens weer doet gij uw belofte, dat gij naar Mij luisteren zult. Aarzel dan niet langer en volg deze Raad op die Ik ook de gasten op de bruiloft te Kana gaf. Hoe werden zij niet met het eerste Wonder van Jezus beloond door op de bede van Zijn Heilige Moeder het water in wijn te veranderen. Zo zullen ook allen tot het einde der tijden de Zegen van de Hemelse Vader ontvangen die steeds geluisterd hebben naar de oproep hunner Moeder. Zeg tot de Vader, dat gij niet eens waardig bent tot Hem te spreken, maar dat gij dit Zijn Dochter overlaat Die met een zuivere Liefde uw verlangens zal aanbieden aan Zijne Majesteit! Zeg tegen Gods Zoon, dat gij niet waardig zijt Hem te ontvangen in uw woning, maar dat gij Zijn Moeder zult vragen Haar reinheid aan te vullen waarin gij weer te kort geschoten bent, zodat Hij in een gezuiverd hart Zijn intrek kan nemen en zeg dan tenslotte tot de H.Geest, dat gij Zijn Liefde niet durft aannemen, ja zelfs uw ogen niet durft opslaan naar een van Zijn Vleugelen, omdat gij herhaaldelijk terugvalt in zondigheid, maar dat ondanks uw vallen, al uw vertrouwen zal rusten op Zijn Getrouwe Bruid. Inderdaad, Mijn kinderen, ken Ik al uw gedachten en verkeerde neigingen en al datgene waaraan gij zich weer schuldig maakte. Zij, die Mij begrijpen verstaan deze Woorden, die een bezorgde Moeder richt tot Haar kind, dat telkens opnieuw zijn zwakheid aan Mijn Boezem legt. Weet, dat Ik niet doof zal zijn voor uw uitgesproken zwakheid, maar dat Ik eeuwig luisteren zal naar hen, die hun kleinheid bekennen, naar hen die spijt betuigen Hun Schepper wederom beledigd te hebben en Haar, Die zij opnieuw om Raad vragen, om Bijstand. Gij, die Mijn Woord kunt vatten, neem het aan en sluit ze op in het binnenste van je hart, opdat er geen plaats meer over zal zijn om het te besmeuren met onreinheid. Roept als gij in nood verkeert uw Engelbewaarder aan die de wacht zal houden bij uw ziel, gelijk een slaaf aan de deur van het Paleis van zijn koning, waar deze zich met de koningin onderhoudt, opdat geen boze geest zijn woning kan binnendringen. Laat de storm van het leven over u komen en wees niet bang, want voor de ingang van de poort waar gij u schuil houdt staat Michael gereed met zijn zwaard voor de aanslag om de vijand verre van u te houden. Als gij in grote nood verkeert, richt uw verlangen dan naar Vader Jozef en hij zal al uw begeerten zuiveren om ze de Vader aan te bieden. Want hoe kunt gij met een onreine geest de Allerhoogste benaderen, de Engelen zouden sidderen en u de toegang tot Hem doen afsluiten, doch als Vader Jozef alles de Vader aanbiedt, wijken zij en verschaffen hem niet alleen toegang naar God, maar doen een beroep op Mij, omdat Mijn Bruidegom nadert, die alle gunsten van Onze kinderen aan Zijn Bruidje wil overdragen, opdat Wij het samen brengen zullen naar de plaats waar de H.Drieeenheid Haar Zetel heeft. Verontrust u daarom geenszins, want Wij zijn uw Toevlucht en zullen u behoeden voor elke onvolmaaktheid. Als gij de deugden van Vader Jozef en uw Moeder overweegt, zoudt gij zich kunnen indenken hoe de Heiligen zich uitputten en uitdrukken van bewondering om de Wonderen van Genade te verheerlijken welke de Heer in Ons heeft bewerkt.

Wanneer gij op deze Woorden let en de inhoud ervan leert begrijpen, zult gij de kentekenen van een volkomen toewijding en kinderlijkheid met een overtreffende graad van liefde verenigd vinden met het menselijke verstand. Van eeuwigheid sprak Jezus tot Zijn Vader: “Zie hier ben Ik, tot heil der mensen!” Geeft gij u dan geheel voor Hem, in Hem en met Hem, opdat gij samen met de Engelen Zijne Majesteit loven. Nooit zal Ik Mij van u afwenden, trots uwe ondankbaarheid en uw gedurig vallen. Vallen is niet erg als gij weer probeert om op te staan, doch volmaakter heet het als gij u staande kunt houden. Leun dan tegen Mij, uw Moeder, want Ik zal u dan tegenhouden, zodat geen enkel kwaad u meer overkome. Maar probeer dan niet om Mij te ontvluchten of om los te laten, want Ik zal u blijven volgen! Want daar waar een kind heengaat, zal ook de Moeder zich bevinden. Wees wijzer en blijf steeds in Mijn nabijheid, dan zult ge alles beter aankunnen. Roep Mij bij Mijn Naam en het woord Moeder zal het Hemelgewelf doen sidderen! Ik Zegen u allen en blijf uw voortdurende Steun en Toeverlaat. Dag kinderen! God moge u allen Zegenen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief