11 juli 1985 – 06.24 Carolus Ziekenhuis – ‘s-Hertogenbosch

Luister goed naar Mijn Woorden Mijn kinderen !
Meermalen gebeurt het nog, dat er gezegd wordt : “Neen, dat kan geen Boodschap van de Hemel zijn en beslist niet van Maria. Want – aldus velen van hen – zo langdradig heeft Maria, Onze Moeder, in geen enkel Genadeoord gesproken en daarom wordt het vervelend om er naar te luisteren. Hoe zou Maria zulke leuterpraat tot Haar kinderen richten, wat eerder een onbelangrijk geklets is “.
Weet u dan niet kinderen, dat Ik, in elke plaats waar Ik kom, anders moet spreken, omdat het anders niet gelezen wordt, omdat dit vervelen gaat.
Heb Ik in een ander Genadeoord ooit privé vragen beantwoord ?
Vaak werd ook dan nog gedacht aan geprevaleerd te worden, omdat men meende voorrang te moeten hebben, want hun vraag was toch veel belangrijker dan welke andere ook.
Niemand heeft groter liefde, dan zichzelf naar de achtergrond te plaatsen, om maar niet te spreken, zijn leven willen geven voor zijn vrienden.
In de zwaarste beproeving moet u blijven herinneren, dat de Goddelijke Verlosser u met die wezenlijke, eeuwige liefde bemint waarmede Hij door Zijn Vader bemind wordt. Jezus leed zonder troost tot in den dood, zelfs moest Hij de schijnbare verlatenheid van den kant van Zijn Hemelse Vader verduren.
God laat geen enkele mens lijden hetgeen Zijn Eniggeboren Zoon heeft ondergaan. Wel onthoudt God Zijn schepselen van tijd tot tijd Zijn gaven om hen de grootheid ervan te doen beseffen.
Toen Jezus nog op aarde vertoefde, waren ontelbare wonderen het gevolg van het geloof en den ootmoed der zieken. Waarom zou Hij tegenwoordig dan de gelovige mens geen genezing schenken naar lichaam en de ziel ? Velen zijn gered voor de eeuwigdurende ondergang, mede door uw gebeden en het lijden van offerzielen. Wat is voor u het allervoornaamste ? Toch zeker genezing van de ziel.
Uwen Goddelijke Verlosser, Die u in Zijn Lijden al uw lijden deed aanschouwen, liet in Zijn verborgen Leven geen enkel moeilijk werk na, dat Zijn Heilige Mensheid kon vernederen.
Om u echter in navolging van Hem de moed niet te benemen, leidde Hij een zeer gewoon, een zeer alledaags leven, dat voor het uiterlijke niets vertoonde.
Treedt in Zijn voetsporen, dan zult gij u geborgen weten en het gelukkige eeuwige samenzijn genieten.
Bidt voor Mijn Kerk, maar dan wel, dat God u verstaat.
Wat hebt gij voor verdiensten vergaard als gij vele Rozenhoedjes achter elkaar bidt, zonder met uwe gedachten te overwegen waar gij het voor doet.
Wanneer gij zegt niet te kunnen volhouden te bidden, zendt dan het gebed ten Hemel wat Jezus u allen geleerd heeft : “Het Onze Vader”, dan zal de Heer en Uw Moeder met u zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief