10 september 1989 – 14.00

Luister aandachtig kinderen naar de Boodschap die Ik vandaag tot U richten ga.
In grote gedruktheden des levens moet gij Uw ziel tot God verheffen door oefeningen van geloof en van vertrouwen, welke in tijden van beproeving des te verdienstelijker zijn.
Vraag den Heer een groot vertrouwen in U op te wekken tot Hem en de onrust laten verdrijven die uw ziel om niets-waardige redenen overvalt.
Het Bloed, dat uit Zijn Wonden gevloeid is, heeft uw namen geschreven in het boek des Levens en gij alleen kunt hem uitwissen; een treurige vrijheid, die Zijn Genade jullie zal beletten tot uw ongeluk te gebruiken.
Gij hebt dus niets te vrezen.
Zijn Kostbaar Bloed wist uw zonden uit en daarmee is de Hemel voor U geopend.
Op het Herdenkingsfeest Mijner Geboorte hebben velen van U hier gebeden voor de zielen in het vagevuur. Toen Ik dan van hier weder opsteeg naar den Vader heb Ik Hem gesmeekt om Mij te laten gaan naar de meest verlaten zielen. Door Zijn “Welwillend Jawoord” ben Ik toen afgedaald naar de plaats waar velen nog wachten op redding door Uw gebed.
En omdat vandaag deze pelgrimstocht bij de meesten van U tachtigmaal telt, mag Ik na deze indrukwekkende Dienst even zoveel zielen opvoeren naar God.
Iedere dag komt Jezus vol Genade en Barmhartigheid terug op Het Altaar; maar weldra misschien zal Hij wederkomen in den Glans Zijner Heerlijkheid, niet om jullie gestreng te oordelen, maar om U allen tot Hem te roepen.
Velen van U komen hier om hulp en bijstand smeken voor anderen en misschien ook voor Uzelve. Ook zijn er onder U die, in welke omstandigheden zij dan ook verkeerden, geholpen werden met Gods Genade en door Vader Jozef, de Patroon van de huisgezinnen en de werkende mens.
Laat uw dankbaarheid hierover dan ook tot uiting komen om zieken of ouderen met een bezoek te eren. Zij voelen zich eenzaam en verlangen naar een beetje liefde en tegemoetkoming van iemand.
Waarom zoekt U hier of elders altijd de allerbeste plaats ?
Waarom staat U niet toe dat anderen hiervan gebruik maken en moet er altijd op gelet worden dat uw plekje niet wordt ingenomen door Uwen medemens ?
Doof ook geen kaarsen uit om de uwen dà à rin te plaatsen, want dan heeft Uw offer weinig of geen waarde.
Gaarne dank Ik U voor geschenken en of bloemen, maar Ik geef er geen voorkeur aan, dat deze altoos bij Mijn Beeld geplaatst worden, want ook Jezus’ Heilig Aanschijn en Vader Jozef hebben recht op uw cadeau.
Mag Ik voor de zoveelste maal dit onder Uw aandacht brengen ?….
Wanneer U er op uit bent veel Genade te bekomen, plaats dan eens een Beeld in uw woning van de Turris Davidica. Of schaamt gij U misschien voor anderen omdat zij er achter komen, dat U opkomt voor deze plaats “Mijn Hofke” ?
Jezus schaamt Zich ook niet voor de Hemelbewoners wanneer Hij een grote zondaar binnenhaalt.
Komt, het is nog niet te laat en laat ook Mij in uw huis komen.
Laten wij nu de Zegen afsmeken die komt van de Vader, Zoon en de H.Geest met in de geest de Priester en de Hand ziende van de Priester die met ons verenigd is +. Vrede zij U allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief