Vastentijdmeditaties en programma van de gebedsdiensten tot Pasen

Vastentijdmeditaties en programma van de gebedsdiensten tot Pasen

probeer voor de belangrijkste diensten op donderdag 11 april en goede vrijdag uw agenda vrij te houden.

Het programma van de gebedsdiensten vindt u onder de meditaties

11.02.80  De vastentijd als een tijd van heiliging. Leg u toe op versterving, goede werken en het overwegen van Zijn Lijden.

Daarom spoor Ik u opnieuw aan veel te bidden, maar dan wel met vertrouwen. Nu de 40-daagse vastentijd zal aanvangen moet gij u toeleggen op meer versterving.

Aanschouw de Wonden van Gods Zoon en verberg u in de Wonden Zijner Voeten om Hem overal te volgen, ook als de weg onbegaanbaar is! Verberg u in de Wonden Zijner Handen om al uw doen en laten te heiligen en de eer van God door deze handeling te bevorderen. Verberg u eindelijk en alleen in de Wonden van Zijn Hart om Hem alleen lief te hebben en te beminnen.

Elk offer is u groot ter oorzake uwer zwakheid, maar gering in vergelijking met Zijn algehele Wegschenking. Aan de Voeten van Jezus durft Magdalena haar eertijds zo trots hoofd niet meer op te heffen. Maar onverschillig voor alles verliest zij de gasten uit het oog en bekommert zich niet wàt men van haar denkt. Zij is algeheel gericht op haar Meester en doet haar belijdenis harer schuld mèt het ernstige besluit boete te doen voor al haar zonden én haar groot verlangen spreekt zij uit, vergiffenis te verkrijgen over al haar zonden. Het volmaakt berouw is bitter als de droefheid en zoeter als de liefde.

Zij kust Zijn Voeten, een handeling die het kenteken is van een vurig en dringend gebed.

Wanneer gij Mijn kinderen na een begane misslag niet vergeeft en de barmhartigheid niet bewijst, zult gij het Goddelijk Woord, Dat Jezus tot Magdalena sprak moeten missen en niet zult vernemen van Hem: “Ga in vrede, uw zonden zijn u vergeven!”

Hoe gelukkig zult gij zijn, als gij de bitterheden van het leven met een onverstoorbare zachtmoedigheid in uw harten zult bewaren.

God behandelt u niet met een ogenschijnlijke strengheid, maar Hij vergeeft als gij getrouw blijft in uw belofte, door ze telkens opnieuw te doen uitspreken.

Drijf uw bedreven fouten in uw geheugen terug en herinner u de vele en ontzaggelijk grote Genaden welke gij steeds ontvangt.

Is het niet uitsluitend het werk Zijner Barmhartigheid, dat gij nog niet verloren zijt?

Hij is altijd bij u en zou Hij u één ogenblik uit Zijn Goddelijk Oog verliezen, dan hebt gij altijd nòg Iemand waarop gij kunt terugvallen, n.l. Zijn Moeder!

Al zoudt gij geen enkel woord kunnen spreken, evenals Magdalena, dan zouden àl uw zonden vergeven, maar ook vergeten zijn, als gij uw spijt betuigde met een eerlijk en oprecht hart. De Heer kijkt niet terug op uw goedgemaakte fouten.

Hij denkt zelfs geen ógenblik meer aan de dagen toen gij Hem door uw ontrouw hinderde.

Toon Hem de gevoeligheid van uw hart, dat Hem dierbaarder is dan de tederste woorden.

Vergeet en vergeef elkander bijzonder op hele moeilijke momenten. Zeg bij jezelf, maar dan uit de grond van uw hart: “Vader vergeef het hun, want zij wisten niet wat zij misdeden”!

Nà zulk een uitspraak kunt gij u in alle kinderlijke verlangens, maar met eerbied vleien aan de Borst van deze Goddelijke Pelikaan, zodat gij Zijn Bloed kunt drinken, dat van Liefde stroomt uit Zijn geopende Zijde.

24.02.80 Draag het Lijden van Maria op aan de Vader en geef Hem uw hart om Zijn Lijden dragelijker te maken.

Als gij de Tranen en Angsten zoudt bezitten die Ik gekend heb om de angsten en het verlies van Mijn Kind in zulk een doodstrijd, zoudt gij ze bij elkaar brengen en ze doorgeven aan de Vader met te zeggen: “Leer mij Uw Heilige Wil kennen, maar ook met liefde aanvaarden”!

Vraag de draagkracht en draagwijdte van uw lijden van uw Moeder, want Haar verlangen is veel groter om ze u te geven, dan uw verlangen om ze te verkrijgen.

Durft gij in deze Vastentijd, die Heilig is, uw handen drukken om de Wonden van Jezus te verzachten, zodat Zijn Lijden hierdoor verlicht wordt? Wat doet gij zelve wanneer gij ergens pijn hebt? Brengt gij uw hand dan ook niet naar die tere pijnlijke plek? Kom doe er wat aan, eer dat Zijn Lichaam sterft van uitputting. Geef Hem geheel uw hart, dat Hij u ter leen gaf, geef Hem uw lippen om Zijn Wonden te eren en geef Hem uw ziel om alleen Hem te behoren, dan wordt Zijn Lijden dragelijker voor deze grove beledigingen der wereld!

Rust uit bij Hem, dan zal uw hart vol vrede zijn!

11.02.83 Verkrijg vrede en verzoening.

Help Mij om van God de Vader voor u allen de Vrede en Verzoening te kunnen verkrijgen als gij uw gebeden in deze Heilige Vastentijd met oprechtheid Uw Moeder aanbiedt !

De misdaad van de mensen, de werkelijk ontstellende misdaad is, de Koningin van de Hemel het zwijgen op te leggen, omdat Mijn Woorden niet au sérieux genomen worden.

Ben Ik genoodzaakt om zonder ophouden bij Mijn Zoon aan te kloppen, omdat Ik niet wil, dat Hij u ooit zal verlaten ?

Wat heb Ik allemaal voor u gedaan en wat moet Ik nog meer doen ?

Heb Ik Mijn fiat niet gegeven om Mijn Moederschoot te openen voor de geboorte van de Mensenzoon, Jezus de Verlosser der Wereld ?

Heb Ik met Hem niet meegeleden tijdens Zijn leven op aarde en bij Zijn Doodsstrijd, aan welke een wrede geseling voorafging ?

Kom kinderen, sluit u aan bij hen die nog biddenkunnen, dan zult gij er allicht iets goeds van opsteken.

Het Licht van de Toren van David zal voor u uitschijnen en Het zal u voorgaan totdat gij het kronkelige pad goed zijt overgekomen.

20.02.83 Bidt dagelijks de kruisweggebeden.

Hebt gij eraan gedacht om dezen eerste woensdag, welke begint met een dag van ontberingen en onthouding om de inwendige mens te teugelen, ook met liefde in gedachten en offervaardigheid te beginnen ?

De Kerk vraagt zo weinig om het de getrouwen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zij schrijft als verplichting twee dagen voor, terwijl de Vastentijd toch 40 dagen genoemd wordt.

Ik wil u niets opleggen om u te versterven, om zo Jezus op Zijnen Kruisgang mee te beleven. Maar wat u wel kunt doen is elke dag de Kruisweggebeden te verrichten. Al volgt ge dan per dag ook maar één enkele statie, ge hoort erbij, ge ervaart beter het Lijden wat Hij voor allen, dus ook voor u, gedaan heeft.

Breek deze Toren niet af!

18.03.84 Verenig Zijn lijden met het uwe.

Ga daarom vooral in deze heilige vastentijd – welke nog door weinigen beleefd wordt – Uwen Heer tegemoet. Probeer Zijn Lijden met het uwe te verenigen, door Hem te volgen in het bidden van de Kruisweg. Hoe langer deze gebeden ook zijn, des te meer voldoening, maar ook genade gij er in vinden zult.

02.02.85 Het licht van gezegende kaarsen in de donkere vastentijd.

vraag wel als de pelgrimerende kinderen hier zijn, om gezegende kaarsen op te steken, dan wel mee te nemen, zodat ook in de donkere vastentijd het licht voor hun mag schijnen.

23.06.85 Zijn Liefde was groter dan Zijn Angst voor de Kruisgang.

Kinderen luister naar de Woorden welke Ik vanuit dit Genadeoord tot u allen richt.

In uw jeugdjaren werd u reeds voorgehouden, dat Jezus, Mijn inniggeliefde Zoon, Zich 40 dagen en nachten terugtrok in de woestijn om er te vasten en te bidden tot Zijn Vader. Gedurende deze dagen was Hij Zich bewust wèlke Kruisgang Hem te wachten stond. De angst om deze Lijdensweg was groot, maar de liefde tot Zijn volk was groter nog en dit bracht Hem tot volledige overgave, om door de gruwelijkste Kruisdood de zonden van de mensheid uit te boeten.

Allen, die van Zijn Vader het leven kregen en nog zullen krijgen, wilde Hij redden van de ondergang, want daartoe was Hij op de aarde gekomen.

 

09.02.86 Het heiligen van de vastentijd.

Menigeen zal zich afvragen, wat zal ik doen om deze Vastentijd verder te heiligen ?

Ieder weet het : vasten in de vroegere betekenis, de strenge vleesderving, sobere maaltijden met alles wat daarbij hoort, lijkt niet meer te kunnen.

Verplaats dan bijna alles gaarne naar het onzichtbare, inwendige gebied en zò wordt uwvasteneen geestelijk derven, of een serie van vele deugdzame daden.

Dit is al een van de deugden : uw plaats afstaan aan uwe medemens in een bekrompen ruimte. Want het is in de Hemel niet zoals u wellicht meent : “Wie het eerst komt, het eerste maalt”. De laatsten zullen de eersten en de eersten de laatsten zijn.

Het is zonder meer duidelijk, dat dit volkomen Christelijk is, vooral als deze praktijk u voert tot een nauwe aansluiting bij God, tot hechte vriendschap met Christus.

Gaat de waarde van die inwendige versterving, van de geestelijke boete dus, niet onderschatten. Zij is, (ook buiten de Vastentijd) voor uwe geestelijke groei onmisbaar.

Zijn de gebeden die de Kerk u nog steeds laat bidden daarom overbodig ? Is er geen uitwendige boete meer ?

Het is zoveel gemakkelijker zich maar te laten gaan, met mensen en omstandigheden geen rekening te houden, zolang het in het belang schijnt te zijn van eigen gemakzucht, genot en grote gevoeligheid.

Zovelen laten zich in alles gaan, kunnen zich in stoffelijke genietingen vrijwel alles veroorloven en doen dat ook.

Is het niet enigszins naïef te geloven, dat de zelftucht, het meesterschap over eigen indrukken en vermogens, zo nodig voor het inwendig contact met God, u zonder meer wordt thuisgebracht.

Boete is uitboeten, zelfbeheersing blijftzelfverloochening.

Ook in kleine uitwendige praktijken kan de echte boete worden beoefend, het is een lichamelijk vasten.

Van deze ondernomen kastijding van het lichaam mag u “heilzame gevolgen” verwachten, zoals de Kerk u laat bidden. Dit vasten zal ongetwijfeld strekken tot “wasdom uwer zielen”.

Geef aan dit alles de zuiverste orientatie, door (zelf in haar bescheiden vormen ) te aanvaarden in een geest van grote liefde voor Jezus Christus.

Boete is uitboeten en leidt daarom tot vergeving en delging van zonde en schuld.

Ik gaf u deze Boodschap, omdat Ik van u houd.

 

22.02.87 Beheers de tong.

Het is meer waard, de tong te beheersen dan te vasten op water en brood.

Wat baadt het de mens, zich gedurende de vastentijd of elke Vrijdag verstervingen op te leggen, als hij zijn tong niet beheerst, door kwaad te spreken over wie dan ook.

Ik zeg u : van ieder slecht woord, dat de mensen hebben gesproken zullen zij rekenschap moeten geven op de oordeelsdag.

Het moet dan ook tot groot kwaad worden gerekend en in een persoonlijke belijdenis aan de Priester worden opgesomd en gesmeekt om vergeving, maar…….dan moet er ook berouw aanwezig zijn, anders geeft ook zulke oorbiecht geen enkele absolutie aan de penitent.

11.02.90 Troost Zijn Hart.

Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid.

Bid ook voor hen, die gevangen zitten en vraag den Heer vooral om goede Priesterroepingen en dat zij ook dán Herders zijn naar Zijn Woord en Daad.

Wat al heeft Jezus Christus niet voor U gedaan? Hij heeft Zichzelve gegeven als Slachtoffer om U te behoeden voor den eeuwigdurende ondergang. Probeer in de H.Vastentijd om U het een en ander te ontzeggen, want ook Jezus heeft Dorst naar U.

Hij verlangt dat gij, voor Mijn Beeld als de Toren van David, een gebed prevelt om daardoor telkens een ziel uit het vagevuur te redden.

02.05.90 Jezus passie geldt nog steeds

De 40-daagse Vastentijd was een Lijdensweg voor Jezus Mijn Zoon, doch dit Lijden heeft géén einde en daarom, zolang het kwaad op de wereld is, zal het ook steeds een “Passie” blijven voor Uwen Verlosser.

Zelfs al spreekt de H.Schrift over de “Verrijzenis” van de Heer zal het voor Hem een aanhoudende Passie blijven.

Voor allen heeft Hij den Kruisdood ondergaan. En niet alleen vloeien nog de Tranen uit Zijn Ogen, maar ook Zijn Bloed stroomt nog iederogenblik op de aarde.

Zou de mens alleen geschapen zijn om door God Veroordeeld te worden tot de helse straffen?

 

 

Programma van de gebedsdiensten voor de nog resterende vastentijd:

 

woensdag 3 en 10 april om 14u gebedsdienst zoals elke woensdag

vrijdag 5 en 12 april om 14u kruisweg met de meditaties volgens Elisabeth

donderdag 11 april genadedag van de Toren van David

  • biechtgelegenheid voor en na de diensten. Het is de laatste gelegenheid om voor Pasen nog in het Hofke het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen.
  • 12u Heilige Mis
  • 13u gelegenheid voor lunch met koffie en thee
  • 14u gebedsdienst met rozenkransgebed e.a.

 

Goede week vieringen

woensdag 17 april:  om 14u gebedsdienst met kruisweggebeden (op verzoek van Maria de Toren van David worden ook in deze dienst in de goede week de kruisweg van Haar Zoon overwogen)

Goede vrijdag 19 april: om 14u gebedsdienst met kruisweggebeden en kruisverering. Geheel volgens de wens van Maria de Toren van David en de instructies die Zij voor deze belangrijke dienst heeft gegeven.

 

Woensdag na Pasen biechtgelegenheid voor en na de diensten.

  • 12u Heilige Mis
  • 13u gelegenheid voor lunch met koffie en thee
  • 14u gebedsdienst met rozenkransgebed e.a.

Na deze dag wordt weer het standaard programma voor de gebedsdiensten in het Hofke aangehouden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief