10 oktober 1982 – 14.15

Ja kinderen, als Uw Moeder om u heen is voelt gij de oorzaak der blijdschap om u heen.
Ik ben gekomen om u erop te wijzen de Boodschap van hedenmorgen niet alleen naast u neer te leggen, maar te overwegen, wat Ik te zeggen had.
Het gebed wat gij Mij belooft nà het lezen of aanhoren dezer woorden, moet niet alleen bij een belofte blijven, doch ook met een goed en beminnelijk hart beleefd worden.
Morgen herdenk Ik de dag van Mijn Moederschap !
Steek dan morgen de hele dag een kaars aan die hedenmorgen werd gezegend door Pio Franciscus en Mij. Gij zult hierdoor niet alleen door uw gebed, maar tevens door het licht der kaars een teken geven om de deur te openen voor de halstarrige mens die blijft doorgaan om de kleine wezentjes uit de moederschoot te laten of te doen verwijderen.
Ook gij zijt eerst een klein, hulpeloos kind geweest na uw geboorte. Beseft gij wel voldoende, wat het betekent geboren te zijn geworden en zelfs kind van God te mogen zijn ? Wij weten, dat gij altoos ernaar streeft om de Geboden van God te onderhouden. Ik ken uw goede harten, die elke belofte willen nakomen, maar toch zijt gij nog te zwak om dit alles te kunnen nakomen.
Weet, dat gij een Moeder hebt Die u daarbij helpen zal, ook als gij er maar aanmaal om vraagt.
Gij probeert zoveel mogelijk om voor uwen evennaaste goed te zijn, ja meent zelfs in de vaste overtuiging te verkeren, dat het nog niet zo slecht is met uw zielen. En wetende, dat gij een Moeder bezit, Die over u waakt, denkt gij, dat Zij zo maar voor alles zorgt. Want als Zij ons immers heeft aangenomen onder het Kruis, is het toch de gewoonste zaak, dat Zij ons niet alleen beschermt tegen de bekoringen die elke mens wel eens beleeft, maar dat Zij ons er ook op blijft wijzen.
Denk daarom niet : Wij kunnen tot zo ver gaan, want Maria zal ons er wel op wijzen als wij niet meer aan Haar Wensen voldoen.
Gij behoeft u, volgens u, niet à l te druk te maken want immers door gebed en bedevaarten zullen wij toch wel genoeg hebben gedaan om eens de Hemelpoort te mogen binnengaan ?
Het is evenwel niet goed alleen te bidden op de vele plaatsen of in de vertrouwde omgeving van uw huisgezin, doch moet er ook naar leven om aan uw medemens alle liefde te geven die gij zelve verlangt te krijgen.
In de vaste overtuiging, dat gij dà n toch zeker goed zult doen zal het u ook gegeven worden om uw kruis en dat van uw dierbaren naar behoren te kunnen dragen.
Vrees daarom niet wanneer gij aan opstandigheid wel eens onderhevig zijt. Want dan zal Ik er zijn als de Moeder, Die Haar kind hiervoor behoeden zal.
Vraag aan God de Vader of Hij nog steeds zal toelaten Mij te laten gaan naar deze aarde, daar Mijn kinderen Mij zo hard nodig hebben.
Vraag niet alleen Mij, want ook Vader Jozef zal u voor alles weten te behoeden, evenals de Heilige Aartsengel Michael.
Moge dan door uw groot geloof de Hemel u genadig zijn, zodat gij Mij vinden kunt als het gevaar u dreigt te overvallen.
Wanneer de liefde, welke het grootste gebod is, wordt onderhouden, zult gij niet anders kunnen doen als wat de Heer en Uw Moeder verlangen van u.
Om de zegen te ontvangen vraag Ik u te knielen.
Zeg, of Mijn Priesterzoon zijn zegen over u zal uitspreken met Mij door den Vader.
Moge dan door de Vader, Zoon en H.Geest u allen gaan in vrede !
Ik ben gelukkig, omdat gij hier gekomen zijt en wil u daarvoor zegenen, altijd, nu en ook daarna.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief